Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Liikluskindlustuse tagasinõue, põhjuseks avariist teatamata jätmine05.10.2011

Veebruaris toimus kerge liiklusõnnetus, mille põhjustasin mina. Kohapeal täitsin oma käega Liiklusõnnetuse teate blanketi, kus kinnitasin allkirjaga oma süüd. Kannatanu pöördus samal päeval selle blanketiga minu kindlustusandja poole ja registreeris avarii. Mina oma kindlustusse ei pöördunud.
Nüüd pool aastat hiljem sain kindlustusest tagasinõude ja koopia nende poolt kaks päeva peale avariid posti pandud Teade liiklusõnnetuse registreerimisest. See teade liiklusõnnetuse registreerimise kohta aga minuni ei ole jõudnud, kuna aadressiks oli märgitud õige tänav, maja nr, kuid vale korteri number. Kohapeal täidetud liiklusõnnetuse teate peal oli korteri number täiesti korrektne ja loetav. Vastasin kindlustusele, et ei ole nendepoolset teadet, kus on kirjas, et tulla sõidukit näitama ja kirjalikku seletust andma, vale aadressi tõttu kätte saanud ning lisasin oma juhitud sõidukile varuosade ostmist tõendavaid ostutsekke, et tõestada avarii toimumise tegelikkust. Vastuseks kindlustusest sain, et aadressi võidi valesti lugeda halva käekirja tõttu aga seadusest tulenevalt oleks pidanud avariist siiski 5 päeva jooksul teada andma ja tagasimakse nõuet koos käsitluskuluga vähendati 50% ulatuses.

Seadus lubab tagasinõuet esitada, kui sõiduki valdaja ei ole õnnetusest kindlustusele teatanud viie päeva jooksul.
Minu sooviks oleks teada, kas minu poolt kohapeal täidetud ja allkirjastatud Liiklusõnnetuse teate blankett, mis samal päeval kindlustusse jõudis koos kannatanuga, täidab neid kriteeriume? Kindlustus sai minu allkirjaga liiklusõnnetuse teate 5 päeva jooksul.
Tean, et tuleb esitada ka kirjalik seletus ja sõiduk kindlustusele ülevaatuseks, aga selle esitamata jätmise eest tagasinõuet veel esitada ei saa, kuna seda tuleb kindlustusel teha kirjalikult aga see kiri oli kindlustustöötaja lohakusest valesti adresseeritud ja minuni ei ole jõudnud.
Tunnen, et mulle on liiga tehtud kuna ei ole tahtlikult sõidukit ja avaldust esitamata jätnud ning tegemist ei ole pettusega.
Tunnistan ise, et ei olnud teadlik sellest 5-päevasest teatamise ajast kindlustusele, kuna ei ole sõiduki omanik ja kindlustuse sõlmija oli minu tööandja, keda ma ka teavitasin ning arvasin, et edasine suhtlus käib kindlustuse ja sõiduki omaniku vahel. Põhjuse selleks andis, et olen ka enne avariis süüdlaseks jäänud ning peale kohapeal blanketi vormistamist ja oma süü tunnistamist oli asi minu jaoks lõppenud.
Arvan, et kui kindlustuse töötaja oleks oma tööd korralikult teinud, siis oleksin teate liiklusõnnetuse registreerimisest kaks päeva peale avariid kätte saanud ja kindlasti ka samal päeval kindlustusse pöördunud. Selle eksimuse tõttu ei ole ka kindlustus täitnud seadusest tulenevat kohustust teavitada valdajat liiklusõnnetuse registreerimisest.

Kas kindlustuse vaidluskomisjoni pöördumise korral on seaduslikku alust see tagasinõue tühistada.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusõnnetuse põhjustaja peab juhtumist kindlustusandjale teatama viie päeva jooksul alates õnnetusest. Teatada tuleb suuliselt või kirjalikult. Antud juhul esitas teate liiklusõnnetusest kindlustusandjale teine osapool. Teie kindlustusandjale kahjust ei teatanud.

Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue kahju tekitaja vastu 30% ulatuses hüvitisest, kuid mitte rohkem kui 450 eurot, kui
a) kahju tekitaja ei teatanud kindlustusandjale liiklusõnnetusest viie päeva jooksul alates õnnetusest või
b) kindlustusandja on nõudnud sõidukit ülevaatuseks või täiendavat teavet, kuid kahju põhjustaja ei täida nõudmist.

Hinnangut, millisele otsusele jõuab kindlustuse vaidluskomisjon, ei ole võimalik anda. Selguse saamiseks pöörduge vaidluskomisjoni poole, esitades asjakohased materjalid, sh näiteks koopia liiklusõnnetuse kohal täidetud teatest, kindlustusandja tagasinõude kiri jmt.