Asjaõigus


Küsimus: Kuidas poolvennale kinnistut kasutada anda nii, et ta ei saaks seda koormata ega müüa?11.10.2016

Tere. Isa pärandusega kuulub tema talukompleks koos metsa ja maadega tema ainsale lapsele - pojale. Aga sellel pojal on ka poolvend nende ema eelmisest kooselust. Nüüd tahab ka see poolvend sellel talukompleksil ehitada ja askeldada. Pärimisõigusega vend pole selle vastu aga kuidas nüüd toimida, et see poolvend saaks ka mingid õigused sellele, mida ta ehitab. Pärandit jagada pärija ei taha poolvennaga. Kuna kardab, et mis saab tulevikus. Äkki poolvend müüb siis oma osa maha. Aga kindel soov on pärandit hoida ja mitte lasta müüa. Samas ka poolvend tahab saada mingit kindlust, et kui aitab ehitisi korrastada ja juurde ehitada, et tal oleks ka õigus siis seda kasutada. Praegu ta kardab, et teeb kõik korda ja siis viskab vend, õiguslik pärija, ta sealt välja. Kas on mingit võimalust seda lahenda nii, et poolvend saaks seal askeldades ennast kindlalt tunda. Aga samas poleks tal õigust seda müüa, laenude ega hüpoteekidega koormata, või oma lastele ja naisele õigusi üle anda. Äkki on olemas mingi kasutus õigus. Paluks abi.

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kinnisasjadele on võimalik seada kasutusvaldus AÕS § 201 lg 1 järgi, mis koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks kasutusvaldus on seatud, on õigustatud kasutama kinnisasja ja omandama selle vilju. Lg 3 järgi saab kasutusvaldust piirata mõne kasutusviisi välistamisega.

Selleks, et kasutusvaldus tekiks, peab olema sõlmitud asjaõigusleping, mis on notariaalselt kinnitatud AÕS § 203 järgi. VÕS § 215 järgi ei ole kasutusvaldus üleantav, kuid kasutusvaldusest tulenevaid õigusi ja kohustusi võib teostada teine isik, kui kasutusvalduse tekkimise aluseks oleva seaduse või tehinguga ei ole sätestatud teisiti. Samuti on võimalik seada isiklik kasutusõigus AÕS § 225 lg 1 järgi, millele kohaldatakse kasutusvalduse sätteid, kui kasutusõigus on seotud valdamisega.

AÕS § 88 lg 1 järgi on valdajal õigus nõuda tema poolt asjale tehtud vajalike kulutuste hüvitamist, välja arvatud juhul, kui ta on valduse saanud omavoliliselt. Muude kulutuste hüvitamist võib valdaja nõuda vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1042. AÕS § 88 lg 2 järgi on valdajal õigus asjale tehtud kulutustega loodud parendused asja küljest ära võtta tingimusel, et ta taastab väljaantava asja endise seisundi. Selline õigus on välistatud, kui parenduste äravõtmine ei ole parendusi rikkumata võimalik või kui valdajale hüvitatakse väärtus, mis kulutustega loodud parendusel oleks pärast asjast eraldamist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee