Asjaõigus


Küsimus: Kas omanikuna on mul õigus lukud lahti murda ja korterisse pääseda, kui kasutusõiguse omanik ei lase mind enam sisse?15.11.2016

Tere,
pärisin korteri ja siis tegin ema mehe kasuks isikliku kasutusõiguse, mis kanti ka kinnisturaamatusse. Nüüd asjad nii kaugel, et ema mees on kõik lukud korteril ära vahetanud ilma minu loata ja mind sinna sisse ei lase, isegi kontrollima, kas korterit kasutatakse heaperemehelikult. Kuigi enne pärimist on mul olnud seal oma tuba koos kõigi oma asjadega ja olen seal alati käinud siis kui ise aga tahtsin, kasvõi öösel. Nüüd on kätte jõudnud talv, mul on kõik talveriided seal, aga minul juurdepääs puudub sinna ja mul on veel palju asju seal mida on vaja aegajalt kasutada ja siis tagasi sinna viia. Enne isikliku kasutusõiguse seadmist toimus kõik asjad sama moodi ja notaris sai kokku lepitud, et korterit kasutatakse täpselt sama moodi edasi nagu varem. Kas on isikliku kasutusõiguse omanikul õigus seda teha ja mind mitte sinna sisse lasta? Kui ma kutsun politsei või lukueksperdi ja lasen ukse avada, kas mul on need õigused kui olen korteriomanik?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Olukord oleneb eelkõige sellest, mis täpselt on pandud isiklikku kasutuskorda kirja. Kui selles on kokku lepitud, et ka Teie võite korteris viibida ja seda edasi kasutada samaaegselt ema mehega, siis on Teil õigus ka korterisse pääseda.

Teie poolt kirjeldatud juhtumid on keerulised ja kaitsevad pigem isikut, kes asja isikliku kasutusõiguse alusel valdab. Põhiseaduse järgi on kodu puutumatu, kuid puutumatuse põhimõttest kõrvalekaldumine on lubatud teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks. Käesoleval juhul on Teilt võetud ära Teie korteris olevate asjade valdus omavoliliselt, seega on nende asjade puhul tegemist valduse kaotamisega ning AÕS § 80 järgi on omanikul nõudeõigus igaühe vastu, kes õigusliku aluseta tema asja valdab. Kui isikliku kasutuskorra järgi ei ole Teil õigust asja vallata, siis asjaõigusseaduse § 89 alusel on omanikul õigus nõuda omandiõiguse rikkumise kõrvaldamist, isegi kui rikkumine ei ole seotud valduse kaotusega.

Võimalused nö terroriseeriva elaniku vastu politsei abi otsida on suhteliselt piiratud, kuna tegemist tsiviilvaidlusega, mille lahendamisega politsei tegeleda ei saa. Tsiviilvaidlus eeldab, et korteri vabastamist või asjade väljaandmist tuleb nõuda kohtus. Samuti võib omakohus kaasa tuua kriminaalkaristuse tagajärjed hoopis korteri omanikule endale.

Seega, kui pooled ei suuda olukorda lahendada läbirääkimiste teel, on kõige kindlam viis pöörduda kohtu poole. Selleks, et isikliku kasutusõiguse lõpetamist nõuda, tuleb lähtuda taaskord kokkulepitud isikliku kasutusõiguse tingimustest.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee