Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas pean Eestis load ümber vahetama kui olen pidevalt Inglismaal ja ka sealsed juhiload olemas?19.01.2022

Tere. Olen rahvastikuregistri järgi eesti elanik aga käin nii 2 kuud inglismaal tööl ja siis kuu eestis ning oman inglismaa suurbritannia juhilube. Kuna ma käin eestis nii harva kas ma pean nad siis eestis ringi vahetama või ei pea? Kuna enamus aeg olen seal siis ma ei näe mõtet.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse tähenduses on isiku elukoht seotud eelkõige rahvastikuregistri andmetega (LS § 100 lg 2). Seega senikaua, kui Teie elukohana on rahvastikuregistris kajastatud Eesti, loetakse Teie elukohaks Eestit. Suurbritannia ei ole Euroopa Liidu liikmesriik ega kuulu ka selle majanduspiirkonda. Küll on Suurbritannia Viini 1968.a teeliikluse konventsiooni osalisriik. Seetõttu laienevad Suurbritannia juhiloale liiklusseaduse (LS) §s 99 Viini 1968.a teeliikluse konventsiooniga liitunud riigi juhiloale rakendatavad nõuded. LS § 99 lg 4' kohaselt ei kehti selline juhiluba Eestis, kui juhiloa saanud isik elas juhiloa saamise ajal alaliselt Eestis (loe, tema elukohaks oli rahvastikuregistris märgitud Eesti). Sellisel juhul tuleb juhiluba vahetada Eesti juhiloa vastu ja selleks sooritada liiklusteooria- ja sõidueksam. Kui juhiloa saamise ajal oli isiku elukoht aga Suurbritannias ja täna Eestis, siis kehtib Suurbritannia juhiluba Eestis 12 kuud arvates isiku Eestisse elama asumisest. Elama asumise aeg määratakse jällegi eelkõige rahvastikuregistri andmete alusel. Juhiluba vahetatakse Eesti juhiloa vastu eksamiteta.

Seega kokkuvõtlikult, kui Suurbritannias juhiloa saamise ajal oli elukohaks registreeritud Eesti, siis Suurbritannia juhiluba siin ei kehti ning Eestis juhtimisõiguse saamiseks tuleb sooritada liikluseksamid.
 

Küsimus: Kes on süüdi, kas eessõitev auto kes libedal keeras tee peale risti või tagant tulija, kes oleks pikivahet pidanud hoidma?07.01.2022

Tere!
Asulavälisel teel sõites kaotas eesolev juht sirgel teelõigul järsult pidurdades halbade teeolude (libedus, lumesadu) tõttu juhitavuse, põrkas kokku teepiirdega (mõlemal pool sõiduradasid) ja oli tee peal risti sel hetkel kui tagaolev auto sisse sõitis. Tagaolev auto ei saanud piisavalt kiiresti pidurdada, kuid tegi kõik oleneva (pidurdas maksimaalselt ja vahetas sõidurida, et eesolevasse autosse mitte küljelt sisse sõita, vaid minimaalselt auto esiossa), et avariitagajärgi hoida minimaalsena. Avariikohal ütles eesoleva auto juht, et on avariis süüdi, kuid politsei arvates on süüdi tagumine auto. Kes on siiski avarii põhjustaja, kas eessõitev auto, kuna ei valinud ilmale sobivat sõidustiili ja põhjustas avarii või tagumine auto, kuna oleks pidanud veel pikemat pikivahet hoidma?

Autod sõitsid samas reas, kiirus ei ületanud maksimaalselt lubatud kiirust (90 km/h), pigem oli alla selle(ca 80 km/h), pikivahe oli vähemalt 70-80m, teelõik sirge, lumised teeolud, sõidukil naastrehvid ja mõlemad juhid kained.

Lugupidamisega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tere, mulle tundub, et oleme selles küsimuses juba ka telefonitsi vestelnud. Liiklusõnnetust analüüsida ilma tõendeid hindamata on küllalt tänamatu tegevus, kuivõrd arvamus ei baseeru sellisel juhul mitte tõenditel, vaid paljuski oletustel. Kirjeldatud situatsioonis tuleb ühelt poolt hinnata mõlema juhi tegevusi, sh ka tagapool liikunud juhi tegevust e. seda, kas juht reageeris ees toimuvatele sündmustele õigeaegselt ja adekvaatselt. Teiselt poolt tuleb hinnata sõidukite liikumise tehnilisi aspekte e. seda, kas ja millise ohu ühe või teise sõiduki liikumine objektiivselt tekitas ja kas ja kuidas liiklusõnnetus oleks olnud välditav.
 

Küsimus: Kuidas saaks lubasid varem teha, kui karistuseks ei saa 3 aastat lube teha?09.12.2021

Juhtisin sõidukit joobes olekus, mille eest võeti mu esmane juhiluba kolmeks kuuks. Seaduse järgi aga ei saa ma eksamitele minna enne, kui karistus on arhiveeritud ehk kolme aasta pärast. Tekib küsimus, kas mingisuguseid variante on, kuidas juhiluba saab varem tagasi? Näiteks läbi kohtu või teise riiki sisse kirjutamine ja seal lubade sooritamine vms? Kuna kolm aastat on väga pikk aeg ja ilma juhilubadeta on eluga edasi minna väga raske, siis igasugune lahendus oleks kasulik.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Variant 1 on püüda vaidlustada kehtiva seaduse põhiseaduspärasust e. seadusest tuleneva piirangu otstarbekust. Kohtupraktikat selles vallas veel ei ole, seega pole lahendus kuigi täpselt prognoositav. Menetlusele kulub märkimisväärne aeg. 2022.a kevadel on oodata sarnase vaidluse lahendit, kuid asjaolud ei ole päris 1:1-le identsed. Seega ei pruugi võimalik positiivne lahendus selles asjas aidata küsimuse esemeks olevas vaidluses.
Variant 2 on oodata ära 3 aastat.
Variant 3 on omandada juhtimisõigus mõnes teises riigis. Üldjuhul on teises riigis juhtimisõiguse saamise eelduseks elukoha olemasolu selles riigis.
 

Küsimus: Kas teekattemärgistus ja nimelt kollane joon, mis peaks keelama parkimist, peab olema dubleeritud liiklusmärgiga?20.10.2021

Kas teekattemärgistus ja nimelt kollane joon, mis peaks keelama parkimist, peab olema dubleeritud liiklusmärgiga? Mustamäel joonis linnaosavalitsus lihtsalt ükspäev osa äärekividest kollaseks ja öösel käis Mupo trahvimas viidates LS paragrahv 21 lg 4 p 2 - le ja kvalifitseeritav paragrahv 241 lg 1 järgi? Kas ja millisele seadusepunktile viidates võiks seda trahvi vaidlustada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.02.2011.a määruse nr 12 "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" § 22 lg 2 kohaselt kasutatakse teemärgiseid kas iseseisvalt või koos liiklusmärkidega. Seega on teemärgise iseseisev kasutamine lubatud. Teemärgis on liikluskorraldusvahend LS § 2 p 29 tähenduses. Seega on ka teemärgise nõude rikkumine kvalifitseeritav LS § 21 lg 4 p 2 nõude rikkumisena.
 

