Äriõigus


Küsimus: Kui pikk võib olla kvoorumi puudumise tõttu toimumata jäänud üldkoosoleku ja korduskoosoleku ajaline vahe?03.06.2014

Kui pikk võib olla kvoorumi puudumise tõttu toimumata jäänud üldkoosoleku ja sama päevakorraga korduskoosoleku ajaline vahe, kui põhikirjas vahemik puudub?
MTÜ üldkoosolekul 28. aprillil puudus kvoorum. Kas näiteks 9. juuniks kokkukutsutav sama päevakorraga korduskoosolek on kehtiv osalejate arvust sõltumata? Kuidas peaks kutse olema vormistatud?
Meie põhikirjas on säte, et kvoorumi puudumisel toimub poole tunni pärast sama päevakorraga samas kohas, samade osalejatega korduskoosolek.

Tänan ette!

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

MTÜS § 21 lg 1 kohaselt võib MTÜ põhikirjas sätestada, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline. Samuti võib sama paragrahvi kohaselt MTÜ põhikirjas sätestada, millises korras kutsutakse uus üldkoosolek kokku sel juhul, kui üldkoosolekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid. Seega reguleerib seda küsimust põhikiri.

Olukorras, kus põhikirja kohaselt kutsutakse korduskoosolek kokku 30 min pärast, on sisuliselt tegemist regulatsiooniga, mille kohaselt osalejate arvule piiranguid ei seata, kuna on vähetõenäoline, et 30 min hiljem on osalejaid rohkem. Põhimõtteliselt on lubatud ka regulatsioon, mille kohaselt kvoorumile nõudeid ei seata ehk pole oluline osalejate arv, kui koosoleku toimumisest on nõuetekohaselt kõigile liikmetele teatatud. Seega ka 1 liige võib sellise põhikirja korral üksi kõik otsused vastu võtta.

Teie poolt viidatud põhikirja sõnastus on halb ja 30 min hiljem toimuvat korduskoosolekut ma ei soovita. Mh põhjusel, et MTÜS § 20 lg 5 kohaselt peab üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Seega, kui soovite kvooruminõuded kehtestada, siis võiks koosoleku ja korduskoosoleku vahe olla vähemalt 7 päeva.

Samas olukorras, kus põhikirjas on fikseeritud üldkoosoleku kvooruminõue, kuid puudub säte, mille kohaselt korduskoosolekul on teistsugune kvooruminõue, tuleb lähtuda tavalise üldkoosoleku kvooruminõudest. Seega vastus Teie küsimusele sõltub põhikirja täpsest sõnastusest.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee