Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas sai kohus määrata 2 lapse elatisrahaks 300 eurot, nii et pean ise kahe teise lapsega saama hakkama 100 euroga?20.03.2018

Tere.
Mul on eelmisest kooselust 2 poega. Praeguses kooselus 2 tütart. Saan miinimumpalka 400.- €
Kohus mõistis mult poegadele välja elatisraha 300.-€ Seega jääb mulle tütarde ja enda jaoks üle 100.-€. Sellega seati mu tütred halvemasse olukorda, kui pojad. Sellise elatisraha maksmine käib mulle üle jõu! Kuidas kohus üldse sai niimoodi otsustada?
Ja mis ma nüüd teen? Otsuse edasikaebamiseks on vaja vandeadvokaati. See maksab raha, mida mul pole. Jään lihtsalt võlgu ja surma ootama?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohtupraktikas on levinud seisukoht, et vanem on kohustatud hankima vajalikud vahendid nii enda kui ka oma laste ülalpidamiseks. Erandiks võib siinkohal olla olukord, kus vanema tervislik seisund ei võimalda tal piisavat sissetulekut teenida. Seadus võimaldab kohtul vähendada elatisraha alla kehtiva miinimummäära ja Teie puhul on kohus seda võimalust iseenesest ka rakendanud.

Kui Teie majanduslik seisund on kehv, võib riik anda teatud eeldustel Teile tasuta õigusabi. Sellisel juhul määratakse Teile esindaja, kes saab Teid aidata kohtupaberite vormistamisel ja ka kohtus esindamisel. Riigi õigusabi taotlemiseks tuleb esitada kohtule vastav taotlus, rohkem infot leiate selle kohta www.riigioigusabi.ee

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean eksabikaasale elukoha otsima, et ta minu majast välja koliks või võin ta lihtsalt välja visata?20.03.2018

Tere! Lahutasime august 2017. Maja kuulub mulle, kuna ostsin enne abiellumist. Lubasin elada selle aasta kevadeni. Selle aja jooksul on käinud vaimne terror, mis on rikkunud minu tervise. Nüüd aga keeldub majast lahkumast, lubab maja põleteda, lammutada. On ka alkohoolik. Sissekirjutust pole, on postiaadress. Küsimus siis. Kas pean otsima talle elukoha, või võin ta lihtsalt välja visata. Tal on ka 25a tütar.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui maja kuulub Teile, on Teil õigus otsustada, kes Teile kuuluval elamispinnal viibib. Kui Te endist abikaasat sinna ei soovi, on Teil õigus nõuda tema lahkumist, talle uue elamispinna hankimise kohustust Teil kindlasti ei ole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on tööandja poolt õige, et kohustab väljaspool tööaega telefoni vastu võtma, samas seda valveajana ei käsitle?20.03.2018

Tere.
Tööandja saatis uued töökorralduse reeglid, kus sees, et pean vastu võtma töötelefoni väljaspool tööaega, et avariiolukordades abiks olla, ja kui ei saanud vastu võtta, siis peab, nii pea kui võimalik tagasi helistama. Veel töökorralduse reeglites kirjas, et seda ei käsitleta valveajana? Tööaeg töölepingus määratletud 40-tundi nädalas. Kas see on korrektne tööandja poolt?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Ajal, mil töötaja ei ole kohustatud täitma tööülesandeid, kuid on kohustatud olema valmis tööandja korralduse alusel tööülesandeid täitma asuma, on tegemist valveajaga (töölepingu seadus (edaspidi TLS) § 48 lg 1). Valveaja rakendamisel on oluline järgida kohustuslikku puhkeaja regulatsiooni. TLS § 48 lg 2 kohaselt tuleb töötajale tagada igapäevane ja iganädalane puhkeaeg ka valveaja rakendamise korral.

