Äriõigus


Küsimus: Omakapitali sissemakset tegemata loodud osaühing, kas osanikule ei või laenu tagasi maksta?18.01.2012

Tere,

Ettevõte on asutatud omakapitali sissemakset tegemata. Firma omanik on andnud ettevõttele laenu (kohustuste täitmiseks, põhivara soetamiseks jne). Kas sellisel firmal on mingi kitsendus ja laenu tagasimakset ei tohigi sooritada?

Ǥ 1401. Asutamine sissemakseid tegemata
"...(4) Kuni sissemaksete täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt ei või osaühing suurendada ega vähendada osakapitali, samuti ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset. Väljamakse tegemise keeld ei hõlma osanikule makstavat töötasu ega muid tasusid."

Osakapital on plaanis niikuinii firma kontole kanda nii nagu see põhkirjas esitatud on (antud firma puhul 1 aasta jooksul). Lihtsalt tekibki küsimus, kui enne seda on tehtud aruandva isikuga tehinguid (laenatud-tagasimakstud, ostutšekid hüvitatud jne), kas misiganes instantside jaoks on see OK või mitte? Pahandusi pole vaja, aga seadus jätab kuidagi pooliku mulje...

Lisaks sellele veel küsimus. Juhul, kui üks osanikest ei tasu põhikirjas määratud ajaks osakapitali sissemakset, kas siis antud osanik kustutatakse? Millised/kas peavad olema notariaalsed kinnitused?

Aitäh ja ilusaid pühi!

R.

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustiku § 140(1) kehtib alates 01.01.2011 ja selle täpse tõlgendamise osas ühene selgus puudub. Samas aga vastava sätte Äriseadustikku toonud muutmiseseaduse eelnõu seletuskirja järgi ei ole ÄS § 140(1) eesmärgiks välistada mistahes väljamakseid osanikele, vaid sätte eesmärk on eelkõige välistada kasumi väljamaksmine kuni osakapitali sissemaksete tegemiseni. Eeltoodust tulenevalt on minu isiklik seisukoht selline, et laenulepingu alusel antud omanikulaenu võib osaühing osanikule õiguspäraselt tagastada ilma sattumata vastuolusse eelnimetatud sättega.

Osaniku vastutuse määratud ajaks osakapitali sissemakse mittetegemisel sätestab ÄS § 156 järgmiselt: Osanik, kes ei tasu oma osa või osa nimiväärtuse suurendamise eest õigeaegselt, on kohustatud maksma osaühingule viivist seaduses sätestatud ulatuses, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. See ei välista ega piira viivist ületava kahju hüvitamise nõude esitamist. Juhatus saadab maksega viivitavale osanikule teate nõudega tasuda makse kirjas näidatud tähtaja jooksul, märkides, et makse tasumata jätmisel kaotab osanik oma osa. Tasumise tähtaeg peab olema vähemalt üks kuu teate saatmisest. Kui osanik ei tasu puuduolevat summat teates nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta oma osa või osa suurendamise ja osaühingul on õigus võõrandada see teistele osanikele või kolmandatele isikutele. Osaniku tasutud summat või selle osa, mis ei ületa 1/5 nimiväärtusest, osanikule ei tagastata. Kui osa omandanud teine osanik ei tasu osa või osa nimiväärtuse suurendamise eest õigeaegselt, vastutab tema poolt osaühingule tasumata sissemakse eest osaühingu ees solidaarselt ka isik, kes kaotas osa või osa nimiväärtuse suurendamise. Kui sissemakse mittetegemisel ei võõranda osaühing osa teistele osanikele või kolmandatele isikutele, vastutavad puuduoleva sissemakse eest teised osanikud solidaarselt. Osanike omavahelistes suhetes vastutavad osanikud vastavalt oma osade nimiväärtustele.