Mittetulundusühinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saada nii et KÜ juhatuse liikmete volitused lõpeksid ühel ajal, praegu eri aegadel valitud?27.05.2021

Tere

Meil on viieliikmeline juhatus. Nelja juhatuse liikme volitused lõppevad 20.06.2021.a. Ühe liikme omad 01.09.2022.a. kuna ta lisandus eelmisel aastal. Sellel aastal on juhatuse valimised. Juhatusel on 2-aastane ametiaeg.
Kuidas me saame korraldada nii, et kogu juhatus oleks registrisse kantud ühesuguste ametiaegadega? Või jääbki nii, et ühe liikme volituste pikendamist, kui üldkoosolek teda juhatusse soovib, peame eraldi korraldama ja ÄR kandeavalduse tegema?

Tänan

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Juhatuse liikmete volitused saavutavad samaaegse kehtivuse üldkoosoleku vastavasisulise otsusega. MTÜS § 28 lg 11 kohaselt ei või juhatuse liikme ametiaja pikendamist otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks kui seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Seega saab üldkoosolek võtta lähiajal vastu otsuse volituste pikendamise üksnes juhatuse liikmete osas, kellede volitused lõpevad 20.06.2021. Juhatuse liikme, kelle volituste tähtaeg saabub 01.09.2022 volituste pikendamise otsuse saab üldkoosolek võtta vastu alates september 2021. Kui alates september 2021 võtab üldkoosolek vastu otsuse pikendada viie juhatuse liikme volitusi esimese nelja juhatuse liikmega sama tähtajani, piisab edaspidi ühest taolise sisuga koosolekust ja hilisemalt ühekordsest kandest registrisse.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega, siis kas saab seda hääletusele panna?04.09.2020

KÜ esitas aastaaruande mis pandud hääletusele ja mis algab tekstiga:
"NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega."
Kui tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega, siis kas saab seda hääletusele panna?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sõltub mida selle "koostamisel oleva aruande" all on silmas peetud. Kas seda, et see on Äriregistrile esitamata (ehk esitamisel) või seda, et seda sisuliselt alles koostatakse. Kui koostatakse, siis ei saa seda hääletada. Koosolekul toimub ikkagi lõpliku aruande kinnitamine või mitte kinnitamine.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui juhatuse liikmete volitused on lõppenud enne üldkoosolekut, kas nad peavad ikka esitama avalduse tagasiastumiseks?09.03.2020

Kui juhatuse liikmete volitused on lõppenud enne üldkoosolekut, kas nad ikkagi peavad esitama avalduse tagasiastumiseks, et saaks valida uued juhatuse liikmed?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui volitused on lõppenud tähtaja möödumisega ning puudub ka volituste pikendamise kohane otsus, loetakse seniste juhatuse liikmete volitused lõppenuks. Volituste lõppemine on olemuselt automaatne toiming, mistõttu puudub täiendav vajadus tagasiastumise avalduse vms dokumendi esitamiseks.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas käsitöö müügil interneti teel, peab ka makse hakkama maksma?20.02.2020

Tere! Hakkasin tegelema käsitööga ning mõned tuttavad on juba ostnud paar asja, ning tekkis soov avada ka fb lk, kus saaksid inimesed osta: seoses sellega tekkis küsimus, kas ma pean mingit maksu ka selle eest maksma? Üsna segaduses praegu.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Tulumaksuseaduse § 14 lõige 2 kohaselt ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

Seega teenuse osutamisest saadud tulu on ettevõtluse tulu, millelt füüsiline isik peab maksma tulumaksu (20%), sotsiaalmaksu (33%) ja kohustatud isik ka kohustusliku kogumispensionimakse (2%). Tuludeklaratsioonil tuleb see tulu deklareerida ettevõtlustuluna vormil E.

Juhul, kui eraisik osutab teenust juriidilisele isikule, on juriidilisel isikul kohustus tehtud väljamakselt kõik tööjõumaksud tasuda ja andmed Maksu- ja Tolliametile deklareerida. Sel juhul kajastuvad teenuse eest saadud tasu ja maksud tuludeklaratsiooni vormil A.

Kui isik osutab teenuseid edasi (vahel harva, tuttavatele), siis ta peab valima, kas ta registreerib end FIE-na või avab LHV pangas ettevõtluskonto. Ettevõtluskontole laekunud tulu maksustatakse ettevõtlustulu maksuga 20%.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas MTÜ üldkoosoleku otsuste kehtivust mõjutab kohtuvaidlus?02.02.2020

Tere!
MTÜ juhatuse volitused on lõppenud kuna 2018.aasta detsembris valitud juhatust pole senini registrisse kantud, sest üks osa varem valitud juhatuse liikmetest on asja hagikorras vaidlustanud kohtus. Kohtulahendit veel pole. Kas 1/10 liikmete poolt kokkukutsutava üldkoosoleku otsused, sh. uute juhtorganite valimise tulemused, on õiguslikult pädevad?
Aitäh vastuse eest ette.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mittetulundusühingute seadus (MTÜS) sätestab üldkoosoleku kokkukutsumisele 1/10 mittetulundusühingu liikmete nõude. Tegemist on üldregulatsiooniga, mille osas MTÜ põhikiri võib ette näha erisusi. Analoogne on olukord üldkoosoleku poolt tehtavate otsustega. Üldkoosoleku otsused omavad õiguslikku jõudu kui kõik seadusest ja MTÜ põhikirjast tulenevad nõuded on täidetud. Seega annab Teile kõige täpsema vastuse üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste ja korra, sealhulgas otsuste vastuvõtmise korra osas MTÜ põhikiri. Lisaks palun vaadata juurde MTÜS §-dega 19-22.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas registreerida osaühing ümber MTÜ-ks?02.02.2020

