Lepinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas lepingu võivad osapooled allkirjastada erineval viisil - üks pool omakäeliselt ja teine pool skänneeritud dokumendi digitaalselt?17.06.2022

Kas lepingu võivad osapooled allkirjastada üksteisest erineval viisil - üks pool allkirjastab omakäeliselt ja seejärel teine pool allkirjastab selle skänneeritud dokumendi digitaalselt?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

 

Küsimus: Kas eraisik saab oma nõudega pöörduda ettevõte Y vastu, mis ühines ettevõttega X, kellel oli kohustus selle eraisiku eest?08.04.2022

Tere

ettevõte X ühendati ettevõttega Y, peale mida ettevõte X sai kustutatud registrist. Eraisik ja ettevõte X sõlmis enne eelnimetatud registrikannet võlaõiguslepingu korteriomandi soetamiseks, millest taganes. Ettevõte X ei ole lepingulisi kohustusi täiel määral täitnud.
Küsimus: Kas eraisik saab oma nõudega pöörduda ettevõte Y vastu, kes peaks olema ettevõtte X õigusjärglane?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere

ÄS § 391 lg 4 kohaselt ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule. VÕS § 182 lg 2 kohaselt ettevõttesse kuuluvate asjade ja õiguste üleminekuga lähevad omandajale üle kõik üleandja ettevõttega seotud kohustused. Seega vastus on jaatav, eraisik saab oma nõudega pöörduda ettevõte Y vastu.
 

Küsimus: Kas mul on õigus küsida saamata jäänud päevade eest viivist, kui teatud asutus ei ole mulle raha kandnud teatud kuupäevaks?04.03.2022

Teatud asutus ei ole mulle raha kandnud teatud kuupäevaks. Mul on õigus küsida saamata jäänud päevade eest viivist.
Kui suur on viiviseprotsent?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Kui te ei ole selle teatud asutusega kokku leppinud muus kui seaduses sätestatud viivisemääras, siis viivise määraks loetakse VÕS §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas (VÕS § 113 lg 1). Seadusjärgseks viivisemääraks on hetkel 8% aastas. Kui lepinguga on ette nähtud kõrgem intressimäär kui seadusjärgne viivisemäär, loetakse viivise määraks lepinguga ettenähtud intressimäär.
 

Küsimus: Kas saan aasta tagasi ostetud uue auto müüjale tagastada, kui esindus ei suuda probleemi kõrvaldada?02.03.2022

Tere.
Ostsin aasta tagasi uue auto ametlikult müüjalt. Paar kuud tagasi lakkas töötamast võtmevaba süsteem - autot ei saa ukselinkidest sulgeda, sest andurid ei reageeri. Probleemiga pöördusin ametliku esindaja poole, kes vaatasid auto üle ning kinnitasid, et probleem on olemas, kuid nemad ei oska seda momendil lahendada ning ilmselt lahendus võiks tulla suve jooksul e. 4-6 kuu pärast, kuigi ei ole see ka kindel.
Kas antud olukorras on mul õigus auto müüjale tagastada või nõuda kompensatsiooni?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere.

Kui müüdud autol ei ole kokkulepitud omadusi ehk teisisõnu auto on puudustega, olete andnud müüjale puuduste kõrvaldamiseks täiendava tähtaja ja müüja ei ole suuteline puudusi kõrvaldama – siis tegemist on olulise lepingurikkumisega ja sel juhul on Teil õigus lepingust taganeda. Taganemisel peate arvestama VÕS §§ 189 lg 1 ja lg 2 p 1 sätestatuga, mille kohaselt lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist ning saadud viljade ja muu kasu väljaandmist, kui ta tagastab kõik üleantu. Tagastamise või väljaandmise asemel peab lepingupool hüvitama üleantu väärtuse, kui tagastamine või väljaandmine on üleantu olemuse tõttu välistatud, muu hulgas, kui üleantu seisneb teenuse saamises või asja kasutamises. Seega peate müüjale kasutuseelistena hüvitama vahepeal olnud võimaluse autot kasutada. Õiguskirjanduses ja kohtupraktikas (vt nt RKHKo 3-3-1-18-06) on leitud, et sõiduauto kasutuseelise väärtuseks on 0,4-1% auto soetushinnast iga 1000 läbisõidetud km kohta. Nimetatud kasutuseelisele on müüjal õigus VÕS § 189 lg 2 p 1 järgi ja Te peate seda müüjale hüvitama. Seega ei pruugi auto tagastamine ehk lepingust taganemine olla kaugeltki efektiivne õiguskaitsevahend.
Juhul kui te lepingust ei tagane, siis teil on õigus nõuda näiteks hinna alandamist (nõuda kompensatsiooni).
 

Küsimus: Kuidas käituda, kui 7 päeva tagasi ostetud auto hakkas streikima ja müüja telefon ei vasta?02.03.2022

Ostsin auto 7 päeva tagasi kuid autol tekkisid esimeste päevadega vead, millest eelmine omanik ei teatanud. Proovides tagasi helistada ütleb, et see number pole saadaval. Kuidas peaksin käituma sellises olukorras?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Isiku kohta võib anda palju infot otsingusüsteemid, nt google, teatmik.ee, samuti riiklikud andmebaasid (nt ametlikudteadaanded.ee, ariregister.rik.ee/est?). Igal juhul selleks, et isikule esitada nõue, peate teadma tema andmeid, selleks piisab esialgu kasvõi e-maili aadressist.
 

Küsimus: Kas vastab tõele, et kuna me ei ostnud autot online-s, siis me ei saa autot vigade tõttu tagastada?02.03.2022

Ostsime automüügiplatsilt kasutatud auto, millele oli just teostatud tehniline ülevaatus. Kuna enne ostu ei olnud võimalik autot kontrollida, siis kontrollisime autot peale ostu vormistamist ametlikus margiesinduses. Ilmnesid paljud vead mille kõrvaldamine läheb üsna kulukaks. Otsustasime auto tagastada. Meile väideti, et kuna me ei ole ostu sooritanud online-s, siis meil ei ole õigust raha tagasi küsida. Kas see vastab tõele?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Teil ei ole õigust lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Selles osas on müüjal õigus. See ei piira aga lepingust taganemist olukorras, kus müüja on lepingut oluliselt rikkunud (nt müüja keeldub alusetult varjatud puuduste likvideerimisest).
 

Küsimus: Kas võin maa müügi lepingust taganeda, kui vald ei ole lubatud aja jooksul raha kandnud?02.03.2022

Tere
Müüsime vallale maa. Kõik on notari juures kinnitatud. Vald pidi meile 3 tööpäeva jooksul raha kandma, mida pole siiani tehtud.
Kas ma võin lepingust taganeda, et tühistan lepingu.
On mul selline õigus?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere

Müügihind on reeglina notari deposiidis ja teie mainutid 3 tööpäeva viitavad just selle. Uurige palun notarilt, miks ei ole summat Teile üle kantud. Tehingust taganemiseks hetkel alust ei ole.

Kui aga vald pidi tasuma otse teile ja ei ole seda teinud, peate andma ostjale täiendava tähtaja kohustuse täitmiseks. Kui ka selle aja jooksul ostja oma kohustust ei täida, siis tegemist on olulise rikkumisega ja siis saate lepingust taganeda. Täiendava tähtaja andmisel võite määrata, et juhul, kui ostja ei täida täiendava tähtaja jooksul oma kohustust, siis loete ennast lepingust taganenuks.
 

Küsimus: Kas on eelisõigus osta pooleli olev objekt, mis on pankrotis?14.01.2022

Tere.
Soovin osta uusarendust. Sõlmisin arendajaga VÕL kus on kirjas tähtaeg, mis on neli kuud üle VÕL märgitust. Arendaja väidab, et edasi ehitamiseks raha puudub. Ehitis on 75 - 80 % valmis. Nüüd detsembris lubas edasi ehitada aga tunduvalt odavamate materjalidega, kui lepingus. Ähvardab, kui ei meeldi laseb firma pankroti. Kas olen oma sissemaksust ilma, kui firma pankrotis? Kas on eelisõigus osta pooleli olev objekt, mis on pankrotis?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Pankrotivara müüakse kas avalikul enampakkumisel või võlausaldajate üldkoosoleku ettekirjutusel või pankrotitoimkonna nõusolekul enampakkumiseta suuremat kasu andval viisil, kuid mingit pankrotivõlgniku ühe konkreetse võlausaldaja eelisõigust pankrotiseadus selles osas ette ei näe. Kas jääte oma sissemaksust ilma või millises ulatuses sõltub sellest, kas võlgnikul on vara, mida müüa, kas olete oma nõude õigeagselt pankrotipessa esitanud ja kui palju on võlgnikul teisi võlausaldajaid, sest raha makstakse võlausaldajatele välja jaotise alusel.
 

Küsimus: Kas mul on õigus tähtajalist kindlustuslepingust taganeda enne tähtaja lõppu?14.01.2022

Mul on sõlmitud tähtajaline kodu kindlustusleping mis on pikem kui 1 aasta. Kas mul on õigus sellest taganeda enne tähtaja saabumist? Kas sellisel juhul on kindlustusandjal õigus määrata leppe trahvi või muud tasud?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Lepingut nägemata pole võimalik Teie küsimusele detailselt vastata.

Kindlustuslepingu sõlmimisel enam kui üheks aastaks võib kindlustusvõtja lepingust põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest. Lepingutingimus, mis raskendab tarbijast kindlustusvõtjal nimetatud taganemisõiguse kasutamist, nt. kokkulepe, millega taganemine seotakse käsiraha või leppetrahvi maksmisega, on tühine.

Kindlustuslepingust taganemine on lubatud üksnes seadusega sätestatud juhtudel. Lepingut on võimalik lõpetada ka poolte kokkuleppel ja võimalike lepingus sätestatud leppetrahvide nõudmine on üksnes võlausaldaja õigus, mitte kohustus.
 

Küsimus: Mida teha kui ehitaja ei vasta garantiiremondi nõudele?13.12.2021

2018. aastal valmis kahe ühistu ühishankes parklate asfaltkatendid. On ka projekt. Meie ühistu tasus töö eest vastavalt lepingule, naaberühistu 50%, sest ei olnud töö kvaliteediga rahul ning nad ei võtnud tööd vastu. Ehitaja esitas naaberühistule hagi kohtusse tasumata töö eest, mis kestab tänaseni. Naaberühistu tahab, et meie esitaks ehitajale hagi kohtusse selle eest, et suure saju korral uputab sadevesi nende parklat. Vesi jookseb ebaõige kalde tõttu nende alale - mitte meie elamu sademekaevudesse. Ka mitte nende sademekaevudesse. Lõpuks ikkagi sademekaevudesse ka mingi määral. Seadus näeb ette, et ühelt krundilt teisele ei ole lubatud sademevett juhtida. Oleme teinud ehitusalal järelmõõtmised ja vigu on tunnistanud ka pädev teedeinsener. Ehitajale on esitatud 2 kirjalikku ja põhjendatud taotlust garantii korras ehitusvead parandada, kuid ehitaja ei vasta lihtsalt. Tööde garantii on 4 aastat ja lõpeb 2022. aasta oktoobris. Mida teha.

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere.

Kui töövõtja ei täida lepingut, siis iseenesest võib nõuda kohustuse täitmist (ka kohtus), kuid Teie kirjeldatud olukorras oleks selline nõue majanduslikult ebaotstarbekas, sest kedagi ei saa mingiks tegevuseks sundida. Jah, kohtutäitur võib täitemenetluse raames teha otsuse kohustuse täitmiseks ning sunniraha määramise hoiatuse, kuid teie olukorda see ei parandaks. Minu hinnangul oleks käesoleval juhul otstarbekas lasta tööd parandada teisel töövõtjal (juhul kui tööd on kiireloomulised), puudustega tööde osas aga alandada hinda (VÕS § 112) ja esitada nõue enammakstud summa tagastamiseks vastavalt VÕS §§ 112 lg 3, 189 lg 1 ja § 191 lg 1 sätestatule.