Küsimus: Kas patrullpolitseinik peaks kohapeal enne trahvi väljakirjutamist määrama treileri tegeliku massi?20.10.2021

Mul on Volkswagen, mille registrimass on 2260 kg, ning hobutreiler tühimassiga 750 kg, täismass 2000 kg. Oman B1, B, C1, C ja T kategooria juhiluba. Mulle tehti trahv tühja treileriga sõidu eest, aga aluseks võeti auto ja treileri registrimassid, mis on 4260 kg. Kas patrullpolitseinik peaks kohapeal enne trahvi väljakirjutamist määrama treileri tegeliku massi? Avaldasin selle kohta ka soovi. Kiirmenetlusega määrati mulle trahv 100 eurot. Kas see otsus oli õiglane?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhtimisõiguse seisukohalt võetakse aluseks täismassid, mitte tegelikku massi ega tühimassi ega registrimassi. Kui autorongi täismass (veduki ja haagise täismasside summa) ületab 3500 kg (teatud juhtudel 4250 kg), siis on sellise autorongi juhtimiseks vaja BE kategooria juhtimisõigust.
 

Küsimus: Kuidas toimida pea 6 aasta vanuse Läti parkimistrahvi üllatusliku inkassonõudega?04.10.2021

Tere,
Sain e-postiga inkasso teate, et seoses pea 6 aastat tagasi ettevõtte autole Lätis määratud parkimistrahvi tasumata jätmisega esitab inkassofirma ettevõttele (auto tolleaegsele omanikule) nõude parkimistrahvile, viivisele ja sissenõudekuludele. Lisatud on fotod autost sündmuskohal ja lätikeelsest dokumendist, mis on ilmselt trahviteade. Kahjuks ei suuda enam tuvastada, kes ettevõttes tollal töödanud isikutest parkimistingimuste vastu eksis ja tookord trahvist ka ettevõtet ei teavitanud. Trahvi olemasolust sain teadlikuks alles nüüd, 6 aastat hiljem. Mingit eelnevat infot ega hoiatust ei parkimise korraldajalt ega inkassofirmalt ei ole olnud. Kas sellistel asjaoludel inkasso nõue on vaieldav ja kas on alust selle täitmisest keeldumiseks? Kas sellist trahvi koos muude seotud nõuetega saab määrata ettevõttele või ainult isikule (sel juhul kellele?)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ka välisriigis saadud parkimistrahvi osas tuleb eristada nö avalik-õiguslikke nõuded ja eraõiguslikke nõudeid. Avalik-õiguslike nõuete piiriülene tunnustamine on mõnevõrra lihtsam. Kuna küsimuses käsitletud juhul tegeleb nõudega inkassofirma, siis võib eeldada, et jutt käib eraõiguslikust nõudest e. leppetrahvist vms tsiviilõiguslikust nõudest. Üldiselt saab piiriülestes tsiviilõiguslikes tunnustamata nõuetes aktiivseks pooleks olla võlausaldaja või võlausaldajat esindav isik (antud juhul inkassofirma). Nende otsustada on nõude kohtusse viimine (näiteks Euroopa maksekäsumenetlus). Nõude vastustaja (parkimistrahvi adressaat) võib nõudele küll oma vastuväited esitada, kuid nõude maksmapaneku osas valib õiguskaitsevahendid nõude esitaja ja seda sõltumata vastustaja vastuväidetest. Vastustaja võib ka küll hageda nõude esitajat ja nõuda kohtus õigussuhte puudumise tuvastamist, kuid arvestades nõude tagasihoidliku hinnaga (parkimistrahvide puhul), oleks selline rahapaigutus ilmselgelt ebamõistlik.

Praeguses praktikas on nähtav tendents, et inkassod survestavad võlgnikke pigem maksehäireregistri jms kohtuväliste vahenditega ilma, et reaalselt avaldust kohtusse esitataks. Kuidas võlgnik sellisele survele vastab, sõltub nõudest, võlgnikust ja paljust muust.

6 aasta vanune nõue on üldjuhul aegunud. Kontrollimist vajab, kas nõudele on kohaldatav pikenenud aegumistähtaeg. Samas ei pruugi aegumine takistada alternatiivsete survemeetmete (sh maksehäireregistri vms andmekogu) võimaluste kasutamist.

Eesti kohtupraktikas omaks võetud seisukoha kohaselt on parkimistrahvi (antud juhul leppetrahvi) tasumiseks kohustatud sõiduki omanik (või vastutav kasutaja) ja seda ka juhul, kui sõidukit juhtis keegi kolmas isik. Omanik peab tõendama, kes oli sõidukit juhtinud isik. Kui ta seda ei tee, vastutab ta leppetrahvi eest ise.
 

Küsimus: Kas teisaldatava kiiruskaamera korral peab olema paigaldatud vastav liiklusmärk?09.09.2021

Nii asulas kui ka trassil kiirusekontrolli tehes harkjalg-laser mõõtesüsteemiga, peab läbiviija paigaldama enne tegevuskohta teavitava osutusmärgi automaatkontrolli kohta. Riigikogu ei ole ju seda seadust muutnud? Või olen ma valel teel ning sellisel tegevusel ei ole kohustust läbiviijal märke paigaldama.
Selline oleks minu küsimus ja pöördumine.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist ei ole mitte kohustusega teavitada liiklejaid automaatkontrolli läbiviimisest (sellist kohustust ei näe ükski õigusakt ette). Kaamera kujutisega märgid teelõikudel, kus kasutatakse salvestusvahenditega varustatud kaameraid, täidavad eelkõige inimeste informeerimise eesmärki seonduvalt isikuandmete kaitse aspektist e. teavitavad liiklejaid nende isiku tuvastamise võimalikkusest.

Kui vastav infotahvel puudub, võime rääkida isikuandmete kaitse nõuete rikkumisest. Iseküsimus on, kas ja mil määral mõjutab infotahvli puudumine süüteo tõendamise ja omistamise käiku.
 

Küsimus: Kes on süüdi, kui ma hakkasin vasakpööret tegema ja mulle sõitis tagant tulnud auto küljelt sisse?09.09.2021

Tere.
Juhtus avarii, nimelt sõideti minu autole küljepealt sisse kui olin tegemas vasakpööret ja see auto, mis mulle küljepealt sisse sõitis tuli tagant. Täpsemalt oli asi nii, et hakkasin tegema vasakpööret ja minu taga liikus veel üks auto, olin hoo maha võtnud ja vasaku suuna sisse pannud, samas jälgisin ma ka oma taga sõitvat autot ja kui olin risti tee peal, tuli kuskilt audi q7 kes tahtis vist minu taga olevast autost ja minu autost möödasõitu teha, kuna minul ja minu taga oleval autol oli kiirus suht aeglane mingi 50 km tunnis.
Ühesõnaga minu auto sai niipalju kannatada, et läheb mahakandmisele. Aga avariis osalenud vastaspool ei tunnista oma süüd. Loomulikult tuli kohale ka politsei ja asi on politseis menetlused ei teagi kui kaua see menetlus kesta võib.
Kas oskate nõu anda kes selles avariis süüdi on. Minu kindlustusest tuli mulle vastus, et mina pole süüdi. Või oleks mul targem endale advokaat palgata kui vastaspool süüd ei tunnista?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kindlustuse ja politsei otsused ei pruugi igakordselt kokku langeda. Politsei viib menetlust läbi süüteoasjas (väärteo- või kriminaalmenetluse raames), kindlustus tsiviilasjas (tsiviilmenetlus). Neis menetlustes kohalduvad erinevad põhimõtted nii süü, selle tõendamise kui ka tsiviilvastutuse osas. Pole harvad juhtumid, kus politsei mõistab isiku liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi, kuid tsiviilmenetluses (sh tsiviilkohtumenetluses) leitakse, et isik ei ole kahju põhjustamise eest vastutav. Ja ka vastupidi.

Kuna liiklusõnnetus on hetkel politsei menetluses, tuleb jälgida selle menetluse kulgu. Valmis tuleb olla ka selleks, et politsei esitab väärteosüüdistuse Teile, kui vasakpöörde sooritajale. Nimelt kohustab LS § 17 lg 5 p 3 vasakule või tagasi pööravat juhti andma teed temast möödasõidul olevale juhile. Võtmeküsimuseks on, kas vasakmanöövri alguses oli tagant läheneja juba möödasõitu alustanud või mitte. Kui ei olnud, puudus pöörde tegijal kohustus tee andmiseks. Vajadusel kasutatakse sõidukite asukohtade ja liiklusõnnetuse dünaamika välja selgitamiseks ekspertide abi.

Väärteomenetluses on menetlusalusel isikul õigus kasutada advokaadi abi. Menetlusaluseks isikuks muutub isik alates tema menetlusaluse isikuna üle kuulamisest.
 

Küsimus: Millist haagist võib vedada kaugliini bussi järel (pikkus 12 m, kaal 18 tonni), kui tehnilises passis ei ole märget haagise kohta üldse?09.09.2021

Tere

Millist haagist võib vedada kaugliini bussi järel (pikkus 12 m, kaal 18 tonni), kui tehnilises passis ei ole märget haagise kohta üldse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan pöörduda Transpordiameti poole registreerimistunnistusele haagise lubatud masside sisse märkimiseks.

Vastavalt .... määruse nr .... Lisa 1 koodis 1110 sätestatule tohib M2 ja M3 kategooria sõiduki (bussi) haakes vedada haagist, mille tegelik mass ei ületa esiteks veduki valmistaja poolt ette nähtud vedukiga veetava haagise lubatud suurimat massi. M2 ja M3 kategooria sõiduki haakes on lubatud vedada kesktelghaagist või kaheteljelist
täishaagist. Haagise lubatud suurim tegelik mass on:
1. pidurita haagise korral 0,75 t või pool veduki tühimassist, kusjuures aluseks tuleb võtta väiksem väärtus;
2. piduriga haagise korral veduki registrimass;
3. M3 kategooria I klassi veduki korral, kui kaheteljelisel sõitjate veoks ettenähtud täishaagisel on ABS pidurid, 1,4-kordne veduki registrimass.

Üldiselt määrabki need väärtused kindlaks Transpordiamet ja märgib need registreerimistunnistusele.
 

Küsimus: Miks ei ole mul võimalik muuta sõidueksami aega, kui teistel esmase juhiloa taotlejatel on see võimalus olemas?17.06.2021

Sain oma esmased juhiload jaanuaris 2000. Seega enne, kui hakkas kehtima uus seadus mis kohustas 2 aasta jooksul läbima lõppastme koolitust. Kui ma oleksin läinud oma esmaseid juhilube ümber vahetama oleks need mulle lihtsalt kätte antud. Esmaseid lube ma ei vahetanud kuna elasin siis juba Inglismaal, kus sõitsin mootorrattaga. Seal väljastati mulle provisional driving licence ja selle juurde mootorratta sertifikaat. Nüüd on mul jälle vaja juhilube. Transpordiamet nõuab, et ma teeksin uuesti kõik eksamid kaasaarvatud lõppastme koolituse. Tahan teada, kas ei või olla minu olukord natuke erinev, kuna sain oma load enne seadust mis lõppastme koolitust nõudis. Juhtimisõigust minult kunagi ära võetud ei ole. Sooritasin teooria eksami, sõidueksami aeg anti alles 3 kuu pärast ja öeldi et seda ma ise muuta ei saa. Kuna ma ei ole ühtegi seadust rikkunud, sooviksin saada mingit seletust, miks ei ole mul võimalik muuta eksami aega, kui see vabaneb. Teiste esmase juhiloa taotlejatel on see võimalus olemas. Paraku ei olnud transpordiameti töötaja võimeline seda mulle seletama. Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eksamiaja muutmine ei ole mitte niivõrd õiguslik küsimus, kui halduskorralduse valdkonda kuuluv. Soovitan vastava küsimusega pöörduda kirjalikult Transpordiameti poole, et saada põhjendus, miks ei pea Transpordiamet sõidueksami aja muutmist Teie puhul põhjendatuks.