Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandjal on kohustus teavitada klienti kohustusliku liikluskindlustuse lõppemisest?15.12.2016

Kas kindlustusandjal oli kohustus teavitada kindlustusvõtjat korduvalt, kui kindlustuspoliisi pikendamise ülekanne jäi tegemata. Kindlustusandja saatis pakkumuse minuga vanasti kokkulepitud e-maili aadressile xxx@hot.ee. Pakkumusarvel on kirjas lepingueelne teave, kindlustuslepingu sõlmimise ja jõustumise tingimused ning info, mis juhtub juhul, kui makset vastavalt ei tasuta. Kuna elektronposti aadress muutus, siis see info minuni ei jõudnud. Sain SMS teavituse, et arve on tasumata. Koheselt võtsin kindlustusandjaga ühendust, teatasin oma uue e-posti xxx@gmail.com aadressi ja palusin arve sinna saata ning sooritasin ülekande.
Minu poolt tasutud makse tagastati, kuna ülekanne oli teostatud ilma viitenumbrita. Selgitati, et kliendibaasi laekumine automaatprotsess ning viitenumber on kliendi unikaalseks tunnuseks. Seega jäi arve tasumata.
Heauskselt ja veendunult, et mul on kehtiv kindlustus, liiklesin edasi pea pool aastat kuni ootamatul moel sain teada, et mul ei ole kehtivat kindlustust.
1. Kas on õiguspärane, et kindlustusandja lihtsalt lõpetab lepingu, kuigi omab infot kontaktide muutuse kohta, kindlustuse vajaduse kohta ning minu mure oli telefonitsi selgelt väljendatud, et kindlustus kehtiks?
2. Kas kindlustusandja, teades, et oli saatnud pakkumise ja arve kehtetule aadressile ja talle tehti teatavaks uus, ei oleks pidanud saatma pakkumist ja korduvat teadet uuele kokkulepitud e-aadressile sest ta oli oma kohustuse juba täitnud.
3. Kas hea kindlustusteenuse tava on lihtsalt sõnad paberil ja teenuse pakkuja ei pea tegema ühtegi täiendavat (üleliigset) liigutust jättes temalt teenuse ostja äärmiselt halba olukorda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses kirjeldatud olukorras on palju üksikasju, kuid täpseks vastamiseks on palju teavet ka puudu: kas ja mida on liikluskindlustuse lepingus kokku lepitud lepingu uuendamise kohta; kas ja mida on lepingus kokku lepitud makse laekunuks lugemise kohta; kas ja mida on lepingus kokku lepitud kontaktandmete muutumisest teavitamise kohta. Sellest tulenevalt on vastus üldine.

Liikluskindlustuse leping võib olla automaatselt pikenev või leping, mis automaatselt ei pikene. Üksikasjad vt siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_lepingupikendamine_veebitekst6.pdf. Automaatselt pikeneva lepingu puhul on kindlustusandjal seadusest tulenev kohustus kindlustusvõtjat lepingu lõppemisest teavitada. Teistsuguse lepingu puhul seadusest tulenevat teavitamiskohustust ei ole.

Kindlustusteenuse hea tava ei ole vaid sõnad paberil, kindlustusandjad järgivad kirjapandud head tava. Nagu küsimuses kirjas, teavitas kindlustusandja Teid lepingu lõppemisest e-posti aadressil, mille Te ise olite lepingu sõlmimisel andnud. Lisaks saatis kindlustusandja täiendava teavituse. Küsimuses toodu põhjal tundub mulle, et etteheide kindlustusandja suhtes ei ole asjakohane.

Lepingu sõlmimise kohustus on sõiduki omanikul. Seega kuulub sõiduki omaniku kohustuste hulka kontrollida ka lepingu kehtivust. Küsimuses toodu põhjal oli lepingu uuendamisel tõrge. Mulle tundub loomulik, et sellises olukorras kontrollib klient erilise hoolega, et tõrge on kõrvaldatud ja leping sõlmitud.