TLS § 51 lg 1 kohaselt peab töötajale 24-tunnise ajavahemiku jooksul jääma vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega. TLS § 52 lg 1 ja 2 kohaselt peab töötajale seitsmepäevase ajavahemiku jooksul jääma vähemalt 48 tundi järjestikust puhkeaega või 36 tundi järjestikust puhkeaega kui tegemist on summeeritud tööaja arvestusega.

Toome selgitava näite. Töötaja tööaeg on 8 tundi, millele järgneb valveaeg. Arvestades TLS § 48 lg 2 piirangut, saab valveaeg antud juhul olla maksimaalselt 5 tundi pikk, millele peab järgnema vähemalt 11-tunnine järjestikune vaba aeg. See tähendab, et tööaeg + valveaeg kokku ei tohi minna vastuollu töö- ja puhkeaja regulatsiooniga.

Seega valveaeg ei saa olla üldsõnaline kokkulepe, et töötaja on pärast tööd igal ajal tööandjale kättesaadav, sest sellisel juhul pole tagatud kohustuslik puhkeaeg. Kokkuleppest peab selguma, mis kellast kellani on tegemist valveajaga. Kui tööandja igapäevast ja iganädalast puhkeaega rikub, on töötajal võimalus töö tegemisest keelduda, kui 13 tundi töö tegemist (sh valveaeg) on täidetud. Seejärel peab töötaja saama puhata järjest vähemalt 11 tundi ning alles siis jätkata töö tegemist.

Valveaega tuleb eristada tööajast. Kuna valveajal ei saa töötaja täiel määral puhkamisele keskenduda ning peab olema vajadusel valmis kohe tööülesandeid täitma, on õigustatud valveaja eest tasu maksmine 1/10 ulatuses kokkulepitud töötasust (TLS § 48 lg 1). On lubatud kokku leppida ka suuremas valveaja tasus.

Kui töötaja peab valveaja katkestama ja asuma täitma tööülesandeid, siis tööülesannete täitmise eest tuleb maksta kokkulepitud töötasu (TLS § 48 lg 3). Näiteks kui töötaja valveaeg on planeeritud kestma 5 tundi, kuid see katkestatakse ja töötaja peab asuma täitma tööülesandeid 2 tunni ulatuses, siis saab ta valveajatasu 3 tunni eest ja töötasu 2 tunni eest.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kui liige ei saa osaleda korteriühistu üldkoosolekul, kas tal on õigus saada e-mailile protokolli?19.03.2018

Mitme inimese volitusega võib uue seaduse järgi KÜ liige hääletada KÜ üldkoosolekul? Kui liige ei saa osaleda üldkoosolekul, kas tal on õigus saada e-mailile protokolli?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Volituste arv ühe isiku lõikes ei ole seaduses piiratud. Soovi korral võib isikute ringi piirata põhikirja või korteriomanike omavahelise kokkuleppega (viimane eeldab 100%-list nõusolekut). KrtS § 22 lg 1 sätestab, et korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasomandi osa suurus.

Kui liige teatab, et ta soovib asjaajamist ja kogu infot e-kirja teel, siis tuleb kogu nõutav teave edastada e-kirja teel. Kui teavitust tehtud ei ole, siis hea usu, läbinähtavuse ja teabe saamise õiguse põhimõtetest lähtuvalt viisakas vormis saadetud palvele võiks KÜ juhatus vastata.
KrtS 45 lg 3 alusel, võib korteriomanik juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas peaksin ootamatu preemiasummaga käituma, et aasta lõpus mitte tulumaksu juurde maksta?19.03.2018

Tere!
Kui 2017.aastal pidi prognoosima oma maksuvaba tulu, võtsin arvesse enda brutopalga ja sain arvutuskäigus tulemuse 475 eurot. Nüüd aga sain ootamatu preemia 1500 eurot bruto. Kuidas peaksin selle summaga käituma, et aasta lõpus mitte juurde maksta?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kuni 1200 eurot kuus tulu saades, on maksuvaba tulu kuus 500 eurot.

