Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul ja kes hüvitab auto avariikahjud?05.12.2011

Tere, meie autol oli nii kohustuslik liikluskindlustus kui ka kasko kindlustus. Toimus avarii, milles meie oleme kannatajad. Politsei sai õnnetuse põhjustaja kohapeal kätte (juht oli joobes). Kes ja mis ulatuses ja millise aja jooksul kompenseerib meile tekkinud kahju? (Õnnetuse põhjustaja kindlustus on tunnistanud meie auto hävitamisele).

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju hüvitamise kohustus on õnnetuse põhjustanud sõidukile liikluskindlustuse kaitse andnud kindlustusandjal.

Kindlustusandjal on kohustus hüvitada kogu Teile tekkinud kahju, täpsemalt hüvitamisele kuuluvast kahjust vt siit http://www.lkf.ee/index.php?option=com_glossary&id=77&Itemid=168&lang=et. Kui kindlustusandja on otsustanud, et Teie sõiduk ei kuulu taastamisele, tuleb kindlustusandjal hüvitada sõiduki tõenäoline müügihind enne kindlustusjuhtumit.

Liikluskindlustuse kindlustusandjal on kohustus teha kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsus kohe, kui selleks on vajalik teave, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, arvates nõude esitamisest. Kui juhtumi kohta toimub tsiviilkohtu-, kriminaal- või väärteomenetlus ja sellel on otsuse tegemisel oluline tähtsus, pikeneb eelnimetatud tähtaeg vastava menetluse aja võrra.
Hüvitis tuleb üle kanda hüvitamise otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.