Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis aja jooksul peaks meid tervisekontrolli saatma, töötame toidupoes juba oktoobrist alates?16.02.2017

"Töötajate tervisekontrolli kord", mille § 5 lõige 2 näeb ette, et töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul.
Töötame toidupoes alates oktoobrist. Siiani ei ole meid saadetud töötervishoiuarsti juurde. Meie pöördumise peale vastas kaupluse juhataja, et siin firmas need asjad nii ei toimi. Saadetakse küll, kuid hiljem 1-2 aasta jooksul ja mitte kunagi kohe uue avatud toidukaupluse töötajaid (oleme suure kaupluste ja töötajaskonna arvuga toidupoekett).
Kas meiega on korrektselt käitutud ja me võime sellist juhataja vastust aktsepteerida. Või peame siiski selle küsimusele täpsema vastuse saamiseks tööandja poole pöörduma.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!

Tervisekontrolli reguleerib määrus "Töötajate tervisekontrolli kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/110042015003)
§ 5. Tervisekontrolli läbiviimise kord
(1) Töötajate tervisekontroll viiakse läbi tööajal ja tööandja kulul.
(2) Töötaja tervisekontroll algab esmase tervisekontrolliga tööle asumise esimese kuu jooksul ning edaspidi töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul mitte harvem kui üks kord kahe aasta jooksul.

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas tööandja võib saata tööülesande täitmiseks kohta, kus ei ole WC, sooja- ja külma vee kasutusvõimalust 24 h jooksul?14.12.2016

Kuidas seadus reguleerib olme kättesadavust st. WC, sooja- ja külma vee kasutamise võimalust? Kas tööandja võib saata tööülesande täitmiseks kohta, kus ei ole WC, sooja- ja külma vee kasutusvõimalust näiteks 24 h jooksul?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere,
Antud küsimust käsitleb määrus „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“. § 9. Olmeruumid ütleb, et naistele ja meestele peavad võimalusel olema eraldi tualettruumid. Need peavad paiknema töökohtade ning riietus- ja pesemisruumide läheduses. Tualettruumis peab olema võimalik käsi pesta ja kuivatada.

Kahjuks ajalist määratlust määruses ei ole.

Tervitades,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kas arstil käies on ravikindlustatud pensionärilt aparaadi kasutamise 20 euro lisatasu küsimine õigustatud?13.12.2016

Tere!
Eriarsti juures visiidil käies (olen varem käinud mitu korda) küsis seekord arst 20 eurot lisaks aparaadi kasutamise eest (sünnimärkide kontroll). Olen ravikindlustatud pensionär. Kas aparaadi kasutamise lisatasu küsimine on õigustatud? Kontrollimise aparaat on alati sama.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Haigekassa tasub tervishoiuteenuse eest, kui:
• see on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080
• selle osutamine on meditsiiniliselt näidustatud,
• teenust osutab haigekassa lepingupartner (http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/lep_partnerid).

Raviteenuste eest, mis ei kuulu haigekassa tervishoiuteenuste loetellu, on raviasutusel õigus küsida tasu. Täpse selgituse saamiseks palume Teil pöörduda otse raviasutuse poole.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Mis aja jooksul pärast koondamist pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks?12.12.2016

Olin 3 aastat lapsehoolduspuhkusel. Tööle naastes koondati. Staaži ettevõttes üle 15 aasta. Mis aja jooksul pean ennast töötuna arvele võtma töötuskindlustushüvitise saamiseks? Mis võetakse töötuskindlustushüvitise arvestamisel aluseks, kui viimase 3-aasta jooksul töötasu ei ole saanud? Lisaks kui töötasin enne lapsehoolduspuhkusele jäämist ka töövõtulepinguga teises ettevõttes, kas töötuskindlustushüvitise arvutamisel lähevad nimetatud ettevõttest saadud tasud arvesse?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Seadused ei kehtesta tähtaega kohustust, et inimene peaks ennast töötuna registreerima, see on vabatahtlik.

Kui töötasite firmas, kust Teid koondati, üle 10 aasta, siis makstakse Teile tööandja taotluse alusel kahe kuupalga ulatuses täiendavat koondamise kindlustushüvitist. Koondamishüvitise saamiseks ei pea Te ise avaldusi esitama, ei pea töötuna registreerima, hüvitis makstakse Teie kontole 3 nädala jooksul avalduse saamisest.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (perioodi pikendatakse lapsehoolduspuhkuse võrra);
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele.

Töötuskindlustushüvitise arvutamisel võetakse aluseks maksuameti andmed ja töötasud, millelt on makstud töötuskindlustusmaksed.
Teile rakendatakse töötuskindlustushüvitise määramisel ooteperioodi (hakatakse maksma mitte varem, kui 60 päeva möödumisel koondamise päevast), kuna Teile makstakse täiendavat koondamise kindlustushüvitist kahe kuu töötasu ulatuses.

Töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustega saate täpsemalt tutvuda meie kodulehel : https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
 

Küsimus: Kas mul on võimalik osta retseptil olevast ravimi kahest pakist ka ühte pakki?09.12.2016

Kas mul on võimalus retsept võtta välja poolikuna? Mul on retseptis ette nähtud 2 pakki ravimeid aga ma tahaks ühte, kas on võimalik?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Retsepti alusel saab ravimit osta ainult üks kord. Vajadusel on võimalik osta väiksem kogus, kui retseptile on kirjutatud.
Välja ostmata ravimikogust ei saa hiljem sama retsepti alusel enam osta. Arst peab selleks kirjutama uue retsepti.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kuidas arvutatakse kasteajal haiguslehe raha ja mitme päeva jooksul peab tööandja raha välja maksma?08.12.2016

Tere. Kuidas arvutatakse kasteajal haiguslehe raha ja mitme päeva jooksul peab tööandja raha välja maksma?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ajutise töövõimetusehüvitise arvutamisel võrdub kalendripäeva keskmine tulu töövõimetuslehel märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud kalendriaastal isikule arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu ja arvu 365 jagatisega. Kui eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse töövõimetushüvitised alampalgalt ( 2016. aastal on alampalk 430 eurot). Haigushüvitist maksab haigekassa haigestumise 9. päevast määraga 70%. Hüvitiselt arvutatakse maha ka tulumaks 20%.

