Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas majalaenu maksete ja elatisraha summadega saab teha tasaarveldust?02.01.2017

Pangalaenuga on ostetud talu 2006a (maja+põllumajandus- ja metsamaad). See on ühisvara. Selleks võetud laenust (ca 25000 EUR) on tasutud 11000. Soovin tallu elama jääda ja jätkata talupidamist lahutuse järel- olen FIE, siin on minu sissetulekuallikas. Mees tahab maja uuesti ära hinnata lasta, et tõestada, et selle väärtus on ajaga tõusnud ja selle võrra ei peaks elatisraha maksma (vähemalt mingi aeg).
Kas see on õige? Minu loogika ütleb, et temal on õigus sellele 5500-le eurole, mis on siiani makstud. Edasi maksaksin laenu ise.
Kas FIE varad (bioloogiline ja tehnika) tuleb ka jagada pooleks? Mehe idee ongi minu toimetulekut igati takistada ja normaalselt kokkuleppele temaga ei jõua. Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Abikaasal ei ole õigust omavoliliselt elatisraha nõuet tasaarvestada teiste (võimalike) nõuetega, see eeldab kindlasti eelnevat kokkulepet. Kui kokkulepet ei saavutata, tuleb tasuda igakuiselt elatisraha vastavalt lapse vajadustele.

Kui Teie soovite ühisvaraks olevat talu enda ainuomandisse saada, tuleb Teil hüvitada abikaasale pool ühisvara väärtusest ja võtta enda kanda laenukohustus. Ühisvara väärtuse leidmiseks tuleb lahutada talu turuväärtusest olemasolev laenujääk – pool sellest on abikaasa osa väärtus, mis tuleks talle omandi kaotamise eest hüvitada.

Kui omavahel ühisvara jagamises kokkuleppele ei jõua, tuleb ühisvara jagamiseks hagiga kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas riik hakkab 2017. aastal maksma raha lastele, kelle isad ei maksa alimente?27.12.2016

Tere Kas riik hakkab siis 2017. aastal maksma raha lastele, kelle isad ei maksa alimente? Minu laste isa näiteks maksab osaliselt nii nagu saab ja talle on kuulutataud pankrotimenetlus. Ja kui maksab riik, mida mina veel teha saan? Tänades ette

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!


1. jaanuar 2017 käivitub uus elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine, kuni saja euro suurune elatisraha. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustustest, vaid riik nõuab võlgnevuse kohustusi rikkunud vanemalt välja.

Seejuures luuakse kaks elatisabi liiki:

• Kohtumenetlusaegset elatisabi makstakse lapse vanemale või lapse seaduslikule esindajale, kes pöördub kohtusse, et nõuda lapsele elatist. Uue elatisabiskeemi kohaselt makstakse kohtumenetluse ajal elatisabi senise 90 päeva asemel 150 päeva ning elatisabi päevamäära asemel makstakse elatisabi 100 eurot kuus lapse kohta.

• Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse lapse vanemale või lapse seaduslikule esindajale elatist väljamõistva kohtulahendi alusel. Täitemenetlusaegse elatisabiga tagatakse lapsele igakuine ülalpidamine kuni 100 euro ulatuses. See tähendab, et kui kohtuotsusega lapsele välja mõistetud elatis on väiksem kui 100 eurot kuus, makstakse ka elatisabi vastavalt kohtuotsusega mõistetud summale. Kui välja mõistetud elatis on suurem kui 100 eurot kuus, maksab riik elatist 100 euro ulatuses.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida ette võtta, kui jäin tööta ja pean maksma lastele elatist 705 eurot?22.12.2016

Tere!
Elan oma eksabikaasast ja lastest lahus ja olen alati korralikult elatist maksnud ning ka muid laste kulutusi enda kanda võtnud. Nüüd olen kaotanud töö ning töötuskindlustushüvitis on umbes 700 eurot kuus. Kolme lapse elatis aga uuest aastast 705 eurot kuus. Laste emaga mingit kokkulepet sõlmida ei õnnestu. Ma ei taha elatise maksmisest kõrvale hoida ja otsin tööd, mis kataks nii laste kui minu vajadused, kuid hetkel on olukord selline nagu on. Soov oleks maksta töö leidmiseni 500 eurot kuus, et 200 eurot endale jääks. Kas tõesti sellises olukorras olen ma ikkagi kohustatud elatist täies mahus tasuma? Kas mulle ei peaks ka mingisugune elatusmiinimum kätte jääma? Mis õigused või võimalused mul on?

Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Saan aru, et maksate elatist omavahelise kokkuleppe, mitte kohtuotsuse alusel.

Kui Te ei ole enam võimeline endises ulatuses elatist maksma, peaksite seda laste emale teatama ja maksma summas, mis on Teie jaoks võimalik. Kui laste ema sellega ei nõustu, on tal võimalik pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole ja kohtus saate Teie esitada oma vastuväited, miks Teil ei ole võimalik elatist miinimummääras tasuda. Mõjuval põhjusel, näiteks olukorras, kus ülalpeetavaid on mitu ja elatise maksmiseks kohustatud vanema rahalised vahendid on piiratud, võib kohus vähendada elatisraha alla kehtiva miinimummäära.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on seaduserikkumine, kui isaduse tõestamine jäi teadmatusest vormistamata ning sain edasi üksikvanema toetust?22.12.2016

Tere!
Konkreetne juhtum - Laps sündis nö. vallaslapsena, sünnitunnistusel isa kohta kanne puudus. Ema sai üksikvanema toetust. 4a. hiljem toimus kohtus põlvnemise tuvastamine ja elatise sisse andmine e. siis said isale alimendid. Oli vaid kohtuistung ja kuskile asutusse isa kannet dokumentidesse (sünnitunnistusele) tegema ei mindud. Ses mõttes, et see oli puht teadmatusest, kuna enda tarbeks vajalik ei olnud ja keegi kohtust ei suunanud ka seda sammu astuma. Isa last kunagi rahaliselt toetanud ei ole, ka peale kohtus kehtestatud alimendinõuet. Küll aga jäi mingil veidral kombel "kehtima" üksikvanema toetus - e. siis laekus üksikvanema toetus aga edasi... Kas mitte ei oleks pidanud automaatselt see "hüve" kaduma, kuna lapse isadus sai ju tuvastatud? Kas selline juhtum on seaduse rikkumine puhtast teadmatusest, kuna tegelikult on lapse isa ju tuvastatud, mis siis, et too oma kohustust ei ole kordagi kunagi täitnud? Või kuidas tuleks sellises situatsioonis käituda? Samas topelt ju ka midagi saadud ei ole - on vaid üksikvanema toetus, isa pole midagi maksnud. Küsimus tekkiski seetõttu, et kas sellise juhtumi puhul on õigust taotleda elatisabi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Üksikvanema toetust makstakse lapsele, kelle sünniaktis puudub isa kohta kanne – kui kohtus isadus tuvastati, kuid lapse sünniakti mingil põhjusel kannet ei tehtud, on toetuse maksmine iseenesest põhjendatud. Samas, kui lapse sünniaktis endiselt isa kohta kanne puudub, ei ole alust elatisabi taotlemiseks, sest nii elatist kui ka elatisabi saab taotleda juhul, kui isa on lapse sünniakti kantud.

Kui aga isa on kantud lapse sünniakti, ei ole üksikvanema toetuse maksmine põhjendatud ja sellest oleks koheselt pidanud teavitama Sotsiaalkindlustusametit. Kui toetus on makstud ebaseaduslikult, tuleb see tagasi maksta.

Seega kõigepealt tehke kindlaks, kas isa on lapse sünniakti kantud või mitte.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isa saab nõuda lapselt enda ülalpidamist pensionieas?22.12.2016

Tere, kas isal on õigus nõuda elatisraha pensionile jäädes? Kui on olnud olukord, et vanemad lahutatud ajal, mil laps oli alaealine ning isa maksis talle alimente. Siis kas isa saab nõuda lapselt enda ülalpidamist pensionieas?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isa on lapse ees korrektselt ülalpidamiskohustust täitnud, on tal enda abivajaduse korral õigus nõuda oma täiskasvanud lapselt ülalpidamist. Asjaolu, et lapse vanemad on lahutatud, seda õigust ei mõjuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lahutuse korral on ka abikaasal mingit õigust seoses majaga, mis kingiti mulle, kuid oleme sinna koos panustanud?21.12.2016

