Äriõigus


Küsimus: Milline on osaniku vastutus?25.05.2011

Kui suur on osaniku vastutus, kui osaniku tegevuse tõttu tekkis ettevõttele kahju?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustiku § 188 sätesab, et osanik vastutab osanikuna osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Osanik ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu. Antud kontekstis loetakse osanik hääletanuks otsuse vastu ka juhul, kui ta ei teata, kas ta on otsuse poolt või vastu. Osaniku vastutus ei ole seejuures summaliselt piiratud, st osanik vastutab kogu enda kui osaniku poolt osaühingule tekitatud kahju eest.