Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas korteri hooldamata jätmine on alus, et KÜ saaks taotleda selle võõrandamist?18.03.2018

Meie KÜ on 2 kuud alles vana. Enne KÜ loomist ei ole olnud kusagilt nõu ega abi küsida. Korteri omaniku elukaaslane on korterist teinud kohutava joomapunkri, mida pole aastaid koristatud. Selle tagajärjel on selles püstakus naabrite rahu ja elamine muutunud õudusunenäoks. Omanikul on aga arved tasutud aga ta ise ei ela enam selles korteris aastaid. Neil on ka ühised lapsed. Oleme juhatuse liikmetega saatnud 2 kirja omanikule aga mingit vastust sealt ei tule. Kuidas toimida, et oleks juriidiliselt õige?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 32 lg 2 p 1 kohaselt saab korteriomandi võõrandamise nõude esitada ka siis, kui korteriomanik ei hoia oma korterit korras, ega hoidu tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.

Korteriomandi võõrandamisnõude esitamise otsustavad korteriomanikud üldkoosolekul häälteenamuse alusel. Kui kohustust rikkunud korteriomanik ei ole korteriomandit võõrandanud hiljemalt kolme kuu möödumisel nõude esitamisest, otsustab võõrandamise kohus vähemalt ühe korteriomaniku või korteriühistu hagi alusel.

Korteriomandi võõrandamisnõude esitamist reguleerivad KrtS § 32 ja § 33.
Korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise korda reguleerivad §-d 20-23.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas saada korteriomanike kontakte, kui valitseja ei anna ja meil ei ole kuskilt mujalt neid saada?18.03.2018

Tere!
Meil on ühistu eelsest ajast valitseja, kellega osa omanikke pole rahul. Ühistu moodustamisel (nemad koostasid põhikirja), määrasid nad juhatusse ainult valitseja. Kuna ühtegi omanikku pole juhatuses (pole juurdepääsu dokumentidele) ja valitseja teiste omanike (korterites on üürnikud) kontakte ei jaga, siis pole võimalik ka teiste omanike poole pöörduda.
Korteriomandi seadusest ei leidnud omaniku kohustust olla ühisomandi puhul kaasomanike jaoks kättesaadav. Valitseja ütleb, et tema kontakte ei jaga ja saatku ma kiri, küll ta edastab omanikele. Kirjadega töötamises on nad seni olnud nõrgad (enamasti tuleb üldkoosolekule kohale 10% või vähem omanikke).
Valitseja ütles nüüd lepingu üles ja teatas, et annab lepingud üle kas ühistule või uuele valitsejale. Meil omanikena oleks vaja selleks teha ettevalmistusi, ka kaardistada üleantav olukord kiiresti, kuid jälle, me ei saa suhelda, sest ei tea kontakte.
Kas/kuidas/mille alusel ma saaksin kaasomanike kontaktid valitsejalt välja nõuda enne, kui nad meid ripakile jätavad?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 45 lg 1 kohaselt on valitseja kohustatud andma korteriomanikule teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Sama paragrahv, lõige 3 kohaselt, võib korteriomanik juhul, kui valitseja keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.

Juhul, kui eelkirjeldatud valitsejapoolse kohustuse rikkumisega tekib korteriühistule kahju, siis tulenevalt KrtS §-st 27, peab valitseja selle hüvitama. Kui nõudeid ei saa rahuldada valitseja vara arvel, siis vastutab korteriühistule tekitatud kahju eest isik, kes oli valitseja juhatuse liige kahju tekkimise ajal.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas katusekorteri kommunaalkulusid arvestatakse korteri põrandapinna või kasuliku pinna järgi (1,6 m)?14.03.2018

Kaalume katusekorteri soetamist, tekkis küsimus, kas kommunaalkulusid arvestatakse korteri põrandapinna järgi või kasuliku pinna järgi (1,6 m)?
Korteri kasulik pind 84,8 m2 + 8,6 m2 rõdu.
Korteri põranda pindala 112,1 m2 + 8,6 m2 rõdu.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteri kommunaal- ehk korteriomandi- ja korteriühistuseaduse mõistes majanduskulu, jagatakse korteriomanike vahel vastavalt kaasomandi eseme suurusele.
Kaasomandi eseme suurus nähtub korteri kinnistusregistriosa I jaost. Üldjuhul on selle suurus vastavuses korteriomandi reaalosa m2-ga.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas KÜ uue põhikirja vastuvõtmiseks 2/3 häältest peavad füüsiliselt osalema koosolekul või võib otsuse vastu võtta ka volikirjade toel?14.03.2018

Tere. Uue seaduse alusel loodud korteriühistud saavad vastu võtta põhikirja, järgima peab aga seadusest tulenevat kvoorumi nõuet (kvalifitseeritud häälte enamus). Otsuse poolt peab olema 2/3 koosolekul osalenud häältest. Kas kõik need 2/3 häältest peavad füüsiliselt osalema koosolekul või võib otsuse vastu võtta ka volikirjade toel? Volikirjad ei ole osalevad hääled, vaid esindatud hääled.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt saavad hääletada vaid koosolekul osalevad korteriomanikud või nende esindajad. Eeltoodu tuleneb mittetulundusühingute seaduse § 22 lg-st 1, mille kohaselt on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
Korteriühistu põhikirja kehtestamiseks peab otsuse poolt olema 2/3 üldkoosolekul osalevatest korteriomanike häältest.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas nii on õige, et äripinnad maksavad oma mõõtja järgi ja ülejäänud maja korterid siis kõik muu kütte?11.03.2018

Eelmisel aastal paigutasid meie maja esimesel korrusel asuvad 4 äripinna omanikku, kellest üks on ühtlasi KÜ juhatuses, oma kuludega soojasõlme lisaküttemõõtja ning haldur hakkas selle järgi äripinna omanikele väiksemaid arveid tegema. Ülejäänud maja elanikele (64 korterit) tehti edasi mõõtja järgi. Jaanuaris, näiteks, arvestas haldur elanikele kütet ruutmeetri eest 1.68 eurot, kuid 4-le äripinnale 0.44 ruutmeetri eest.
Põhikirjas pole lisamõõtjast juttu, kuid 2015 võttis üldkoosolek napi häältega vastu otsuse teha äridele arvestus lisamõõtja järgi. Mida teha? Küttetariifi vahe on 4-kordne ja seda ühes majas (hruštsovkas). Kes peab trepikodade ja pööningute soojuse maksma? Kes ja kuhu peaks kohtusse pöörduma?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, täna kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaselt saab kulusid jagada seaduses sätestatust erinevalt vaid juhul, kui vastav põhimõte on sätestatud põhikirjas.

KrtS § 40 lg 2 kohaselt võib korteriühistu põhikirjaga ette näha seaduses sätestatust erineva kohustuste jaotuse aluse ja tasumise korra majandamiskulude kandmisel, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve.

Kui põhikirjas ei ole sätestatud soojusenergia kulude jagamise erikorda, siis annab KrtS § 40 lg 3 korteriomanikule õiguse keelduda kulude kandmisest osas, mida korteriühistu talle õigusvastaselt juurde arvestab. Arvestuse alusdokumentide väljanõudmise õiguse annab korteriomanikule KrtS § 45 lg 1.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse nende "hääli", kes ei soovinud koosolekul hääletada?11.03.2018

Kui hääletusel lisaks poolt-, vastu- ja erapooletutele häältele on neid, kes hääletusest osa võtta ei soovi, kuidas siis nende mitte hääletamine hääletuse lõpptulemuses mõjutab? Näiteks on koosolekul 24 omanikku 36-st omanikust, hääletuse tulemus: 2 poolt, 5 vastu, 0 erapooletut ja ülejäänud ei soovinud hääletada.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere,
üldkoosolekul hääle andmine on korteriomaniku kohustus. Kui korteriomanik ei osale hääletamisel, siis ei saa ta osaleda ka üldkoosolekul.

Seega juhul, kui korteriomanik on üldkoosolekule registreerunud, kuid jätab hääletamata, siis tuleks lugeda ta üldkoosolekult lahkunuks, ning vähendada vastavalt üldkoosolekul osalevate häälte hulka.
Küsimuses toodud näite puhul võtsid otsuse hääletamise ajal üldkoosolekust osa 7 korteri omanikud.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas see on kvalifitseeritud häälteenamus, kui korduskoosolekul osaleb 80-st korteriomanikust 10 ja 6 on otsuse poolt?08.03.2018

Tere. Kõigile korteriomanikele siduva otsuse vastuvõtmiseks peab selle poolt olema üle poole korteriomanikest, kellele kuulub ühtlasi ka üle poole kaasomandi esemest. See on kvalifitseeritud häälteenamus. Samas on korduv üldkoosolek korteriühistus otsustusvõimeline olenemata korteriomanike arvust koosolekul. Meil on ühistus 80 korterit. Korduskoosolekul osaleb 10 korteriomanikku. Kui nendest 6 on otsuse vastuvõtmise poolt, kas see on kvalifitseeritud häälteenamus?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse mõistes loetakse kvalifitseeritud häälteenamuseks olukorda, kus korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest.
Seega üheaegselt peab olema täidetud 2 tingimust: 1. poolthääli peab olema üle poole kõigist häältest, 2. poolthääletajatele peab kuuluna üle poole kaasomandist.

Küsimuses toodud näite puhul ei ole kindlasti täidetud esimene (ja tõenäoliselt ka teine), ning juba üksi see annab kindluse väita, et otsuse vastuvõtmisel kvalifitseeritud häälteenamus puudus.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas nii saab, et korteriühistu juhatus soovib muuta põhikirja ja hakata makseid koguma seaduses sätestatust erinevalt?07.03.2018

Tere,
Korteriühistu juhatus soovib muuta põhikirja ja lisab selle sisusse punkti, mille järgi korteriomanikud peavad tasuma makseid erinevalt seadusest (korterite põhiselt). Minu korter on 2-toaline, kuid korterelamus on enamuses 3-4 toalised korterid. See tähendab, et mina hakkan tasuma sama palju kui 4-toalise korteri omanik.
Mina hääletan loomulikult sellise põhikirja vastu ja lasen kanda vastuväite ja eriarvamuse protokolli. Mida minul edasi teha, kui raamatupidaja teeb minule arvestust ikka korteri põhiselt?
Tänud

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 40 lg 2 kohaselt võib korteriühistu põhikirjaga ette näha seadusest sätestatust erineva kulude jaotuse aluse, kui see on mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve.
Seadusandja on loetlenud mõistliku olukorrana kulude jaotust, kus tegelikust tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasutakse pärast kulude suuruse selgumist kas vastavalt oma kaasomandi osa suurusele või vastavalt tema poolt tarbitud teenuse mahule.

Olukorras, kus korteriühistu majanduskulud tekivad eranditult kaasomandi eseme majandamise tulemusena, saab eelviidatud seadusesättega olla kooskõlas olukord, kus korteriühistu poolt kantu kulu jaotatakse kõigi korterite vahel ja/või mõõturite (vesi, elekter, gaas) näitudest lähtudes.

Kui korteriühistu korteripõhise kulude jagamise sätte siiski põhikirja sisse viib, siis annab KrtS § 40 lg 3 korteriomanikule õiguse keelduda kandmast kulusid, millega ta ei ole nõustunud, kui nende kandmise nõudmine temalt oleks vastuolus hea usu põhimõttega.

Korteriomaniku huvide igakülgse kaitsmise huvides on siiski soovitav pöörduda selles olukorras ka maakohtu poole, ning paluda korteriühistu üldkoosoleku ostus uue põhikirja kinnitamise kohta kehtetuks tunnistada.
Alates 01.01.2018 vaatab maakohus sellised küsimused läbi hagita menetluses, mis tagab kohtusse pöörduva korteriomaniku huvide varasemast parema kaitse, kuna kohus lähtub uurimispõhimõttest ning korteriomanik ei pea kartma seda, et tema avalduse rahuldamata jätmise korral mõistetakse temalt välja ka korteriühistu menetluskulud.
Korteriühistu üldkoosoleku otsuse kehtetuks tunnistamise avaldus tuleb esitada maakohtule 60 päeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas ühistu peab kompenseerima elektriradika kasutamise kulu, kui ei tegele sellega, et radiaatorid kütaks korterit?06.03.2018

Tere!
Probleem on korteris olevates radikates. Korteris on neli tuba ja üks nendest on talvisel perioodil kasutuskõlbmatu, radikas on täiesti külm ja temperatuur toas on 10-15 kraadi vastavalt sellele, kui palju on väljas külma. Magamistoa radikas oli pooleldi soe, aga nüüd kuskil 5 päeva tagasi kadus soojus ära ja ka radikas külm, köögi radikas on ka pooleldi soe ja elutoas on 2 radikat millest üks on leige ja teine jahe. Probleemiga olen suuliselt pöördunud mitu korda ühistu poole, midagi ette pole võetud. Iga aastaga läheb asi hullemaks. Mida teha? Leian, et pole normaalne maksta täiskütte arvet kui mul puudub korteris soojus ja radikad on pea kõik jahedad. Praeguste -20 kraadiste ilmadega on võimatu olla korteris ilma elektriradikat kütmata, mis tekitab omakorda lisakulusid.
Kas ühistu peab kompenseerima küttearve, kui ta ei tegele vastava probleemiga, et radikad töökorda saada või muud taolist?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, küttesüsteemi korrashoidmine ja selle sihipärase toimimise tagamine on korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 12 ja § 35 lg 2 p 1 tulenevalt korteriühistu kohustus. Kuna küttesüsteemi (kaasomandi osa eseme) korrashoiuga seotud küsimusi otsustavad korteriomanikud üldkoosolekul häälteenamuse alusel, siis tuleks esmalt paluda juhatuselt üldkoosoleku kokkukutsumist, ning küttesüsteemi korrastamise otsuse päevakorda panemist.

Juhul, kui korteriomanike üldkoosolek keeldub küttesüsteemi kordategemisest, siis annab KrtS § 37 lg 1 korteriomanikule õiguse teha ise vajalikud toimingud ning nõuda tehtud kulutuste hüvitamist korteriühistult. Juhul, kui ka selline lahendus ei ole tehniliselt võimalik, siis võimaldab viimatinimetatud paragrahv põhimõtteliselt ka elektriradiaatoriga juurdekütmisele kulutatud summa korteriühistult sisse nõuda.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriühistu üldkoosolekut tohib filmida ja kui ei, siis millise seadusega on see tegevus keelatud?05.03.2018

Tere. Kas korteriühistu üldkoosolekut tohib filmida ja kui ei, siis millise seadusega on see tegevus keelatud? Kas tohib kasutada leppetrahvi korteriomanike suhtes?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomanike (korteriühistu) üldkoosoleku läbiviimise korra, sh selle salvestamise, otsustab üldkoosolek ise. Seega on üldkoosolekul filmimine lubatud juhul, kui enamus üldkoosolekul osalenud korteriomanikest seda soovib/sellega nõustub.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