Äriõigus


Küsimus: Kuidas käituda nõude esitamisel, kui üks juhatuse liikmetest on rikkunud konkurentsikeeldu?21.03.2013

Kui 50-50 osalusega osaühingu üks juhatuse liikmetest ja osanikest soetab enesele teise firma ja asub tegutsema samal tegevusalal, rikkudes konkurentsikeeldu ning kasutades oma ettevõttes teise ettevõtte vara, siis:
1. Mida mõista tulu all, mille üleandmist nõuda ja kas seda nõuet saab esitada isiku või selle soetatud firma vastu ning mis ulatuses peaks seda nõuet tõendama, arvestades, et pole ju seaduslikku alust nõuda teise firma raamatupidamise algdokumente rikkumise ulatuse kindlaksmääramiseks.
2. Mida mõista kahju hüvitamise all, mis ületab sissenõutud tulu?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusele täpsemalt vastamiseks on vaja teada vaidluse nüansse, mistõttu täpse vastuse andmine ei ole võimalik. Üldjuhul tuleb tulu all mõista kogu kasu, mis konkurentsikeelu rikkumise tulemusel saadi. Seejuures tuleb tulu arvutamiseks eelduslikult maha arvata kõik tulu saamiseks tehtud mõistlikud ja põhjendatud kulud. Nõude esitamisel on nõude esitaja kohustatud oma nõuet tõendama. Kui nõude tõendamiseks on vaja koguda täiendavaid tõendeid, siis on võimalik selleks taotleda kohtu abi ning dokumendid vastaspoolelt kohtu kaudu välja nõuda. Kui konkurentsikeelu rikkumisega on kahjustatud isikule tekitatud kahju, siis lisaks kahju tekitajalt tulu väljanõudmisele on võimalik nõuda ka kahju kannatanule täiendavalt tekitatud kahjude hüvitamist.