Ehitusõigus


Küsimus: Kas tuletõrje veevõtukoha kasutamise eest maja kasutusloa taotlemisel on õigus külaseltsil küsida tasu?17.12.2020

Kas tuletõrje veevõtukoha kasutamise eest maja kasutusloa taotlemisel on õigus külaseltsil küsida tasu? Veevõtukoht on rajatud külaseltsil regionaaltoetuste programmi raames.

Vastus: Raul Keba, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Lühike vastus küsimusele on ei. Samas ei ole küsimuses kahjuks välja toodud kuigi palju infot. Kas tegemist on ÜVK piirkonnaga? Kas on määratud vee-ettevõtja ja kas on tegemist ühisveevärgil asuva tuletõrjehüdrandiga? Kui jah, siis rakendub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mille § 9 lg 1 näeb ette, et ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist ning avalikest veevõtukohtadest vee võtmist reguleeritakse vee-ettevõtja ja valla- või linnavalitsuse vahel sõlmitud halduslepinguga.
Kui ei, siis tuleks välja selgitada, kellele veevõtukoht kuulub. Kui kuulub külaseltsile, siis tuleks vaadata seltsi põhikirja - kas tasu küsimine on ette nähtud. Isegi, kui on ette nähtud, tuleks hinnata, kas sellisel kohustusel on õiguslik alus, eriti kui veevõtukoht on rajatud toetuse alusel.
Mõistlik oleks nõuda, et selts põhjendaks, mis on sellise nõude õiguslik alus. Kui õiguslik alus puudub, siis on ka nõue õigusvastane.