Eeldan, et 475 eurot on Teie bruto töötasu. Kui jah, siis täiendav 1500 eurot Teie maksuvaba summat ei muuda. Teie tulu on aasta lõikes kokku 7200 eurot, st keskmine tulu ühes kuus 600 eurot, mis jääb alla 1200 euro.

Kirjutage mulle otse, saan Teile saata abitabeli tulude ja maksuvaba osa arvestamisel.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas saab MTÜ tegutseda ühe juhatuse liikmega?19.03.2018

Tere,
Meie MTÜs on 2 juhatuse liiget ning üks ei saa hakkama oma ülesannetega oma tervise tõttu, kas teda saab juhatusest eemaldada ning üksinda jätkata tegevust? Ning see juhatuse liige tervise tõttu ei ole võimeline tulema kohale ning allkirjastama dokumenti.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Juhatuse liikmete arv või nende ülem- ja alammäär määratakse kindlaks põhikirjaga. Seaduse kohaselt võib juhatusel olla üks liige (juhataja) või mitu liiget (MTÜS § 26 lg 1). Seega tuleb esmalt vaadata põhikirja ja seda vajadusel muuta.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Mitme inimese volitusega võib uue seaduse järgi KÜ liige hääletada KÜ üldkoosolekul?19.03.2018

Mitme inimese volitusega võib uue seaduse järgi KÜ liige hääletada KÜ üldkoosolekul? Kui liige ei saa osaleda üldkoosolekul, kas tal on õigus saada e mailile protokolli? Kas protokollija võib olla juhatuse liige? Kuhu pöörduda, et korteriühistu koosolek tunnistada ebaseaduslikuks, kuna hääled korjati pärast.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Volituste arv ühe isiku lõikes ei ole seaduses piiratud. Soovi korral võib isikute ringi piirata põhikirja või korteriomanike omavahelise kokkuleppega (viimane eeldab 100%-list nõusolekut). KrtS § 22 lg 1 sätestab, et korteriomanike üldkoosolekul annab iga korteriomand ühe hääle. Korteriühistu põhikirjaga võib ette näha, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust või et häälte arvu määrab korteriomandi kaasomandi osa suurus.

Kui liige teatab, et ta soovib asjaajamist ja kogu infot e-kirja teel, siis tuleb kogu nõutav teave edastada e-kirja teel. Kui teavitust tehtud ei ole, siis hea usu, läbinähtavuse ja teabe saamise õiguse põhimõtetest lähtuvalt viisakas vormis saadetud palvele võiks KÜ juhatus vastata.
KrtS 45 lg 3 alusel, võib korteriomanik juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek, või esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või nelja nädala jooksul taotluse esitamisest arvates, kui juhatus sellele ei ole vastanud, hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma või dokumentidega tutvumist võimaldama

Protokollija võib olla juhatuse liige.

Korteriühistu organi otsuse kehtetuks tunnistamise nõude esitamise tähtaeg on 60 päeva otsuse vastuvõtmisest arvates (KrtS 29 lg 3). Kehtetuks tunnistamise ja tühisuse tuvastamise nõue lahendatakse kohtus. Samas on oluline eristada, kas koguti allkirju koosoleku (mida tegelikult ei toimunud või rikuti selle kokkukutsumise korda) protokollile või korteriomanike otsusele, mis on uus lubatud viis otsuste vastuvõtmiseks.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas osaühingust välja astuda ja see minu kodust välja registreerida?19.03.2018

Tere. Soovin välja astuda osaühingust, kus olen osanik 15%-ga. Oma osa tahan lihtsalt kinkida teisele osanikule. Samas on firma registreeritud minu kodusele aadressile ja tahan ka seda muuta. Millised on võimalused, mida peaksin tegema?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Alustage ettepaneku tegemisest teisele osanikule osa ära osta. Seejärel pidage läbirääkimisi osa hinna ja uue aadressi üle.

