Äriõigus


Küsimus: Kui üks osanik ei ilmu korduvalt osanike koosolekule, kas siis võib teine osanik üksi otsuseid vastu võtta?13.11.2012

Osaühingu osalus jaotub 50:50 ning vaja on kokku kutsuda osanike koosolek. Üks osanikest viibib väljaspool Eestit. Osanike koosolek kutsutakse kokku, üks osanikest ei anna teada oma mitteilmumisest, ei saada ka oma esindajat. Osanike koosolek kutsutakse sama päevakorra ja arutust vajavate punktidega taas kokku. Üks osanikest taas ei ilmu kohale, ei anna teada oma mitteilmumisest, ei saada ka oma esindajat. Kas sellisel juhul on kohal viibival osanikul õigus võtta vastu otsuseid? Sealhulgas näiteks põhikirja muutmist ja juhatuse liikme tagasiastumist puudutavates küsimustes?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud üle poole osadega esindatud häältest ning koosolek ei ole seetõttu otsustusvõimeline, kutsub juhatus päevakorda muutmata kokku uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma koosolekul esindatud häältest sõltumata. See kehtib üksnes juhul, kui uue koosoleku kokkukutsumise teade on saadetud osanikele mitte varem kui kaks päeva pärast esimest koosolekut ja mitte hiljem kui kümnendal päeval pärast esimest koosolekut. Seega on võimalik osanike passiivsuse korral sama päevakorraga kokku kutsuda uus koosolek, mis on igal juhul otsustusvõimeline.

Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet (nt juhatuse liikme tagasikutsumise otsustamine). Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.