Sain kinkelepinguga vana maja. 2005 a võtsime koos elukaaslasega maja renoveerimiseks laenu, mida maksti tagasi tema arvelt, 2009 abiellusime. Maja laenu tagasimakse toimub tema kontolt. Mina olen maksnud muud kulud /vesi, el. küte jne. Kui nüüd kavatseme lahutada, siis millised on tema õigused minu kinnistule.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Maja kui kinkelepinguga omandatu kuulub Teie lahusvara hulka, mistõttu ühisvara jaotamisel abikaasal selle jagamist õigus nõuda ei ole. Küll aga võib olla abikaasal hüvitise nõue nende kulutuste osas, mida tema on abielu kestel Teie lahusvarale teinud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võin lahutada trenni, telefoni ja tv paketi kulud makstavast elatisrahast?21.12.2016

Tere. 2017 tõuseb elatisraha 235 eurot lapse kohta. Kas pean kandma selle summa lapse emale, kui maksan kinni trenni, telefoni ja nende koduse tv paketi või võin lahutada need kulud elatis miinimumist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Üldjuhul ei tohiks igakuine elatisraha olla väiksem kui pool kehtivat alampalka, kuid seejuures ei tuleks elatist maksval vanemal teha lapse ülalpidamiseks täiendavalt kulutusi. Antud juhul Teie aga kulutusi teete, tasudes vahetult lapse treeningute ja sideteenuste eest. Sellisel juhul tuleks minu hinnangul teha lapse emale järgmine ettepanek – kas lahutate elatisrahast enda poolt tehtud kulutused lapse treeningutele ja sideteenustele või maksate lapse emale elatist kehtiva elatismiinimumi alusel ja kõik lapse kulutused tuleb lapse emal ise kanda.

Eeltoodu kehtib juhul, kui elatis ei ole kohtuotsusega välja mõistetud, vaid tegemist on vanemate omavahelise kokkuleppega. Kohtuotsuse puhul tuleb elatist maksta vastavalt otsusele, vastasel juhul on lapse emal võimalik algatada Teie suhtes vähemmakstud elatisraha kättesaamiseks täitemenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui suur on 2017. aastal lapse elatisraha?21.12.2016

Kui suur on 2017. aastal lapse elatisraha? Tüdruk 17 a.

Tänan,
Heade soovidega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha suurus oleneb lapse vajadustest, kuid ei tohiks olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. 2017. aastal on alampalga suuruseks 470 eurot, seega on 2017. aastal on elatise alammäär 235 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käituda kui isa, kes mind kunagi pole kasvatanud, on vanadekodus aga pensionist ei piisa kohustuste täitmiseks?21.12.2016

Tere, kuidas käituda olukorras, kus minu nn bioloogiline isa on sattunud vanadekodusse ja tema pensionist ei piisa kohustuste täitmiseks? Tegemist on inimesega, kes ei ole mind (44) kunagi kasvatanud ja tegemist on (oli) alkohoolikuga. Seadus paneb küll nii mulle kui ka minu tütrele (18) kohustuse tema eest nn hoolitseda aga seda ei soovi kumbki meist teha ja puuduvad ka vahendid selleks.

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohus võib mõjuva põhjuse olemasolul piirata täiskasvanud lapse ülalpidamiskohustust oma abivajava vanema suhtes – kui isa ei ole Teid kunagi kasvatanud ega Teie ülalpidamises osalenud, on minu hinnangul tegemist mõjuva põhjusega ülalpidamiskohustuse piiramiseks või sellest vabastamiseks. Eeltoodud asjaolusid tuleb kohtule ka tõendada.

Kui Teie isa või isa eestkostja pöördub elatise väljamõistmiseks kohtu poole, on Teil võimalik esitada oma vastuväited.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saab esitada hagi kohtusse ühe lapse pealt elatise maksmiseks, kui meil on kaks last?21.12.2016

Tere! Soovin anda avalduse kohtusse ühe lapse elatise maksmiseks. Kas nii on lubatud, kuigi tegelikult on meil kokku kaks last? Kas hiljem saab vajadusel teise lapse elatist välja nõudma hakata? Mure lihtsalt selles, et meil kokkulepe 200 eurot kuus kahe lapse kohta, mida pole juba 2 aastat makstud. Isa ütleb, et raha ei ole. Seega tahaks talle mõista anda, et ta ju peab ka aitama. Küll ei taha ma teda koormata kahe lapse miinimum elatusnõudega kokku.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Muidugi võite esitada kohtule hagi vaid ühele lapsele elatise väljamõistmiseks, samuti on võimalik hiljem nõuda elatist ka teisele lapsele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand