Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Millised võimalused on lapse isal saada ainuhooldusõigus, kui ema läks ära ja jättis lapse isa kasvatada?08.10.2015

Tere!
Lapse isa soovib taotleda endale lapse ainuhooldusõigust, lapse ema lahkus pool aastat tagasi ja laps jäi isa (ja ta vanemate) juurde elama. Ema näeb last tavaliselt korra nädalas (vahepeal harvem), tihti on olukordi, kus ta lubab tulla, aga jätab viimasel hetkel tulemata. Ema elab 40 km eemal, jagatud üürikorteris ja on madala sissetulekuga. Millised võimalused on lapse isal saada endale lapse ainuhooldusõigus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina ei pea kohtud põhjendatuks lapse ühise hooldusõiguse täielikku lõpetamist, vaid last alaliselt kasvatavale vanemale lapse viibimiskoha otsustusõiguse üleandmist, teatud juhtudel ka otsustusõiguse üleandmist lapse tervise- ja haridusküsimustes. Kui aga lapse ema ei soovi lapse kasvatamises osaleda ja ühise hooldusõiguse täielik lõpetamine ja isale üleandmine vastab lapse huvidele, võib kohus teoreetiliselt isa avalduse rahuldada küll.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas tõendada täna 25 aastat hiljem, et isa ei tasunud toona elatist aga nüüd nõuab minult enda eest hoolistemist?08.10.2015

Tere,
Isa, kes pole mulle elatist tasunud ja me pole ka kohtunud, otsis mu üles, et esitada mulle kohustus tema eest hoolitsemiseks tulevikus. Olen tema ainus laps. Hetkel on see vaid tühipaljas ähvardus, kuid seaduse järgi peavad lapsed hoolitsema oma vanemate eest, kui nad ise enam hakkama ei saa. Kas kohalik omavalitsus võib minult üldse midagi nõuda tulevikus (hooldekodu arved, matusekulud vms)? Kas ma saan nii vana asja tõestada enam? Ema on omal ajal nii 25 aastat tagasi kohtuotsuse alusel asja andnud ka kohtutäiturile. Teadaolevalt kolis isa toona välismaale ja kohtutäituri võim ei ulatunud nii kaugele. Tänaseks olen kohtuotsuse kätte saanud Rahvusarhiivist, kuid kohtutäiturite dokumente selle kohta enam alles ei ole, kuna neid ei säilitata nii kaua. Kuidas ma siis seda tõestan, et isa pidi tasuma mulle 1/4 oma sissetulekust igakuiselt, kuid ei teinud seda?
Kas selline asi võib ka mingit teed pidi veel kohtusse jõuda? Kas KOV võib mind kohtusse anda, kui ma ei suuda ära tõestada, et isa pole mind toetanud ega mulle elatist tasunud?
Kohtus ju oleks sõna sõna vastu, too aeg arveldati ka palju sularahas ja tõendeid nagu polegi rohkem, kui ema ütlus, et isa ei maksnud ja toonane kohtuotsus elatise väljamõistmiseks.

Tänud ette

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isa ei ole Teie suhtes ülalpidamiskohustust täitnud, võib kohus Teid tema ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada või vähemalt ülalpidamiskohustust piirata. Selleks tuleb aga kohtule tõendada, et isa on üleüldse Teie suhtes ülalpidamiskohustuse täitmata jätnud.

Ilmselgelt tuleks lisaks kohtuotsusele kasuks ka tõendid selle kohta, et elatisraha kättesaamiseks algatati täitemenetlus, kuid nende puudumisel võiks abiks olla Teie ema tunnistus isapoolse ülalpidamiskohustuse rikkumise kohta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatisraha miinimummäärast (195 eurot) lähevad maksud maha?07.10.2015

2015 a on elatisraha miinimummäär on 195 eurot. Kas antud summast lähevad maksud maha? Ja lapsevanem kellele elatist makstakse peaks saama kätte 156 eurot?
Lapsele on määratud logopeediline ravi, mille maksumus on kuus 200 eurot. Hetkel laps sellega veel alustanud ei ole, kuna see on väga kulukas. Kas see on piisav põhjendus suurema elatisraha nõudeks. Lisaks käib laps eelkoolis ja muusikaringis.
Lapse isa aga ei soovi vabatahtlikult antud tegevustest poolt summat hüvitada, kuna see ei ole kohustuslik tegevus. Kas huvialategevused on põhjendatud, et elatisraha määra suurendada?
Lapse isa palk on ca 1000 neto (ülalpeetavad puuduvad).
Minu sissetulek on 1600 neto (ülalpeetavaid 2).

