Äriõigus


Küsimus: Ettevõtte registreerimine elukoha aadressile04.02.2011

Tere!
Kas loodava ühingu (nt. oü, sa, tü) võib registreerida asutaja elukohta, arvestades seda, et asutaja elab antud aadressil (elukohaks registreeritud antud koht), kuid asutaja ei ole koha omanik ning asutajal puudub ka omaniku kirjalik nõusolek?
Kas omanikul on õigus nõuda ettevõtte registreerimisaadressi muutmist?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juriidilise isiku asukoht on tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht ning vastava asukoha võib äriõiguslikus mõttes vabalt valida. Juriidilise isiku asukoha valimisel ei oma tähtsust see, millisel õiguslikul alusel juriidiline isik vastavat aadressi kasutab (nt üüriõiguse alusel, omandiõiguse alusel vms). Eelkõige omab tähtsust see, et juriidilise isikuga oleks tema registrijärgse aadressi kaudu võimalik kontakteeruda. Juhul, kui juriidilise isiku aadressiks kasutatakse eluruumideks üüritud ruume, siis sõltub üürileandjalt vastava nõusoleku saamise vajadus üürileandja ja üürniku vahelistest õiguslikest suhetest (lepingust). Kui pooltevaheline leping nimetatud küsimust ei reguleeri, siis tuleb lähtuda seaduse üldregulatsioonist. Seaduse üldregulatsioon antud üksikküsimust aga ei reguleeri, kuid lubab teha sellise üldistuse, et mis pole keelatud ja mis ei saa kahjustada teise poole huve, see on lubatud. Antud juhul peaks eelkõige lähtuma just sellest, kas juriidilise isiku formaalseks aadressiks üüritud ruumide aadressi kasutamine kahjustab üürileandja huve. Kui antud tegevus üürileandja huve ei kahjusta, siis ei tohiks üürileandjal selles osas pretensioone tekkida. Olukorra lahendamiseks on aga alati soovitatav vastavat luba eelnevalt küsida, et hiljem mitte samasisulisse vaidlusesse sattuda.