Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusel on õigus esitada tagasinõue 1500 eurole, kui seadusest loen välja piirsumma 450 eurot?14.12.2012

Minu süül juhtunud õnnetuses (ma olin autojuht) hukkus jalgrattur. Kindlustusselts hüvitas kahju sugulastele. Ma lahkus õnnetuskohalt, ja kohtus jäin süüdi. Kindlustus nõuab minult 1500 € põhineb LKindlS § 48 lg 2 p7. Seadus sätestab, et maksimaalne summa on 450 € § 48 lg 2 p 8 ja p 9. Kas neil on õigus nõuda 1500 €?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustusandjal on tagasinõude esitamise õigus, siis tavaliselt on tagasinõude summaks makstud kindlustushüvitis ja kahju käsitlemise mõistlikud kulud. Tagasinõude summa on muul alusel piiratud üksnes erandjuhtudel.

Teie küsimuses viidatud juhul on tagasinõude aluseks liiklusõnnetuse toimumiskohalt liiklusreegleid rikkudes lahkumine (liikluskindlustuse seadus §48 lõige 2 punkt 7). Sel puhul ei ole tagasinõude summale eraldi piirangut. 450 eurost piirangut rakendatakse üksnes siis, kui tagasinõude aluseks on liiklusõnnetusest kindlustusandja teavitamata jätmine (§48 lõige 2 punkt 8) või muu teabe esitamata jätmine (§48 lõige 2 punkt 8).

Küsimuses toodu põhjal on kindlustusandjal õigus nõuda 1500 eurot ja Teil on kohustus see summa kindlustusandjale maksta.