Asjaõigus


Küsimus: Mis toimub detailplaneeringu avaliku arutelu koosolekul?04.09.2012

Kõne all oleva detailplaneeringu on vaidlustanud mitmed naaberkinnistute omanikud, kusjuures on vaidlustatud nii KOV tegevus planeeringust teatamise, kui ka keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise osas, kui ka DP ise.
Vaidlustused esitati KOV-le kirjalikult ja nüüd on KOV teatanud, mis kuupäeval toimub DP avalik arutelu.
Minu küsimus on, et mida kujutab endast avalik arutelu ja kuidas seal käituda nii, et KOV ei saaks pärast väita, et vaidlustajad osalesid koosolekul, neile selgitati olukorda ja kehtestame selle planeeringu ikkagi. Põhjendatud kartuse KOV sellesuunalistest mõtetest annab KOV "Vastus DP vaidlustamisele", kus ühtegi DP vastuväidet ei rahuldata. Tundub, et KOV kavatseb jokk-skeemiga DP siiski kehtestada, hoolimata rohkem kui ühe piirikinnistu vastuväidetest. Kuidas saab kindlalt saavutada, et vaidlusalune DP saadetakse järelevalvemenetluseks maavanemale? Mida saavad naaberkinnistute omanikud veel teha, enne potentsiaalset kohtusse päärdumist?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Avalikul arutelul esitatakse detailplaneeringule oma vastuväited koos põhjendustega, miks üks või teine asi tuleks teisiti lahendada. See, kas enne DP kehtestamist see ka maavanemale ülevaatamiseks esitatakse, sõltub planeeringu mahust (kuni kolm elamut, määratakse ühe krundi ehitusõigus vms). Väikesemahulisi planeeringuid ei pea kooskõlastama, kuid tuleb arvestada naaberkinnistu omanike huvidega. Suuremate planeeringute puhul on DP kooskõlastamine kohustuslik. Kui maavanemaga kooskõlastamise kohustust ei ole, siis ei saa seda ka kuidagi tagada. DP kehtestamise eelduseks ei ole kõigi naabrite nõusolek. Oluline on see, et kõigi huvidega oleks arvestatud ja pakutud välja neile lahendus. Naaberkinnistute omanikel ei olegi muud teha kui oodata, kas nende ettepanekutega arvestatakse või mitte ning kui nad leiavad, et DP-ga on nende õigusi rikutud, siis DP kehtestamise otsus kohtus vaidlustada.