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha tulumaksuga ei maksustata, seega minimaalne elatisraha, mille vanem peab lapse ülalpidamiskulude osaliseks katmiseks lahus elavalt vanemalt saama, on 2015. aastal netosummana 195 eurot.

Elatise suurus oleneb peaasjalikult lapse vajadustest. Kui lapse vajadused ühes kalendrikuus on suuremad kui 390 eurot, on põhjendatud ka miinimummäärast suurem elatis. Ülalpidamiskulude sisse on reeglina põhjendatud arvestada ka kulutused lapse huvitegevusele, antud olukorras, mil vanemate majanduslik olukord on hea, ei peaks minu hinnangul lapse huvitegevusi majanduslikust olukorrast tulenevalt küll piirama.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Milliseid lastetoetusi makstakse lapsendamise puhul, kui ema on olnud kodune ja lapse isa käib tööl?07.10.2015

Tere!
Milliseid lastetoetusi makstakse lapsendamise puhul, kui ema on olnud kodune ja lapse isa käib tööl ja kas on ette nähtud ka lapsendamistoetus Tallinnas?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühekordse lapsendamistoetuse suurus on 320 eurot. Igakuine riiklik peretoetus on 45 eurot esimese ja teise lapse kohta, kolmanda ja iga järgmise lapse kohta 100 eurot.

Lisaks eeltoodule on võimalik saada lapsendamishüvitist 70 päeva eest, samuti lapsehooldustasu või vanemahüvitist, kuid see oleneb juba lapsendatava vanusest. Täiendavat infot soovitan Teil küsida Eesti Haigekassast ja Sotsiaalkindlustusametist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis on esimene samm, et isalt elatisraha välja nõuda ja kas sellega saab tavainimene ise hakkama?06.10.2015

Olen peaaegu 2-aastase poisi ema ja isaga pole kontakti olnud juba mõnda aega, samamoodi ei tea isegi ta telefoninumbrit ega üldse kuidas temaga kontakti saada. Tahangi alimente talt nõuda, aga esimene küsimus oleks mis samm oleks esimene? Kas pean advokaadi võtma ja kohtusse pöörduma või on võimalik see ka ilma advokaadi abita ise korda ajada? (st kohtusse minna) Teine küsimus, mille järgi arvutatakse elatisraha suurust, kui isa töötab soomes ja palk on 2000eurot+?

Vastus: Grete Lüüs, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere!

Kui Te ei jõua lapse isaga kokkuleppele ning ei saa temaga kontakti, on Teil elatise nõudmiseks võimalik pöörduda kohtu poole. Kui lapse isa elab Soomes ning laps elab Eestis, on elatisemääruse (4/2009) artikli 3 kohaselt kohtualluvus muuhulgas ka selles riigis, kus on õigustatud isiku ehk lapse alaline elukoht. Seega saate nõudega pöörduda Eesti kohtu poole. Kohtusse saate Te pöörduda ka ilma advokaadita, selleks saate täita hagiavalduse vormi, mis asub lehel http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest. Oluline on tähele panna, et avaldusel tuleb täita lahter „hageja tegevus kostja andmete saamiseks“, kui Teile pole teada lapse isa kontaktandmed. Sellisel juhul peate tegema kõik endast oleneva, et kostja kontaktandmed teada saada, mh esitama päringuid näiteks rahvastikuregistrile, Politsei- ja Piirivalveametile, Maksuametile või muudele asutustele.

Elatise suuruse määramisel arvestatakse ühest küljest lapse vajadusi ning kasvatamise kulutusi ja teisest küljest vanemate rahalisi võimalusi.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Lüüs
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas töökohapõhises kutseõppes olles on õigus elatisele?05.10.2015

Tere
Olen 20a. Õpin töökohapõhises kutseõppes. Eelnevalt oman kutsekeskharidust. Kas mul on õigus peale 01.10.2015 küsida elatist vanemalt, kes ei ela minuga koos?

Tänan

Vastus: Grete Lüüs, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere!

