Äriõigus


Küsimus: Kas osaühingu osa kinkimist saab minu suhtes ebaeetilise käitumise tõttu tühistada?21.02.2013

Osaühingul on üks omanik - A, kes kingib 50% kingisaajale - B ja teisele kingisaajale - C 25%. Kuna aga on käitutud nii OÜ-gu kui minu isiku suhtes ebaeetiliselt ja pahatahtlikult, siis soovin kinkelepingud tühistada. Kinkelepingust loobumist kingisaajad ei aktsepteeri. Kas on muid võimalusi, kui kohtusse pöörduda, mis toob mind küsimuseni: juhul kui esitada hagi kinkelepingust taganemiseks kohtulikul teel, siis kas piiratakse ka firma majandustegevust või kingisaajate (B ja C) volitusi firmas, et ei toimuks edasisi rikkumisi?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võlaõigusseaduse alusel võib kinkija kinkelepingust taganeda, kui:
1) kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust;
2) kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha;
3) kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse.
Kinkelepingust taganemiseks tuleb kingisaajale esitada lepingust taganemise avaldus ning kui seejärel kinkeeset ei tagastata, tuleb selle tagasinõudmiseks pöörduda kohtusse. Kohtusse pöördumisel on võimalik kohtult taotleda hagi tagamise korras ka erineate õiguskaitsevahendite ajutist kohaldamist, sealhulgas osade edasi võõrandamise keelamist, osadest tuleneva hääleõiguse piiramist jms.