Kui ettevõtte asukoht ei muutu ühest omavalitsusüksuse piirkonnast teise, piisab kui juhatuse liige esitab rik.ee lehel aadressi muutmise kohta avalduse (riigilõivuvaba). Kui asukoht muutub ühest omavalitsusüksuse piirkonnast teise, on lisaks vaja muuta põhikirja ja teha osanike otsus põhikirja kinnitamise kohta (kaasneb riigilõiv 18 eurot).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas tekib ka mingi elatisraha küsimus vanemate vahel, kui mõlemad on lastega võrdselt ja ka kulud on suht võrdselt?19.03.2018

Tere,
Kunagi on kuskil välja käidud, et kui lapsed on kahe vanema vahel ühtlaselt hoitud, kuidas iganes see välja näeks, et pool aega on ühe vanemaga ja pool aega teise vanemaga ning laste jooksvaid kulusi makstakse ka suures kokkuvõttes pooleks riided-trennid jms, siis kas on emmal kummal vanemal õigus siiski nõuda elatist teiselt vanemalt?
Omapoolne seaduse vaatamine nagu ei teinud seal mingit vahet sisse, aga ehk ei oska ma lihtsalt õiget kohta leida.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui mõlemad vanemad veedavad lastega võrdse osa ajast ja teevad ka laste ülalpidamiseks kulutusi võrdses ulatuses, täidavadki mõlemad vanemad oma ülalpidamiskohustust vahetult ja elatise maksmiseks alust ei ole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ajateenistusest vabastamiseks põhjusel, et naine ootab last, peab olema abielus?19.03.2018

Tere. Mul tekkis küsimus. Mees/elukaaslane tegi avalduse, et varem ajateenistusest ära saada, kuna olen ise rase ja tööl käia ei saa, töökoht ei võimalda kergemat tööd, ainukeseks sissetulekuks on haigekassa rahad, aga see summa on suht väike ja sellega raske terve kuu hakkama saada, tänu sellele on ka arved jäänud maksmata ja tekkinud võlad. Avalduse põhjuseks sai pandud, et perekondlik raske olukord, välja sai toodud ka põhjus perekonnaseaduse paragrahvi 111 alusel (1)(2). Avaldusele sai lisaks veel minu rasedust tõestava lehe, korteri kommunaalide lehed, kus näha, et võlg kasvab ja lisaks veel konto väljavõtted sellest, milline on sissetulek. Vastus sellele avaldusele tuli eitav, sest ei ole abielus. Siit tekib ka küsimus, kus kohas on see kirjas, et peab olema abielus selleks, et mees saaks ajateenistusest vabaks ja oma lapse ema ülal pidada 8 nädalat enne sünnitust ja 12 nädalat pärast sünnitust? Ma olen nii perekonnaseadused kui ka kaitseväeteenistuse seadused otsast lõpuni läbi lugenud ja ei leidnud kohta, kus on kirjas, et peab olema abielus. Siiamaani ei ole ka kuskilt konkreetsele küsimusele vastust saanud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Mina loen Kaitseväeteenistuse seaduse §-st 56 välja, et ajateenija vabastatakse ajateenistusest alates lapsevanemaks saamisest või ka siis, kui ajateenija saab ainsaks isikuks, kes peab ülal raske või sügava puudega isikut. Seega sündiva lapse ema ülalpidamiseks ajateenistusest vabastamiseks seadus otseselt alust ette ei näegi, ainukene paragrahv, mis võiks seda võimaldada, on Kaitseväeteenistuse seaduse § 56 lõike 3 punkt 1 ehk vabastamine ajateenija raske perekondliku olukorra tõttu.

Perekonnaks Perekonnaseaduse mõttes on üldjuhul laps ja tema vanemad ning omavahel abielus olevad isikud, see võib olla ka põhjuseks miks tuli vabastamise taotlusele eitav vastus. Minu hinnangul on see muidugi vaieldav, sest ülalpidamist on lapse isalt õigus saada ka last ootaval naisel 8 nädalat enne sünnitust, olenemata sellest, kas tulevased vanemad on omavahel abielus või mitte.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand