Asjaõigus


Küsimus: Mida teha, et saaks kaasomandis oleva korteri müüki panna?19.01.2016

Kui korter on 50/50 kaasomandis ja veel panga laen, siis mida peaks tegema, kui üks kaasomanik soovib korterit müüki panna aga teine ei soovi ja soovib seal edasi elada – peale vabaabielu lõppemist? Kokkulepet ei ole olnud võimalik saavutada. Mida peaks tegema, kust alustama, et saaks korteri siiski müüki panna? Mis maksab juristi poolne juriidiline hagi esitamine ja/või esindamine kohtus?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kui kaasomanikud ei jõua korteri kaasomandi jagamisel kokkuleppele, on igal kaasomanikul õigus kaasomandi lõpetamiseks esitada hagiavaldus kohtule.

Vastavalt asjaõigusseaduse § 76 lg-le 1 on igal kaasomanikul õigus nõuda kaasomandi lõpetamist. Sama paragrahvi teise lõike kohaselt kui kaasomanikud ei saavuta kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes kokkulepet, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosadeks, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Kuivõrd esitatud asjaoludest selgub, et kokkuleppe saavutamine on osutunud võimatuks, on Teil võimalus esitada kohtusse hagiavaldus. Kaasomandi lõpetamine on võimalik mitmel viisil, sh jagada asi reaalosadeks (korteri puhul vähetõenäoline), anda asi ühele kaasomanikule, pannes talle kohustuse maksta teisele kaasomanikule välja tema osa rahas või müüa asi ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Hagiavalduses tuleks välja tuua ka millisel viisil taotlete kaasomandi jagamist. Teie poolt esitatud asjaolusid arvestades võib olla ka võimalik kaasomandi lõpetamine viisil, kus korter jääb teise kaasomaniku ainuomandisse kohustusega maksta Teile kuuluv osa välja rahas. Riigilõiv kaasomandi lõpetamise hagiavalduselt on 300 eurot. Kuludest hagi esitamisele ja kohtus esindamisele saab rääkida juba esmase konsultatsiooni käigus.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee