Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kahjukannatanu peab leppima kindlustuse poolt pakutud ehitajaga?25.09.2012

Tere!
Juhtum selline - ülemine korter uputas alumise korteri üle täies ulatuses. Remonti vajavad kõik - magamistoad, köök, esikud, wc (sh laed, põrandad, seinad). Alumine korter pole kindlustatud, kahju tekitanud korter aga küll. Alumine korter on esitanud ülemisele kahjunõude kõigi kuluartiklitega (mh nõude vajadusel remondi ajaks ajutise elamispinna- ja esemete ladustamispinna rentimiseks). Kindlusfirma on seejärel saatnud kahjukannatanud korterisse kaks oma koostööpartnerit ehituse ja remondi teostamiseks. Ühe koostööpartneri taastamistööde maksumus on samas suurusjärgus kui kahjukannatanud korteri esialgne valik remondiettevõtte osas, teise puhul on aga ilmselgelt tegu alapakkumusega, kus pakkumuse suurus on lausa suurusjärgu võrra madalam kahest teisest pakkumisest. Saanud pakkumised, teavitab kindlustufirma kahjukannatanud korterit, et otsus on tehtud madalaima pakkuja kasuks (kindlustusfirma oma koostööpartner) ning esialgset nõudesummat on kärbitud lisaks veel muude kuluartiklite osas, k.a. ajutise elamispinna ja ladustamispinna rent remonditööde ajaks. Vastuväidetele ja selgitustele kahjukannatanu poolt kindlustusselts ei reageeri. Vastavalt sellele küsimused:
1) Järgmine/järgmised sammud ja kui kiiresti peab kahjukannatanu reageerima, et kindlustus ei loeks vaikimist nõusolekuks? Sisuliselt ei aksepteeri kindlustusfirma esindaja kahjukannatanu selgitusi ja tähelepanekutega hindamisotsuse osas (sh ka märkusega koostööpartner on/ei ole usaldusväärne kuna esineb nt maksuvõlgnevus; ajutise elamispinna ja ladustamipinna rentimine on juba ainuüksi tervise seisukohast hädavajalik, kuna korter läheb remonti täies ulatuses ning korteris on tekkinud juba uputusjärgne hallitus).
2) Kuidas on võimalik välja "praakida" alapakkumise teinud ettevõte? Küsitud on ka neljas erapooletu hinnapakkumine taastamistöödele, nö lakmustestiks, mis peaks näitama, kas kindlustufirma koostööpartneri odavaim pakkumine on alapakkumine või mitte. Mitme pakkumise küsimine on piisav, et selgitada välja tegelik turuhind teostamistöödele selleks, et kahjukannatanud korter ei jääks hiljem olukorda, kus valitud ehitusettevõte lihtsalt loobub töö teostamisest ja kindlustuse poolt kompenseeritav raha ei võimalda tasuda ka uue ehitusettevõtte taastamistööd?
3) Kas kompensatsioon õigusabile on antud juhul praeguses etapis õigustatud ning kas selle saab lisada täiendatud kahjunõudele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Korteri omanik vastutab kolmandale isikule tekkinud kahju eest, mis tekkis tema korterist alguse saanud uputuse tagajärjel. Kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju tekitanud juhtumit ei oleks esinenud. Kui asja on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige asja parandamise mõistlikke kulusid.

Kahju tekkimise eest vastutav korteri omanik oli oma vastutuse ära kindlustanud, s.t sõlminud vabatahtliku vastutuskindlustuse lepingu.

Vahekokkuvõtteks. Teil on õigus nõuda kahju hüvitamist ülemise korteri omanikult, kahju tekkimise eest vastutajalt. Ülemise korteri omanikul on õigus nõuda Teie nõude hüvitamist oma kindlustusandjalt. Teil ei ole otse nõuet kindlustusandja vastu.

Võib eeldada, et kahju tekkimise eest vastutav korteriomanik ja tema kindlustusandja on hinnanud tekkinud kahju suurust ja asunud seisukohale, korteri parandamise mõistlikud kulud vastavad odavaima pakkumise teinud remondiettevõtte kalkulatsioonile. On tavaline, et kui pakkumiste sisud ja tehtava töö kvaliteet ei erine, on mõistlik valida odavaim pakkuja. Ajutise elukoha ja ladustamispinna rentimist ei ole kahju tekkimise eest vastutav korteriomanik ja tema kindlustusandja pidanud vajalikeks ja möödapääsmatuteks kulutusteks.

Vahekokkuvõtteks. On mõistlik, et kahju tekkimise eest vastutava isiku vastutus piirneb vähimate vajalike kulutustega.

Esitage kahju tekkimise eest vastutavale isikule nõue, milles põhjendate sisuliselt, miks Te ei ole nõus pakutud hüvitisega, s.h millised remondikulud on odavaimas pakkumises katmata ja millises mahus. Viimase teabe juurde tuleb Teil esitada sisulised põhjendused. Samuti märkige, miks on ajutise elukoha ja asjade ladustamispinna rentimine hädavajalik ja millel põhineb vastav nõude summa. Teil on nõue kahju tekitaja vastu, seega tuleb teil suhelda kahju tekitajaga, kui kindlustusandja ei esinda kahju tekitajat.

Väikseima taastamistööde hinna pakkumine ei ole sobiv, kui see ei sisalda kõiki vajalikke tegevusi ja materjale korteri endise seisukorra taastamiseks. Üksnes madalaim hind ei ole aluseks eeldusele, et vastav ettevõte ei ole võimeline korterit endises seisukorras taastama. Kui hiljem selgub, et taastamisele kulub rohkem raha, saate esitada kahju tekitajale täiendava nõude.

Kui Teil ei ole õigusabikulude kindlustust, tuleb õigusabikulud kanda Teil endal.