Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusfirma saab kindlustamisest keelduda?25.07.2012

Tere,
Oleme olnud kindlustusfirma kliendid juba viis aastat, täitnud kõiki tingimusi korrektselt ja tasunud arved õigeaegselt. Tegemist siis kodu ja vara kindlustusega. Selle aja jooksul on meie korterile teise korteri poolt kahju tekitatud kolmel korral. Esitasime kahjunõude ja kõik sujus. Nüüd teatab aga kindlustus, et nemad enam meie korterile "leke torustikust" kindlustust ei saa pakkuda, sest meile on selle aja jooksul liiga palju kahju tekitatud ja seeläbi on kindlustusel meie kahjude korvamiseks "liiga suured" rahalised väljaminekud toimunud.
Soovingi nüüd natuke abi...kas nende käitumine on põhjendatud ja kas see on seaduspärane? Lisan veel niipalju, et sellest muudatusest informeerimiseks valiti just see aeg, kus aastane leping hakkab lõppema ja on vaja sõlmida uus leping uueks aastaks. Ainult et nende tingimuseks on kindlustusleping ilma "leke torustikust" kindlustuseta.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja saab vabatahtliku kindlustuslepingu sõlmimisel valida, kas ja mis tingimustel vastava riski osas kindlustusleping sõlmida. Kindlustusteenuse hea tava kohaselt:

"Igal kindlustusandjal on kindlustusriski võtmisel oma põhimõtted, milles on kindlaks määratud, milliseid riske ja millistel tingimustel kindlustusandja kindlustab. Kindlustusandjate põhimõtetes nagu ka kindlustustingimustes on erinevusi.
Kindlustusandja eesmärgiks on sõlmida kliendiga kindlustusleping. Alati ei ole see võimalik. Lepingu sõlmimisest keeldumise põhjus võib tuleneda kindlustatavast riskist või kliendist.
Kindlustusandja sõlmib kindlustuslepingu siis, kui vastava kindlustusriski kandmine on mõistlik kindlustusandja teiste klientide suhtes ning pakutav kindlustuskaitse vastab kliendi ootusele ning kindlustushuvile.
Mõistlik ei ole olukord, kus kindlustusandja hinnangul on kindlustusriski realiseerumise tõenäosus liiga suur ehk nii kindlustusvõtja ise kui ka teised kindlustusvõtjad on seetõttu kohustatud maksma ebamõistlikult kõrget kindlustusmakset."

Kindlustusteenuse hea tava terviktekst vt siit http://www.eksl.ee/images/files/Heatava.pdf

Küsimuses kirjeldatud juhul on kindlustusandja eeldatavalt hinnanud, et kindlustusriski realiseerumise tõenäosus on liiga suur ja sellest tulenevalt keeldub vastava riski osas kindlustuslepingut sõlmimast.

Kindlustusandja selline käitumine on põhjendatud ning kooskõlas hea tava ja seadusega.