Äriõigus


Küsimus: Kas selgitaksite, mida peab tegema, et osakapitali eurodeks muutmise kanne õnnestuks?22.02.2012

Tere,
2011. aasta lõpus esitas OÜ äriregistrisse kandeavalduse osakapitali eurodeks ümberarvestamise kohta. Toimus kapitali suurendamine.
Paari nädala pärast tuli vastus, et kannet teha ei saanud, kuna ilmnesid puudused:
- "Osanike otsuses on märgitud: 3. Osakapitali suurendamine toimub 2010.a. majandusaasta kasumi arvelt.
Fondiemissiooni võivad osanikud otsustada pärast majandusaasta aruande kinnitamist ja kasumi jaotamise otsustamist aruande ja kasumi jaotamise otsuse alusel. Fondiemissiooni võib läbi viia ka vahebilansi alusel, mis peab olema koostatud ja kinnitatud majandusaasta aruande koosseisu kuuluva bilansi koostamiseks ja kinnitamiseks ettenähtud korras. Osakapitali suurendamist ei kanta äriregistrisse, kui osakapitali suurendamise avaldus ja otsus esitatakse äriregistripidajale pärast kaheksa kuu möödumist ajast, mille seisuga osakapitali suurendamise aluseks olnud majandusaasta aruanne või vahebilanss koostati (ÄS § 195 lg 2)." -

Määrati tähtaeg kande tegemist takistavate puuduste kõrvaldamiseks.

Palun andke nõu, mida õigupoolest peab tegema puuduste kõrvaldamiseks? Milles siis viga seisneb?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Fondiemissiooni teel osakapitali suurendamisel ei või vastava avalduse esitamine Äriregistrisse toimuda hiljem kui 8 kuud peale osakapitali suurendamise otsuse aluseks oleva bilansi koostamist. Kui otsus tehti 2011 lõpus ja aluseks oli 2010 majandusaasta aruanne (so bilanss 31.12.2010 seisuga), siis järelikult tugineti liiga vanale bilansile. Vaja on esitada uus bilanss (nt vahebilanss), mis ei tohi olla vanem kui 8 kuud ja millest peab nähtuma kasum, mille arvel fondiemissioon otsustati läbi viia. Ühtlasi peab bilanss ka sisuliselt vastama kõikidele seaduses sätestatud raamatupidamislikele nõuetele.