Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mida ette võtta, kui minu süül tekkinud veekahju tahetakse näidata suuremana kui see tegelikult on?08.04.2015

Tere
Minu süül tekkis kahju kolmanda isiku varale (veekahju). Olemas on vastutuskindlustus. Kindlustus kahju välja ei maksa, aga kindlustuse poolt tellitud kahjuekspertiis on väga palju lisanud selliseid kahju likvideerimiseks vajalikke töid, mis ei vasta tõele.
Kuidas käituda edasi ja mis saab siis, kui kahju likvideerimine toimubki sellise ekspertiisi tulemuse järgi enne, kui mina saan enda kaitseks midagi ette võtta?
Kuidas ja kustkohast saan tellida uue ekspertiisi? Kindlustusandja otsuse vaidlustamiseks on aega antud üks aasta.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kohe oma vastutuskindlustuse kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Küsige nõu oma vastutuskindlustuse kindlustusandjalt.

Kui eelmisest soovitusest ei ole kasu, siis koguge tõendeid, mis kinnitavad Teie arvamust, et Teie tekitatud kahju on väiksem, kui kolmanda isiku vara kindlustanud kindlustusandja arvab. See, mis tõendeid koguda sõltub sellest, miks hindade oma tekitatud kahju ekspertiisis toodust väiksemaks.

Kui Teil esitatakse tagasinõue tekitatud kahju hüvitamiseks, siis esitage tagasinõudele oma vastuväited ja tõendid, millele oma väidetes tuginete. Arvestage, et ka kindlustusandja peab oma tagasinõuet põhjendama, sh tõendama, et nõue sisaldab üksnes Teie tekitatud kahju korvamiseks vajalikke mõistlikke kulusid.