Asjaõigus


Küsimus: Kas saan naaberkinnistu detailplaneeringu vaidlustada, kui selle realiseerimine tekitab mulle ebamugavusi ja lisakulutusi?08.06.2012

Mis õigused on mul mõjutada naaberkinnistu detailplaneeringut, kas naaber peab saama oma detailplaneeringule teiste naabrite nõusoleku? Kuidas üldse valla tasemel on õige detailplaneeringuid menetleda? Meie saime naabri mõtetest aimu "küla pealt" ja kui vallast pärisime, öeldi et ah jah vabandust, et me teid DP algatamisest ei teavitanud ning saadeti siis kiri DP algatamise kohta.
Kuid mitte midagi muud täpsemat.
"Küla peal" liiguvad jutud, et suuremahuline DP muutmine muudaks ka hetkel teede ja elektriliinide asetust, mis üle naabri maade meie kinnistule lähevad. Elektriliinid kuuluvad Eesti Energiale, teed aga on naabri eraomanduses, sest sedakaudu oli alati käidud ja maa erastamisel ei pidanud tollane maaspetsialist ja omanik vajalikuks tee servituuti seada.
Ühesõnaga kokkuvõte küsimustest: kui naabri DP muudaks oluliselt minu elamise tingimusi oma kinnistul, nõuaks minupoolseid lisainvesteeringuid jmt, siis mis õigused on mul detailplaneering vaidlustada? Kas ma pean ise kogu aeg vallast uurima, kui kaugel asjad on selle DP-ga, või peavad nemad mind ka teavitama? Valla dokumendiregistrit jälgin kogu aeg, aga seal ilmuvad dokumendid on nimetusega "DP algatamine", "Projekteerimistingimuste väljastamine", "Ehitusloa väljastamine" - mis ei ütle mind huvitava kinnistu kohta mitte midagi.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Planeerimine on alati avalik ja selle üks eesmärkidest ongi planeeringu ala puudutavate isikute õiguste kaitsmine. Detailplaneeringu üks menetlusetappidest enne selle kehtestamist on avalik väljapanek (vähemalt ühe korra) ja arutelu, mille raames huvitatud isikud saavad oma ettepanekuid teha, kusjuures nende ettepanekutega tuleb ka arvestada. S.t tuleb leida selline lahendus, mis arvestab kõigi asjassepuutuvate isikute huvidega. Detailplaneeringuga saab määrata ka servituutide vajaduse, millega saab endise maakorraldaja tegemata jätmised kõrvaldada. Planeeringus määratud juurdepääsu tee talumise kohustus võimaldab seda hõlpsamini ka kinnistusraamatusse kanda.
N.ö vahemehe rollis peaks olema kohalik omavalitsus, kes peaks kogu protsessi kontrollima ning ei tohiks enne planeeringut kehtestada, kui kõik nõuded on täidetud ja kõigi naabrite huvid kaitstud. Detailplaneering, millega kaotatakse juurdepääs naaberkruntidele ilma, et uut juurdepääsuteed planeeritaks, ei ole seaduslik. Selliselt kehtestatud planeering on võimalik halduskohtus vaidlustada. Täpsemat informatsiooni planeeringu menetlusetappide, väljapaneku, ettepanekute esitamise tähtaja jms kohta peab teile väljastama kohalik omavalitsus.