Äriõigus


Küsimus: Millal peaks viima kohtusse avalduse pankrotimenetluse alustamiseks?07.12.2011

Millal on õige aeg viia avaldus kohtusse pankrotimenetluse alustamiseks? (OÜ veel tegutseb 2011.a. lõpuni, aga on ilmnenud püsiv maksejõuetus). Kas õige aeg on avaldus viia siis, kui ettevõtte uksed on kinni ja töötajad koondatud? Lisaks: Kas avaldus tuleb viia selle linna kohtumaija kus on OÜ asu/tegevuskoht märgitud äriregistris või võib minna ka teise linna kohtusse?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse (Äriseadustik § 180 lg 5(1)).

Karistusseadustiku § 385 (1) järgi karistatakse seaduses sätestatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise eest (ÄS § 180 lg 1 (5)) rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Seega on pankrotiavalduse tähtaegne mitteesitamine teatud juhtudel isegi kriminaalkorras karistatav.

Vastavalt Riigikohtu 28.10.2011 otsusele 3-1-1-49-11 ei saa aga püsiva maksejõuetuse ilmnemise aega tuvastada vaid raamatupidamislikult, vaid maksejõuetuse tekkimise aja tuvastamisel tuleb arvesse võtta kõiki objektiivseid asjaolusid.

Seega peab äriühingu juhatus objektiivselt hindama, kas äriühing on püsivalt maksejõuetu või mitte ning kui äriühing on tõesti püsivalt maksejõuetu, siis tuleb kohtule esitada võlgniku pankrotiavaldus 20 päeva jooksul.

Pankrotiseaduse § 4 lg 2 kohaselt esitatakse pankrotiavaldus kohtule võlgniku üldise kohtualluvuse järgi. Seejuures eeldatakse, et võlgniku asukohaks on üks aasta enne pankrotiavalduse esitamist äriregistris märgitud asukoht, kui ei tõendata, et võlgniku asukoht on mujal.