Äriõigus


Küsimus: Osaniku konkureeriv tegevus15.04.2011

Firma osalustega 50/50. Üks osanik A juhib seda firmat, omab kliente ja turgu, teisel osapoolel B on oma firma ja tegeleb sellega.
Nüüd kui ühine firma saavutas nime ja turu, kopeeris teine osapool B oma kodulehele ühise firma andmed, fotogalerii jne, reklaamides partneriga kahasse olevat firmat kui enda tütarfirmat ja täidab tellimusi läbi oma firma.

Kas ühise firma üks juhatuse liige tohib kopeerida kahasse tehtud firma nime oma kodulehele ja reklaamida seda enda firma tütarfirmana ja suunata tellimused ühisest firmast mööda?
Kas 50/50 osalus annab õiguse võtta üle kahasse tehtud firma kliendid, fotod, tellimused, aadressid? Samuti toimub klientide eksitamine, sest töid ei teosta reklaamitud ühine firma. Kas on mingi alus esitada süüdistus ühisele firmale kahju tekitamise kohta?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustiku § 185 sätestab juhatuse liikmele konkurentsikeelu, millest tulenevalt ei või juhatuse liige ilma osanike nõusolekuta, nõukogu olemasolul aga nõukogu nõusolekuta, olla füüsilisest isikust ettevõtjaks osaühingu tegevusalal, olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik või olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui on tegemist ühte kontserni kuuluvate ühingutega. Seega üldjuhul ei või juhatuse liige ilma osanike või nõukogu nõusolekuta tegutseda teise äriühingu juhtorgani liikmena samas tegevusvaldkonnas. Erandiks on olukorrad, kus tegemist on samasse kontserni kuuluvate ettevõtetega (emaettevõte-tütarettevõte).

Kui juhatuse liikme tegevus on eeltoodud piirangutega vastuolus, võib osaühing nõuda juhatuse liikmelt keelatud tegevuse lõpetamist ja keelatud tegevusest saadud tulu üleandmist osaühingule, samuti kahju hüvitamist selles ulatuses, mis ületab sissenõutud tulu. Keelatud tegevuse lõpetamise ja keelatud tegevusest saadud tulu üleandmise nõude aegumistähtaeg on kolm kuud päevast, mil osaühing sai teada konkurentsikeelu rikkumisest, kuid mitte pikem kui kolm aastat konkurentsikeelu rikkumisest. Kahju hüvitamise nõudele kohaldatakse üldist aegumistähtaega.

Ühtlasi võib antud juhul täiendavalt olla tegemist ka osaühingu autoriõiguste rikkumisega ja sellest tuleneva kahju tekitamisega. Äriseadustiku §-i 186 lg 1 järgi on juhatuse liikmetel ühtlasi kohustus hoida osaühingu ärisaladust.

Äriseadustiku § 187 sätestab, et juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju osaühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatuse liikme vastu nõude esitamise aegumise tähtaeg on 5 aastat, kui osaühingu põhikirjas või juhatuse liikme lepingus ei ole sätestatud teisiti. Ühtlasi kannab ka osanik Äriseadustiku §-i 188 alusel vastutust enda poolt osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule süüliselt tekitatud kahju eest. Seega võib olenevalt situatsiooni täpsetest asjaoludest olla antud juhul võimalik kahjunõuete esitamine kahju tekitanud juhatuse liikme või teatud juhtudel ka osaniku vastu.