Asjaõigus


Küsimus: Kas linnas võib tõepoolest trasse ilma eramaa omaniku loata tema maalt läbi vedada?14.11.2016

Lugupeetud Piret Pallo,

Tegemist on eramajaga Pelgulinnas, millel tänava poole ulatub ca 5m aiaga piiramata muru ala. Ca 10 aastat tagasi hommikul avastasime, et keegi on oma suva järgi kopa maasse löönud ja soovinud oma trassi meie maja eest läbi vedada. Maja esine oli rikutud ja palusime, et nad ajaks kohe kraavi kinni ja mingeid kaableid vms asju eramaalt läbi ei veetaks. Ise ei saanud kahjuks kõrvale kontrollima jääda. Nüüd ca 10 aastat hiljem oli meil vaja tellida brigaad, kes vahetaks kanalisatsiooni ja nemad pidid omakorda kohale kutsuma Telia (Elioni), Eesti Gaasi (ja veel kellegi), kes vaataks oma joonistelt järgi ega mingeid kaableid ei läheks kuskilt. Selgub, et eramaad läbivad erinevad kaablid ja trassid, mis ei ole kuidagi (vähemalt kõikide) majaomanikega kooskõlastatud.
Tänu sellele, kui keegi tuleb meie maa peale kaevama, peab iga kord tasuma kolmandatele ettevõtetele tasu selle eest, et tullakse näitama, kus kaablid läbivad. Kas selliseid trasse ei peaks mitte läbi linnatänava planeerima või võib vabalt eramaad läbida ilma loata?

Tänades,

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

AÕS § 1581 lg 1 järgi on kinnisasja omanik kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või -rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või -rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või -rajatisega või tehnovõrgu või -rajatise arendamiseks.

Kui universaalteenuse osutamise leping lõpeb, siis ei lõpe talumiskohustus juhul, kui vastava tehnorajatise kaudu kõikidele isikutele pakutavat teenust üldistel alustel edasi osutatakse. Eelnimetatud talumiskohustus tekib kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatud korras sundvalduse seadmisega.

AÕS § 158 lg 1 järgi kuuluvad tehnovõrkude ja –rajatiste hulka kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, elektroonilise side või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalikud ehitised.

AÕS § 1582 lg 1 järgi on kinnisasja omanikul õigus nõuda tasu AÕS § 1581 lõikes 1 sätestatud tehnovõrgu või -rajatise talumise eest. Tasu saamiseks tuleb esitada AÕS § 1582 lg 2 järgi taotlus tehnovõrgu- või rajatise omanikule. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul võib AÕS § 1582 lõikes 2 sätestatud taotluse esitada korteriühistu või korteriomandite valitseja. Sellisel juhul makstakse hüvitis korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes on kohustatud vastava hüvitise maksma korteriomanikele või tasaarvestama selle majandamiskulude nõudega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee