Asjaõigus


Küsimus: Millise avalduse pean tegema kohtule isiku suhtes, kes ei vabasta minule kuuluvat eluruumi?15.01.2013

Erinevaid infoallikaid uurides olen aru saanud, et isiku suhtes, kes ei nõustu minule kuuluvat eluruumi vabatahtlikult vabastama, tuleb esitada avaldus maakohtule. Kas antud juhul tuleb esitada hagiavaldus või hagita avaldus? Milliseid asjaolusid peaksin avalduses nimetama?
Minu küsimusega seonduvad asjaolud on järgmised. Minu omanduses olevas majas elab isik, kellega mul oli vabaabieluline suhe, mis lõppes viis aastat tagasi. Senini elab ta mulle kuuluval elamispinnal, ta on sinna ka sisse kirjutatud, kirjalikku üürilepingut meil ei ole. Tegemist on minu suhtes füüsilist vägivalda kasutava isikuga, kelle suhtes on alustatud kriminaalasi, mis käesoleval ajal on menetluses.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Asja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmine käib hagimenetluses. Peaksite esitama kohtule kõik need asjaolud ja tõendid, millest nähtuks, et isik kasutab seda elamispinda ilma teie nõusolekuta.