Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Millal kindlustuskahju nõue aegub?19.09.2016

Kindlustusjuhtum (kodukindlustus) toimus 7 aastat tagasi, sai tehtud pildid ja täidetud avaldus (kuhu sai märgitud ka arvatav kahjusumma) mis ka registreeriti kindlustusseltsi poolt koheselt. Puudu oli vaid remondikalkulatsioon ja köögimööbli remondi (vahetuse) pakkumine. Nüüd tegeledes sellega edasi, väidetakse, et nõue on aegunud? Mina lugesin võlaõigusseadusest välja, et nõue aegub 3 aasta pärast alates selle sissenõutavaks muutumisest. Siit ka küsimus-millal muutub nõue sissenõutavaks? Võs § 450 räägib sissenõutavaks muutumiseks juhul kui toimingud on lõpetatud (kahjunõude suurus määratud)? lisaks ütleb Võs§ 475
punkt 2, et kui otsusest pole kindlustusvõtjat teavitatud (pole otsust kätte saanud) siis nõude aegumine peatub.
Kas mul on õigust kindlustushüvitisele kui esitan kalkulatsioonid nüüd? Kui pikalt peab kindlustus (lõpetamata) kahjujuhtumi dokumente säilitama?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kirjeldatud olukorrale on vaid küsimuses toodud asjaoludele tuginedes keeruline vastust anda. Arvestades, et kindlustusjuhtumist on möödunud seitse aastat ja eeldatavalt on kahju hüvitamine takerdunud Teie tegevusetuse tõttu, siis võib mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt arvata, et Te ei saa täna nõuda seitse aastat tagasi toimunud kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju hüvitamist. See arvamus põhineb muljelt, et Teie pidite edastama kindlustusandjale üldise remondikalkulatsiooni ja köögimööbli vahetuse kalkulatsiooni, kuid mingil põhjusel edastasite vastava info kindlustusandjale aastaid hiljem.

Viited võlaõigusseaduse paragrahvidele ja nende tõlgendus on õige, kuid neid tuleb tõlgendada koosmõjus konkreetse juhtumi asjaoludega. Omab tähendust, mis toimingud kindlustusandja seitse aastat tagasi ära tegi ja kas otsus kahju hüvitada või mitte sai tehtud või kui ei, siis mis põhjustel see tegemata jäi. Asjaolu, kas kindlustusandjal on vastava kindlustusjuhtumi dokumendid alles või mitte omab rolli ainult siis, kui peaks selguma, et kindlustusandja on seitse aastat tagasi midagi valesti teinud või tegemata jätnud ja peab seetõttu täna midagi uuesti tõendama. Teie poolt edastatud infost ei tulene, et kindlustusandja oleks midagi valesti teinud.