Äriõigus


Küsimus: Mida peaks sisaldama kohtule esitatav avaldus pankrotimenetluse algatamiseks?25.01.2012

Milline peaks olema avalduse struktuur kohtule osaühingu pankrotimenetluse algatamiseks (mida kõike peab avaldus sisaldama, mis vormis jne)?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Pankrotiavalduse saab esitada kas võlausaldaja või võlgnik ise ning sellest oleneb, millega peab avaldus olema sisustatud.

Võlausaldaja poolt kohtusse pankrotiavalduse esitamisel võlgniku vastu peab võlausaldaja pankrotiavalduses põhistama võlgniku maksejõuetuse ja samuti tõendama oma nõude olemasolu võlgniku vastu.

Võlgniku poolt ise kohtule pankrotiavalduse esitamisel peab võlgnik põhistama oma maksejõuetuse. Maksejõuetuse põhistamiseks lisab võlgnik pankrotiavaldusele seletuse maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõuded, samuti andmed võlgniku vara kohta.

Pankrotiavalduse esitamisel tuleb järgida nii sisuliselt kui ka vormiliselt pankrotiseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/129062011014) ja tsiviilkohtumenetluse seadustikus (https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011044) sätestatud nõudeid.