Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui tihti kasutavad kindlustusandjad tagasinõudeõigust isikute vastu, kes on tekitanud liiklusavariiga varalise kahju?23.08.2017

Kui tihti ja mis puhkudel kasutavad kindlustusandjad tagasinõudeõigust isikute vastu, kes on tekitanud liiklusavariiga varalise kahju teisele kaasliiklejale ja on süüd tunnistanud või avariis süüdi mõistetud ning ka puhkudel kui kindlustusjuhtumi ajal oli juht joobeseisundis. Kas tagasinõude teeb kindlustusandja või teeb seda liikluskindlustuse fond ja kas võetakse arvesse ka varem juhtunud kindlustusjuhtumeid, rikkumisi, joobe suurust jne. Ning kui kannatanu vara on hävinud s.t et kindlustusandja leiab, et otstarbekas pole autot remontida, siis kas seejärel kui esitatakse tagasinõue, siis tuleb auto hetke keskmine turuhind kompenseerida ja kas auto läheb üle inimesele, kes on selle kinni maksnud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjad kasutavad tavaliselt alati oma seadusest tulenevat õigust väljamakstud hüvitis tagasi küsida. Tagasinõude alused on liikluskindlustuse seaduses. Näiteks võib kindlustusandja kannatanule väljamakstud hüvitise kahju tekitajalt tagasi nõuda, kui
- juhtum põhjustati tahtlikult
- kahju põhjustaja lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt kindlustusjuhtumi toimumise kohalt
- kahju põhjustaja juhtis sõidukit, mille valdamine oli ebaseaduslik
- kahju põhjustaja juhtis sõidukit joobeseisundis

Üksnes asjaolu, et kahju põhjustaja mõistetakse kahju tekitamises süüdi, ei ole tagasinõude alus.

Tagasinõude õigus on sellel, kes kannatanule kahju hüvitas. Kui kahju hüvitas kindlustusandja, siis esitab tagasinõude kindlustusandja, kui kahju hüvitab liikluskindlustuse fond, siis esitab tagasinõude liikluskindlustuse fond.

Tagasinõude näol ei ole tegemist karistusega. Seega varasemad rikkumised, joobe suurus jmt asjaolud tagasinõude esitamisel üldiselt tähendust ei oma.

Kui sõiduk hävib kindlustusjuhtumi tagajärjel ja kannatanu annab romu kindlustusandjale üle, siis on tagasinõude arvutamisel kaks võimalust – tagasinõude summat (kannatanule väljamakstud hüvitis) vähendatakse romu väärtuse võrra või saab tagasinõude maksja romu peale tagasinõude tasumist endale.