Äriõigus


Küsimus: Kas võin võtta firmast laenu katteks välja minu antud laenuga soetatud põhivara (masinad ja seadmed)?06.03.2013

Osaniku laenuna olen andnud laenulepingu alusel OÜ-le laenu 30 000 €. Saabunud on laenu tähtaeg ja firmal ei ole laenu tagasimakseks vahendeid. Kuidas oma laenu tagasi saada, kas seda mõjutaks asjaolu, et soovin oma osalusest loobuda (müük või kinkimine). Minu osalus firmas 25%, mis on viinud olukorrani, kus teised osanikud kasutavad põhikirjajärgset õigust võtta vastu otsuseid 2/3 häältega. Firma asutatud omakapitali sissemakset tegemata.
Kas võin võtta firmast laenu katteks välja minu antud laenuga soetatud põhivara (masinad ja seadmed)?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Omanikulaenuna antud summade sissenõudmisel tuleb eelkõige lähtuda poolte vahel laenulepingus kokkulepitud tingimustest ja tagatistest. Kui laenulepingu tagatiseks on panditud ka ettevõtte põhivarad, siis on võimalik teatud juhtudel nõue otse ka vastavate varade vastu pöörata. Osaluse võõrandamise soov antud olukorda sisuliselt ei mõjuta, kuid see võib anda võimaluse leida mingi kokkulepe ülejäänud omanikega, kes võivad osaluse omandamisest olla huvitatud. Osanikevaheliste erimeelsuste lahendamisel on võimalik nõuda erikontrolli läbiviimist või kasutada teisi õiguskaitsevahendeid läbi kohtumenetluse.