Tööandja poolset ajutise töövõimetushüvitise arvutamist ei reguleeri ravikindlustuse seadus.

Tööandja poolset haigusraha maksmist reguleerib Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Tööandja maksab haigusraha Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12² alusel.

Parimate soovidega

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Kas tasu saamata MTÜ nõukogu liikmeks olemine on takistuseks töötuskindlustushüvitise saamisel?06.12.2016

Tere! Mul lõppes tähtajaline tööleping ning sooviks end töötuna arvele võtta ning teha ka avalduse töötuskindlustushüvitise saamiseks. Olen ühes MTÜ-s nõukogu liige (tasu selle eest ei saa) - kas see takistab töötuskindlustushüvitise saamist? Tänan!

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna ei saa registreerida äriühingu (OÜ, AS) juhatuse liiget.

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse järgi ei saa töötuna registreerida isikut, kes on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht.

Teiste juriidiliste isikute juhtimis- või kontrollorgani liikmeid, vastavalt tulumaksuseaduse §-le 9, keda eespool ei nimetatud (näiteks sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhatuse liige, äriühingu nõukogu liige või likvideerija jne) saab töötuna registreerida, kui nad ei saa juhatuse liikme kohustuste täitmise eest tasu.
 

Küsimus: Mis aja jooksul pärast tööõnnetust, peab tööandja kulud hüvitama?06.12.2016

Nüüd juba üle kuu aja tagasi juhtus minuga raske tööõnnetus, kus tööle jõudes libisesin kontoris, mille tulemusena jalg väändus nii, et tagajärjeks oli pekseluu murd. Tööandjal on vastutuskindlustus ja kindlustust ka teavitati. Tööandja andis mulle teada, et ma peaks kuludega seotud dokumendid - ravikulud, transpordikulud, abivahendid ja taastusravi, neile toimetama ja nemad saadavad kindlustusele. Saatsin ära esialgsed kulutused, aga raha pole siiani laekunud. Kas on olemas ka mingi ajaline limiit, millal tööandja peaks kulud hüvitama?

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere! Teie küsimusest võib aru saada, et Teiega juhtus raskete tagajärgedega tööõnnetus „juba üle kuu aja tagasi“. Küsimusest ei selgu, kas Teiega juhtunud tööõnnetust uuris ka tööinspektor. Juhul kui Teiega juhtunud rasket tööõnnetust asus uurima tööinspektor, on õigusaktide kohaselt temal tööõnnetuste asjaolude ja põhjuste väljaselgitamiseks aega 30 tööpäeva. Ilmselt Teiega juhtunud tööõnnetuse lõpliku tööinspektori poolt koostatud uurimiskokkuvõttega soovib tutvuda ka kindlustus. Nende tööõnnetuse kõikide uurimise materjalidega tutvumise järel langetab kindlustus otsuse Teile tehtavate tööõnnetusega seotud kulude hüvitamiseks. Kindlustus tutvub kõikide uurimismaterjalidega, langetab otsuse ja hüvitab vastavalt tööandjaga sõlmitud kindlustusleppele tööõnnetusega seotud kulud Teile mõistliku aja jooksul.

Vastuse koostas Priit Siitan
 

Küsimus: Kes hüvitab mu sõidukulud, kui politsei kutsub teise eesti otsa vestlema ja ei selgita eelnevalt isegi mitte põhjust?30.11.2016

Tere
Helistati politseist ning kutsuti vestlema. Küsimusele, et mis põhjus võib olla, vastati, et pole telefonijutt.
Politseisse peab vestlema minema, aga ma ise asun teises eesti otsas.
Kas kuidagi teistmoodi ei saaks asja teha? Kes hüvitab mu sõidukulud?

Tänud ette

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Paluge edastada kirjalik kutse (näiteks e-kirjana) ning andke teada, et soovite menetlustoimingute läbiviimist võimalusel elukohajärgses politseijaoskonnas. Politseinik peab kutses tooma välja selle, kellena Teiega soovitakse vestelda (tunnistaja, kahtlustatav, menetlusalune isik jne) ning mis seaduserikkumisega on tegemist (kutsele lisatakse paragrahv seadusest). Samuti peab ta Teile saadetavas vastuses põhjendama, miks ta saab või ei saa tulla vastu soovile muuta menetlustoimingute läbiviimise kohta.
 

Küsimus: Mis puhul karistatakse kanepi tarvitamise eest, kas ka mitu nädalat hiljem uriinist leitud näidu alusel?30.11.2016

Kui uriiniproov osutub positiivseks, kas selle alusel saab inimest karistada kanepi tarvitamise eest, isegi mitu nädalat pärast tarvitamist? Või peab ta reaalselt omama mingit kogust kanepit või jääma vahele tarvitamise hetkel, nagu alaealised sigarettide ja alkoholiga?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kanep on narkootiline aine, mis püsib kõige enam veres, erinevatel andmetel kuni 2,5 kuud. Eestis on selle tarvitamine keelatud, seega piisab uurijale menetluse alustamiseks veres leiduvate kanepi tarvitamisest tekkinud jääkainete tuvastamisest. Kui isikul on ka kanepi väike kogus taskus või ta parajasti tõmbab seda, sel juhul on menetlemine veelgi lihtsam.