Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus saab kindlustusjuhtumi lõpetada, kuna politsei ei suutnud süüdlast tuvastada?25.07.2012

Tere,

Kas kindlustusel on õigus kahjujuhtum ilma hüvitist maksmata lõpetada väites, et politsei lõpetas väärteomenetluse süüdlast kindlaks tegemata? Sealjuures ei teinud kindlustus sellekohast otsust, vaid saatis ainult teavituse.
Politsei kuulas üle mõlemad pooled ning 5 tunnistajat ning ei teinud otsust, kuna tunnistajad andsid väidetavalt vastukäivaid ütlusi. Lõpuks lõpetati menetlus aegumise tõttu.

Kas kindlustus saab jätta sellele viidates omapoolse kahjumenetluse ja sellest tuleneva otsuse tegemata? Tegemist ei saa antud juhul olla ka tundmatu sõidukiga, sest vastaspool on teada ja ka koos tunnistajatega üle kuulatud.

Infoks veel, et juhtum ise toimus 2006. aastal, aga nagu aru olen saanud, siis nõudeõigus on 10 aastat antud juhul. Kas õige?

Ette tänades!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui olete kindlustusandjale kahjust teatanud ja nõude esitanud ning kindlustusandja otsustab kahju hüvitamata jätta, siis peab kindlustusandja tegema kahju hüvitamisest keeldumise otsuse. Otsuses peab olema kirjeldatud, millele tugineb kindlustusandja otsus. Otsusena võib käsitleda ka teadet nõude käsitlemise lõpetamisest hüvitist maksmata.

Edasine on kirjutatud eeldusel, et küsimus puudutab liikluskindlustust.

Kui ei ole selge, kes kahju põhjustas (ehk millise sõidukiga kahju põhjustati), ei ole kindlustusandjal kohustust kahju hüvitada. Kindlustusandja hüvitab kahju selle põhjustaja suhtes kehtiva liikluskindlustuse lepingu alusel. Kui kahju põhjustaja ei ole teada, siis ei ole ka kindlustuslepingut, mille alusel kahju hüvitamist nõuda. Tuvastamata sõidukiga tekitatud kahju hüvitamise kohustus on tavaliselt Eesti Liikluskindlustuse Fondil. Erandina ei hüvita Eesti Liikluskindlustuse Fond tuvastamata sõidukiga teise sõiduki kahjustumisest või hävimisest tekkinud kahju.

Kui liiklusõnnetuses osalejad on selged, kuid ei ole teada kumb osalistest liiklusõnnetuse põhjustas, siis on kindlustusandjal kahju hüvitamise kohustus. Kindlustusandja võib vähendada hüvitist kannatanu enda osa võrra talle tekkinud kahjus.

Kahju tekitamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg liikluskindlustuse puhul on kolm aastat ajast, mil saite teada kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust. Nõue aegub, sõltumata eeltoodust (n saate 11 aasta möödudes teada, et kahju põhjustas isik A), siiski hiljemalt kümne aasta möödumisel kahju põhjustanud teo tegemisest või sündmuse toimumisest.