Tere.
Osaühing on juba tegutsenud 4 aastat. Nüüd on soov ettevõte ümber registreerida MTÜ-ks, sest tegelikult pole ettevõtte eesmärk kunagi olnud tulu teenida: pelgast teadmatusest loodi osaühing. Kas see on võimalik? Kui suur on riigilõiv, kui see on võimalik?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

OÜ-d ei saa ümber registreerida MTÜ-ks. MTÜ tuleb asutada ja soovi korral OÜ likvideerida.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Millised on MTÜ juhatuse liikme kohustused tagasiastumisel, arvestades, et tema teab ainukesena tehtud tehingutest?22.01.2020

Tere!
MTÜ juhatuse liige (juhatuse esimees) esitas üldkoosolekule avalduse tagasiastumiseks. Millised on tema kohustused enne/pärast tagasiastumist, arvestades olukorda, et kõik finantstehingud on ta teinud ainuisikuliselt (põhikiri lubab seda) ja ainult temal on nendest ülevaade jooksva aasta lõikes.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Esmalt soovitan üle vaadata MTÜ põhikirja, selgitamaks välja, mil viisil on juhatuse liikme kohustused reguleeritud MTÜ siseselt.

Alternatiivselt näeb MTÜS § 28 lg 5 ette juhatuse liikme kohustuse anda MTÜ liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande. Kuivõrd juhatuse liikmel lasub seadusjärgne teabe andmise kohustus, võiks vastava teabe andmise nõude antud olukorras kindlasti taganevale juhatuse liikmele ka esitada.

Tulenevalt MTÜS § 32 lg 2 vastutab juhatuse liige MTÜ-le kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul kui ta on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. MTÜS § 32 lg 3 alusel on juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg viis aastat, kui mittetulundusühingu põhikirjas või kokkuleppel juhatuse liikmega ei ole ette nähtud muud aegumistähtaega.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui MTÜ juhatusse (5 liiget) kuulub kaks lähisugulast, kas nad peaks taandama kui hääletatakse oma lähisugulase üle?22.01.2020

Tere!
Kui juhatusse (5 liiget) kuulub kaks lähisugulast, kuidas siis käituda hääletamise puhul kui hääletatakse kolmanda lähisugulase (ei ole juhatuse liige) töötasu kohta? Kas nad peaksid loobuma oma häälest või pole vahet kas on oma pereliige või mitte?
Kas MTÜ juhatuses võib olla mitu lähisugulast, on oht et kolmas sugulane soovib kandideerida ja tõenäoliselt osutub valituks. Siis koosnes juhatus 3 lähisugulasest ja 2 teisest liikmest. Kas see on lubatud?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) kohaselt võtab üldkoosolek vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse. Juhatuse liikme määramine ja tagasikutsumine kuulub üldkoosoleku ainupädevusse. Üldkoosoleku moodustavad MTÜ liikmed. Seega, kui üldkoosolek võtab vastu otsuse, mille tulemusena tehakse võimalikuks MTÜ juhatuses lähisugulaskonna enamus, siis seadus siinkohal piiranguid ei sätesta. Küll aga võib piirangud sätestada MTÜ põhikiri.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas praktikas punkti "Uue juhatuse valimine" arutelu MTÜ koosolekul toimub?24.10.2019

Tere,
MTÜ üldkoosoleku üks päevakorrapunkt on "Uue juhatuse valimine." Kuidas praktikas selle punkti arutelu toimub? Kas selle punkti alusel peab ja saab üldkoosolek hääletada ainult päevakorra punkti sõnastuse osas, ehk hääletab kas valida uus juhatus või mitte? Või selle punkti raames toimub arutelu, ning kui arutelu käigus uude soovib koosolekul osaleja uude juhatusse kandieerida, siis mis saab edasi? Kas "Uue juhatuse valimine." päevakorra punkti raames saab teha erinevaid hääletusi (kandidaatide isiku üle, kandidaatide valdkonna üle, kandidaatide arvu üle jms) või tuleb kõik need hääletamist nõudvad punktid eelnevalt päevakorras detailselt välja tuua, ning koosoleku ajal iga punkti lisahääletust tuleb võtta kui uue päevakorrapunkti lisamist, mille osas on vajalik kõigi koosolekul osalejate nõusolek?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MTÜ tegevust reguleeriva seaduse MTÜS kohaselt kuulub MTÜ juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine üldkoosoleku pädevusse. Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord peab sisalduma MTÜ põhikirjas. Seega annab Teie poolt esitatud küsimustele kõige täpsema vastuse MTÜ põhikirjaga tutvumine.

Päevakorra punkti "uue juhatuse valimine" võib tõlgendada nii ja naa, st kas alles kandidaatide seadmise etapina või juba hääletamise etapina. Üldiselt sellise punkti alusel juba valitakse uut juhatust hääletamise teel.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas korteriühistu saab esitada registrile digitaalselt allkirjastatud ühistu koosoleku dokumente?11.10.2018

Korteriühistu on riigi poolt registrisse kantud.
Kas on võimalik esitada digitaalselt allkirjastatud, ühistu koosoleku dokumente: põhikirja, koosoleku protokolli ja koosolekul vastuvõetud otsuseid registrile muudatuste tegemiseks?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Registriosakonnale saab dokumente esitada digitaalselt läbi ettevõtjaportaali http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal. Kui dokumendid on vormistatud notariaalselt, saab notar need ise registrile digitaalselt edastada. Kui dokumendid on paberil, saab neid esitada tavapostiga. E-kirja teel saadetud dokumente registripidaja üldjuhul vastu ei võta.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee