Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kohalik omavalitsus teeomanikuna, peab tänavatel kehtestatud liikluskorralduslikud meetmed kuidagi registreerima?15.01.2018

Tere, kas kohalik omavalitsus, kui tee omanik, peab tänavatel kehtestatud liikluskorralduslikud meetmed kuidagi registreerima? Juhul kui kehtivad liikluskorralduslikud meetmed registreeritakse, siis kas linnaelanikul on võimalik nende meetmete osas kuskilt infot vaadata/pärida?
Kas kohaliku omavalitsuse poolt registreerimata liikluskorralduslikku meedet (teekattemärgis "peatumise keeld") võiks käsitleda kui kehtetut ja seda eirata?
Küsimused on tingitud olukorrast, kus linnatänava äärse mitme korteriga elamu korteriühistu üks liikmetest on omal algatusel teele pideva kollase joone markeerinud ja ähvardab nüüd seal parkijaid munitsipaalpolitsei ja trahvidega.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liikluse õige korraldamise, sh liikluskorraldusvahendite õige paigutuse tagab tee omanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik. Linna maal oleva liikluskorralduse kohta saate esitada teabenõude või infopäringu linnavalitsusele. Kui soovite ise kaasa rääkida liikluskorralduse kehtestamisel, tuleb esitada vastavasisuline taotlus, koos liikluskorraldusskeemidega linnavalitsusele ja see käivitab haldusmenetluse liikluskorraldusvahendi paigaldamise otsustamiseks.
 

Küsimus: Kas kindlustus saab kasutada foori kaamera salvestust?15.01.2018

Tere.
Naisel juhtus avarii, sooritas vasakpööret valgusfooriga reguleeritud ristmikul. Olles ristile välja sõitnud, alustas pööret hetkel kui kollane oli juba vahetumas punaseks, tema nägemust mööda oli vastasuuna auto alles kaugel ja kuna punane oli juba tulemas otsustas manöövri lõpetada. Kokkupõrge toimus tema auto vasaku esinurga ja meie autol sai pihta parempoolne tagatiib.
Politsei käis kohal, naeris ja nentis, et siin ju selge, et minu naine süüdi. Ei vaidlegi, et politseil oleks õigus, kuid suure tõenäosusega otseliikleja kiirendas, et veel punasega üle sõita, kuna pauk oli ikkagi tagatiivas. Kohapeal võttis naine süü omaks. Siit siis ka küsimused.
Kas mul on üldse mingit alust asja vaidlustada kindlustuses?
Fooril peaks olema ka kaamerad, kas kindlustus saab seda materjali kasutada?
Ei tahagi rusikaga vastu rinda taguda ja väita, et meie oleme need õiged aga naine nii muserdatud sellest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui õnnestub tõendada, et otse liikunud sõiduk sõitis peatumiseks ettenähtud kohast edasi foori keelava tule põlemise ajal (ja puuduvad LS § 7 lg p-s 3 nimetatud erandid), siis on küll alust rääkida otse liikunud sõidukijuhi vastutusest liiklusõnnetuse põhjustamisel. Kas tegemist on ainuvastutusega või jagatud vastutusega, sõltub tuvastatavatest asjaoludest, mida ma siinkohal info vähesuse tõttu hinnata ei saa.
 

Küsimus: Kas tohin sõita, kui saan nädalavahetusel 18-aastaseks, aga load on registris ootamas?15.01.2018

Saan nädala aja pärast 18-aastaseks. Teooria- ja sõidueksam on registris sooritatud ja juhiload ootavad. Kuna sünnipäev on nädalavahetusel ja register on sellel ajal suletud, siis kas tohin rooli istuda sünnipäeva päeval või päev hiljem nagu on ka alkoholi või tubakatoodete ostmisega? Või kas juhiload kehtivad alates kaardi kättesaamisest?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuni esmase juhiloa kättesaamiseni tõendatakse juhtimisõiguse olemasolu liiklusregistri andmete alusel, kuid seadus kehtestab selliseks õiguseks 10 tööpäevase tähtaja, arvates eksami sooritamisest. Kui eksamid on sooritatud varem ja 10 päeva on möödunud, kuid juhiluba vormistatud ei ole, siis seaduse sõnastuse pinnalt justkui sõidukit ilma kehtiva juhiloata juhtida ei või.

Eelöeldu ei kehti olukorras, kus Teile on esmane juhuiluba juba vormistatud, kuid selle kätteandmine ei ole õnnestunud (näiteks puhkepäevade tõttu). Sellisel juhul on tegemist olukorraga, kus kehtiv juhiluba on küll olemas, kuid ei ole veel jõudnud omaniku valdusse. Kuna liiklusseadus ei nõua Eestis juhiloa kaasaskandmist, vaid piisab, kui kaasas on isikut tõendav dokument, mille alusel on võimalik kontrollida juhtimisõiguse olemasolu liiklusregistri andmete pinnalt.
 

Küsimus: Kui kindlustuse menetluse ja politsei menetluse tulemused on erinevad, kellele jääb õigus?15.01.2018

Tere.
Toimus avarii, milles osalesid sõidu- ja veoauto. Inimesed kannatada ei saanud. Juhid kohapeal süüdlase osas kokkuleppele ei jõudnud ja kutsuti politsei, kes võttis tunnistused ja tegi vastavad mõõtmised. Veoauto lahkus enne politsei saabumist sündmuskohalt ja sõitis sadakond meetrit eemale. Kui kindlustuse menetluse ja politsei menetluse tulemused on erinevad, kellele jääb õigus? Kas enne möödasõidu keelumärki alustatud möödasõitu võib lõpetada märgi mõjupiirkonnas?
Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Politsei ja kindlustuse otsuste erinevus on küllaltki sage olukord. Mõlemad instantsid teevad oma otsuse neil olemasolevate tõendite ja arusaamiste pinnalt. Arvestada tuleb, et karistusõiguses ja tsiviilõiguses kehtivad tõendite hindamise osas erinevad standardid, mistõttu võib juhtuda, et ühele või teisele tõendile või asjaolule antaksegi erinev hinnang. Kui karistusõiguses püüab politsei leida vastust küsimusele, kes on toime pannud väärteo, siis kindlustusmenetluses otsitakse vastust küsimusele, kes on kahju eest vastutav. Tsiviilõiguslik ja karistusõiguslik vastutus ei pruugigi alati kokku langeda.

Lisaks liiklusmärgiga keelustatud möödasõidule, tuleb möödasõidu alustamisel järgida veel rida seadusest tulenevaid nõudeid (LS § 51).
Kui need nõuded möödasõidu alustamiseks on täidetud ning puuduvad möödasõitu keelavad liiklusmärgid, ei näe ma takistust möödasõidu alustamiseks. Samas, kui möödasõidu ajal tekib liiklusoht või takistus, mida ei olnud võimalik ette näha, tuleb aga möödasõit katkestada (LS § 51 lg 4). Kas möödasõidu keelumärgi ilmnemine on vaadeldav sellise ohu või takistusena, on asjaolu hindamise küsimus, kuid üldiselt võiks see sellise asjaoluna olla vaadeldav küll. Ka möödasõidu katkestamise võimalikkust tuleb eraldi hinnata e. kas asjaolusid arvestades oli ohutum möödasõit katkestada või hoopis lõpetada. Ise arvan, et olukorras, kus möödasõitja ei ole veel möödasõidetavast ette jõudnud, tuleb õigemaks pidada möödasõidu katkestamist.
 

Küsimus: Kas MUPOL on õigus trahvida eramaal parkimise eest?15.01.2018

Parkisin eramaal liiklusmärgi peatumiskeeld ERAVALDUS märgi all. Maa omanikul ei ole probleemi sellel päeval toimunud parkimisega ja pole ka lepingut MUPOga. Kas MUPOL on õigus trahvida eramaal? Trahv on muidugi makstud, sest muidu pidi asi minema kohtutäiturini.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Munitsipaalpolitsei on kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksus, läbi mille kohalik omavalitsus teostab ka oma korrakaitsealast pädevust. Parkimisnõuete rikkumine, sh liikluskorraldusvahenditega keelatud kohas parkimine on väärtegu (LS § 241), mille menetlemiseks on pädevus antud ka kohalikule omavalitsusele (LS § 263 lg 2). Järelevalvepädevus laieneb ka erateedele e. liiklusseadus kehtib ühteviisi kõikidel teedel, sõltumata nende omandiliigist.
 

Küsimus: Kas see on korrektne kui sain PPA määruse väärteomenetluse jätkamisest, aga seal pole mingeid tähtaegu?21.12.2017

Tere,

Sain PPA määruse väärteomenetluse jätkamisest, aga seal puudub igasugune tähtaeg, et mis ajani edasi lükatud vms. On see õiguslik?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

On. Kui menetleja on vajalikud jätkutoimingud ära teinud, võetakse Teiega ühendust ja kutsutakse Teid uuesti tutvuma väärteoprotokolliga. Vastulause esitamise ja otsuse kättesaadavaks olemise tähtajad hakkavad uuesti kulgema siis päevast, mil Teile antakse täiendatud väärteoprotokolli koopia.
 

Küsimus: Kas protokolli kirjutatud vale isikukood on vaide aluseks?12.12.2017

Lugupeetud Maano Saareväli

Hiljuti kirjutati mulle väärteoprotokoll kehtetute juhilubadega mootorsõiduki juhtimise eest.
Otsuses toodi välja, et väärtegu on tõendatud muuhulgas ka "HM sõiduki juhimiselt kõrvaldamise otsusega".
Paraku on nõnda, et juhtimiselt kõrvaldatud otsuse kirjutamisel tegi politseiametnik vea ja kirjutas sinna
vale isikukoodi (388xxxxxxxx vs 386xxxxxxxx). Ehk sisuliselt, roolist eemaldati inimene, keda pole olemas.
Kas sellise vea alusel oleks mõtet hakata nõudma menetluse lõpetamist?

Aitäh.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu hinnagul ja kogemste põhjal ei ole ebatäpsused menetlusdokumentidesse kantud nimedes, aegades või aadressides üldjuhul menetluse lõpetamist tingivateks teguriteks (erandiks võivad olal kellaajalised või asukohalised andmed, sõltuvalt nende olulisusest). Lisaks ei ole juhtimiselt kõrvaldamise otsus iseenesest selliseks tõendiks, ilma milleta poleks juhtimise fakti võimalik tõendada. Tegemist on haldusaktiga ja see tõendab üksnes fakti, et keegi isik kõrvaldati sõiduki juhtimiselt. Juhtimise fakti ennast tõendatakse üldjuhul muude tõenditega (ütlused, salvestised vms). Seega üksnes juhtimise kõrvalamise otsusele kantud ekslik isikukood ei too tõenäoliselt kaasa menetluse lõpetamist. Samuti võib kohus lugeda sellise minetuse väheoluliseks, mis ei muuda otsuse sisu. Juhtimiselt kõrvaldamise otsust ennast vaidlustatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, kuna tegemist on korrakaitselise tegevuse käigus välja antud haldusaktiga.
 

Küsimus: Kuidas korraldada sõiduki legaalne teisaldamine Tallinnas, kui sõiduk on legaalselt pargitud, kuid nähtavalt lagunev?12.12.2017

Kuidas korraldada sõiduki legaalne teisaldamine Tallinnas, kui sõiduk on legaalselt pargitud, kuid nähtavalt degradeeruv (lagunev), samas kohas üle aasta, blokeerib kõrvaloleva hoovi sissesõidu vaadet peatänavale ja tekitades nii ohtlikke olukordi (kuid on hoovist 5.5 m kaugusel), omanik on lubanud läbi Munitsipaalpolitsei seda liigutada, kui ei ole sellest 4 kuu jooksul kinni pidanud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 92 lg 2 p 1 kohaselt võib sõiduki teisaldada, kui see on pargitud nii, et see on ohtik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust. Sel alusel saaks, kui teisaldamist korraldav ametnik tuvastab, et sõiduk on pargitud ülalkirjeldatud viisil. Teisaldamist saab nõuda üksnes politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt. Eratee omanik ise sõidukit teisaldada ei tohi (LS § 92 lg 5').
 

Küsimus: Millist karistust on karta, kui sõidan näiteks üle heinamaa ja siis suvalises kohas üle raudtee?07.12.2017

Tere!
Kui ületan raudteed autoga sõites suvalises kohas (väljaspool ülesõidukohta-sõidan üle heinamaa ja siis üle raudtee), siis millist paragrahvi olen rikkunud ja millise paragrahvi eest mind võidakse karistada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Raudteeseaduse § 38 lg 1 kohaselt tohivad sõidukid, jalakäijad ja aetavad kariloomad raudteed ületada ainult selleks ettenähtud ja tähistatud raudteeülesõidukohtades ning jalakäijad raudteeülekäigukohtades liiklusseaduse alusel sätestatud korras.

Sätte rikkumise eest võib Raudteeseaduse § 81 alusel määrata karistuse kuni 50 trahviühikut e. kuni 200 eurot.

Liiklusseaduse § 60 p 2 keelab juhil raudtee ületamise väljapool raudteeülesõidukohta.

LS § 232 kohaselt võib sellise rikkumise eest karistuse määrata kuni 100 TÜ ulatuses e. kuni 400 eurot.

Küsimus võib kerkida selles, kumba karistusnormi rakendada. Selle valiku koos põhjendustega langetab menetleja. Liiklusseaduse § 232 kohaldamisel võib võimalik olla ka selline tõlgendus, et nimetatud normi alusel väljapool raudteeülesõidukohta raudtee ületamise eest karistust määrata ei saagi.
 

Küsimus: Kui juhiluba on aegunud, siis kas tuleb see vahetada kuue kuu või kaheteiskümne kuu möödumisel?07.12.2017

Kui juhiluba on aegunud, siis kas tuleb see vahetada kuue kuu või kaheteiskümne kuu möödumisel? tänud ette

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui juhiluba on aegunud, siis aegunud juhiluba ei tõenda mootorsõiduki juhtimise õigust ning sellises olukorras mootorsõidukit juhtida ei tohi. Seega juhul, kui on soov mootorsõidukit juhtida, on mõistlik juhiluba vahetada selliselt, et ei tekiks aega, kus kehtivat juhiluba ei olegi. Juhiloa vahetamine on 5 aasta jooksul arvates juhiloa kehtivuse lõppemisest, võimalik ilma liiklusteooria- ja sõidueksamit sooritamata (LS § 129 lg 4).