Alates 01.10.2015.a. on perekonnaseaduses elatist saama õigustatud isikute ring laienenud. Kui perekonnaseaduse vana sätte alusel oli elatisele õigus lapsel, kes jätkab õppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamist, siis alates oktoobri algusest on PKS § 97 p 2 kohaselt ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealisena õpib mh ka kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Kutseõppeasutuse seaduse § 23 lg 2 kohaselt jaguneb kutseõpe tasemeõppeks ja täiendusõppeks. § 23 lg 2 p 1 kohaselt on tasemeõpe kutseõpe, mille käigus omandatakse kindlale kvalifikatsioonitasemele vastav kvalifikatsioon, mis võimaldab juurdepääsu järgmise kvalifikatsioonitaseme õppele. Täiendusõppe käigus omandatakse üksnes üksikkompetentse ning sellisel juhul elatise tasumise kohustus puudub. Seetõttu peate selgeks tegema, kas Teie töökohapõhise kutseõppe puhul on tegemist taseme- või täiendusõppega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Lüüs
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas saaks elukaaslane minu lapse hooldusõiguse kui pärisisaga suhe on ainult elatisraha maksmine?02.10.2015

Tere,
Vanemad asusid lahku elama alates hetkest, kui laps oli mõne kuu vanune. Laps elab emaga ja tema uue elukaaslasega juba viimased 5 aastat. Lapse isa panus lapse elus osalemisel on vaid elatise maksmine (kohtuotsuse alusel). Laps oma isa ei tunne. Kas ja millised võimalused oleks anda lapse emaga koos elavale mehele, kes osaleb lapse igapäevases kasvatamises, lapse suhtes seaduslik hooldusõigus?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Õiguslikult tekib vanema-lapse õigussuhe Teie elukaaslase ja lapse vahel vaid siis, kui elukaaslane lapse lapsendab. Reeglina on selleks vajalik lapse bioloogilise isa nõusolek. Seega antud olukorras soovitaksin Teil uurida, millised oleksid Teie elukaaslase võimalused lapse lapsendamiseks (eeldusel, et lapse bioloogilisel isal puudub soov lapse elus osaleda ja lapsendamine vastab lapse huvidele, kuivõrd ta peab oma isaks Teie elukaaslast).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan lapse isalt nõuda elatist 195 eurot või on tal teise lapse olemasolu piisav põhjus minu lapsele elatisraha vähendamiseks?02.10.2015

Tere!
Elasime mehega vabaabielus. Nüüdseks oleme lahku läinud, kuid meil on 3-aastane laps. Mees on otsustanud, et rohkem kui 150 eurot kuus ei ole lapsel vaja ning minu tähelepanekutele, et miinimum elatisraha on 195 eurot, on ta vastanud, et nagunii rohkem ma ei saa ka seaduslikult temalt nõuda. Tal on olemas 4-aastane laps teise naisega, kes on sündroomiga laps ning omab invaliidsust. Tema emale mees maksab 200 eurot kuus.
Kas mul on võimalik saada seaduslikult taotledes temalt 195 eurot või on teise lapse olemasolu piisav põhjus elatisraha minu lapsele vähendada?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina mõistavad kohtud elatise miinimummääras välja ja seda ka siis, kui vanemal on rohkem kui kaks ülalpeetavat. Kui lapse isa majanduslik olukord on hea, ei ole ilmselt põhjendatud vähendada elatisraha alla kehtiva miinimumi vaid põhjusel, et isal on veel üks laps.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas selline kokkulepe on võimalik, et isa ei maksa elatist, aga lapsed pole tulevikus kohustatud ka teda hooldama?02.10.2015

Tere
Vanemad on lahutatud 1,5 aastat tagasi. Lapsed elavad ema juures, isa elatist ei maksa. Vahel saadab midagi, aga summa on keskmiselt 60 eurot lapse kohta kuus, tegelikud kulud ca 500 eurot lapse kohta kuus. Lapsed saavad isaga hästi läbi, kohtuvad peamiselt koolivaheaegadel. Ema pole kohtumisi keelanud.
Kuna lahutus ei läinud just kuigi rahumeelselt, siis sel hetkel ei olnud mahti kõigele mõelda. Praeguseks on asjad selgemaks mõeldud ja on tekkinud mõned küsimused, millele loodan vastuseid leida:
1. Kui isa laste kasvatamisel ei osale (kooliasjad, trennid, huviringid, reisimine jne), siis kas temaga kokkuleppel on võimalik kohtuväliselt taotleda ainuhooldusõigus? Või sõlmida notariaalne kokkulepe, et emal on õigus üksinda võtta vastu lapsi puudutavaid otsuseid (sh elukoht, reisimine)? Isalt allkirja saamine vajalikul hetkel on keeruline tema "kalevipoja" staatuse tõttu.
2. Kuna isa lastele elatist ei maksa, siis kas on võimalik vabastada lapsed tulevikus (tekkida võivast) isa ja tema vanemate hoolduskohustusest? Kas on olemas võimalus, mis ei tähendaks kohtusse minemist? Nt vastastikune kokkulepe, et tema ei maksa elatist, aga lapsed pole tulevikus kohustatud ka teda hooldama?
3. Kui pole võimalik muid kokkuleppeid teha, siis kas emal on õigus nõuda, et isa kindlustaks enda ja oma vanemate elu ja tervise oma laste kasuks, et vältida olukorda, kus lapsed peavad ülal pidama kedagi, kes oma kohust nende ees ei täitnud?
Tänud vastamast

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Hooldusõiguslikke muudatusi kohtuväliselt võimalik teha ei ole, laste suhtes ainuhooldusõiguse taotlemiseks tuleks pöörduda kohtu poole. Kui kohus Teie avalduse rahuldab, tehakse hooldusõiguse kuuluvuse kohta märge ka rahvastikuregistrisse.

PkS §-i 109 kohaselt on tühine kokkulepe, millega välistamine ülalpidamiskohustuse täitmine tulevikus või piiratakse ülalpidamiskohustust ebamõistlikult.

Laste isalt ei ole võimalik nõuda, et ta sõlmiks elukindlustuslepingu, kuid soovitan Teil kirjeldatud olukorras igal juhul pöörduda kohtusse elatise väljamõistmiseks. Kui laste isa ei peaks täitma kohtuotsust, on Teil võimalik elatisraha kättesaamiseks algatada täitemenetlus ja fikseerida laste isa poolne ülalpidamiskohustuse rikkumine. See võib tulevikus vabastada lapsed oma isa ülalpidamise kohustusest või vähemalt piirata seda.

Parimate soovidega.
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on lootust elatist saada, kui üks laps elab minuga ja teine isaga, kuid isa majanduslik seis on oluliselt parem?01.10.2015

Tere, Läksime lahku 2 a tagasi ja 1,5 a tagasi lahutasime. Kõik jäi mehele, kuna maja sai ehitatud juurdeehitisena tema vanemate maja külge. Tulin tütrega ära üürikorterisse, nüüd tütar 7 a ja läks 1 klassi. Poeg 18 a ja läks 12. klassi, jäi isa juurde. Elatist ei saa eksmehelt, kuna lapsed "pooleks". Aga mehel tean üle tuhande euro palk, aga mina olen lapsehoolduspuhkusel kodune. Uue elukaaslasega laps 9-kuune. Saan miinimumi 340 kätte millegagi. Poeg elab isa juures, aga suvel käis tööl ja tean, et vahest nädalavahetusel ka. Küsimus selline, kas mul on üldse lootust elatist küsida?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui peale lahkuminekut jääb mõlema vanema juurde elama üks laps ja vanemad teevad laste ülalpidamiseks vahetult ja võrdselt kulutusi, ei ole elatise väljamõistmine põhjendatud. Kui aga üks vanem teeb kulutusi suuremas ulatuses ja ka tema majanduslik olukord on märkimisväärselt kehvem teisest vanemast, võib elatise väljamõistmine olla põhjendatud.

Peaksite välja selgitama, kui suuri kulutusi teete Teie tütre ülalpidamiseks ja kui suuri kulutusi teeb laste isa poja ülalpidamiseks – kui tütre ülalpidamiseks tehtavad kulutused on suuremad, oleks põhjendatud nõuda laste isalt elatist. Arvesse tuleb võtta ka seda, et Teie sissetulek on laste isa omast väiksem ja Teil on suurem ülalpeetavate arv (kirjeldusest nähtub, et Teil on kolm ülalpeetavat ja laste isal kaks).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand