Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Millisest hetkest loetakse kahjunõue aegunuks, kas juhtumi toimumise hetkest või kahju ja kahjusuuruse teadasaamisest?14.09.2016

Esitasin kindlustusele avalduse seoses talu elektrikilbi rüüstamisega ja kahju tekitamisega. Minu talu rüüstati 2011.aastal. Tol ajal esitas Eesti Energia jaotusvõrk selle kohta politseile avalduse ja algatati kriminaalasi. Mind sellest asjast ei teavitatud.
2015 oktoobris andis Elektrilevi teada, et lõpetab minuga võrgulepingu, seoses rüüstamisega. Politsei- ja piirivalveamet teavitas samas, et 2011. aastal toimunu osas ei ole Elektrilevi OÜ-l pretensioone ja mulle ei ole kahju tekitatud. Käesoleval aastal müüsin talu ja soovisin taastada elektri kasutamise ja võrgu. Nüüd saatis Elektrilevi mulle arve ja teatas, et elektrikilbi taastamiseks pean tasuma üle 1300 euro.
Kuna talu oli kindlustatud, pöördusin kahjudokumentidega kindlustusandja poole ja esitasin ka 02.09.2016 saadud kahjunõude. Kindlustus teatas, et nõuetest tuleb teatada kindlustusandjale esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme aasta jooksul, kuna kolme aastaga nõuded aeguvad, seega on tänaseks 2011. aastal toimunud kahjunõue juba aegunud ning sel põhjusel ei kuulu ka Teie taotlus rahuldamisele.
Millisest hetkest loetakse kahjunõue aegunuks st, kas juhtumi toimumise hetkest või kahju ja kahjusuuruse teadasaamisest?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Nõude tavaline aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaeg hakkab kulgema nõude sissenõutavaks muutumisest. Nõue muutub sissenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuse täitmist. Teie küsimuses toodud juhul muutus nõue kindlustusandja vastu sissenõutavaks alates ajast, mil saite juhtunust teada või pidite teada saama.

Kindlustuslepingus võivad kahjunõude esitamise ja aegumise asjaolud olla täpsustatud.

Kui olete seisukohal, et viis aastat tagasi toimunud juhtumi läbi tekkinud kahju kuulub kindlustuslepingu alusel hüvitamisele, kui kindlustusandjat teavitati juhtunust 2016. aastal, kuid kindlustusandja ei ole nõus kahju hüvitama, siis esitage kindlustusandjale oma seisukoht koos argumentidega, millele tuginete. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada.

Kui Te kokkuleppele ei saa, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda kindlustuslepitaja poole, vt täpsemalt http://eksl.ee/et/lepitusorgan.