Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus võib maksta kolmandiku võrra vähem kui soovin ise auto korda teha?10.09.2014

Toimus liiklusõnnetuse. Mulle kui kannatanule hinnati tekitatud kahju kogusummaks 376€, millest kindlustus on nõus hüvitama rahaliselt 250€, väites, et kogusummalt läheb maha KM töödelt, varuosadelt, ruumide rendilt, samuti sotsiaalmaks jm. Vaidlust hüvitise kogusumma üle ei ole. Soovin rahalist hüvitust, et ise auto korda teha. Mis makse ja mis ulatuses on kindlustusandal õigus maha arvata? Kas kindlustusandjal on õigus hüvitada kahju vaid 66%-lises ulatuses kahju kogusummast? Kui ei, siis millele toetuda (§-id vm), et nõuda õiglast hüvitist ning mis suurusjärku võiks hüvitis jääda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse §35 lõige 5

Kui kannatanu ei nõustu taastamis- või asendamiskulude hüvitamisega kindlustusandja poolt otsustatud vormis, teostatakse rahaline hüvitamine. Rahalise hüvitamise piirmääraks on kindlustusandja poolt pakutava taastamis- või asendamiskulude summa. Kui kannatanu ei esita dokumente asja taastamis- või asendamiskulude kohta, hüvitatakse taastamiseks vajalike varuosade maksumus, millest on lahutatud nende tehnilise kulumiga proportsionaalne osa. Samuti hüvitatakse taastamise teenuse hind, mida on vähendatud osas, mis vastab ettevõtja suhtes kohaldatavatele maksudele.

Viimase lause tõlgendusi on erinevaid, kuid kohaseim tundub olevat see, et ettevõtja suhtes kohaldatavaks maksuks tuleks lugeda üksnes käibemaks. Ka käibemaksu puhul on küsimus, kas isikul tuleb vastav kulu kanda või mitte. See sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest.
Kõiki asjaolusid teadmata ei ole võimalik anda ühest vastust esitatud küsimustele.

Kui kindlustusandja pakub kahju hüvitamise viisina taastusremonti ja kindlustusandja on nõus vastava kulu andma, siis on mõistlik kindlustusandja pakkumist aktsepteerida. Kui soovite ise sõidukit remontida ja olete seisukohal, et kindlustusandja pakutav hüvitis ei kata kõiki kulusid, siis pöörduge vaidluse lahendamiseks kindlustuse vaidluskomisjoni.