Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusmakse tasumisega viivitamise korral pean liiklusõnnetuse kahju kindlustusele kinni maksma?12.02.2014

Tere!
Toimus liiklusavarii (kahe sõiduki kokkupõrge) ning olen selles süüdi. Sõidukil oli liiklusõnnetuse ajal kehtiv liikluskindlustuskaitse (kontrollisin LKF lehelt). Pöördusin avariipäeval kindlustusandja poole ning sain teada, et kindlustusmakse oli jäänud tähtaegselt tasumata (esimene makse ja esmakordne viivitamine), see paluti tasuda kohe avariipäeval (5 päevase hilinemisega, arvestati ka viivist). Teatasin, et minu sõiduk on avariiline ja liikluskõlbmatu. Kindlustus saatis 8 päeva hiljem liikluskindlustuspoliisi lõpetamise teate (lepingu lõpetamise teade), et seoses sõiduki mittekasutamisega liikluses on poliis muudetud maksevabaks. Enammakstud kindlustusmakse tagastati. Koos lepingu lõpetamise teatega saadeti kahjujuhtumiks tunnistamise otsus, kus on kirjas, et liiklusõnnetuse põhjustaja tsiviilvastutus on kindlustatud ning kindlustus hüvitab kahju saajale tekitatud liikluskahju, kuid lähtuvalt asjaolust, et kindlustusvõtja on rikkunud oma lepingus sätestatud kohustusi, on kindlustusfirmal vastavalt liikluskindlustusseadusele õigus esitada kindlustusvõtjale tagasinõue makstud hüvitise ulatuses. Ühelegi paragrahvile, millest selline õigus tuleneb, viidatud ei ole. Kas viiepäevane kindlustusmakse tasumisega viivitamine toob kindlustusvõtjale (õnnetuse põhjustajale) kaasa kohustuse tasuda kindlustusfirmale kogu liiklusõnnetusega tekitatud kahju? Tänan vastuse eest ette!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

"Liikluskindlustuse seaduse § 48 lõike 2 punkt 6 ütleb, et kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue kindlustusvõtja vastu, kui kindlustusjuhtumi toimumise hetkeks oli kindlustusmakse tasumata perioodi eest, millal toimus kindlustusjuhtum.

Kindlustusmakse tasumine on kindlustusvõtja põhikohustus.

Seega, kui põhjustasite liikluskindlustuse juhtumi ajal, mille eest liikluskindlustuse kindlustusmakse oli tasumata, on Teil kohustus tasuda kindlustusandjale väljamakstud hüvitis ja kahju käsitlemise kulud. Pöörduge kindlustusandja poole palvega tagasinõudest loobuda või seda vähendada, tuues välja asjaolud, mis selgitavad võla tekkimist."