Ehitusõigus


Küsimus: Kas hiljem saab nõuda et osa teest on kehvema taseme pealiskattega?10.03.2021

Tere,
On kehtiv DP, mille järgi on 23 elamukrunti + 2 tootmismaad + 1 transpordimaa. Transpordimaa on eramaa ja see on ligipääsutee kruntidele, ja peab olema asfaltbetoonkattega ja sellele ehituseks on väljastatud ehitusluba (kehtiv). Ühele tootmismaale praegu tehakse uus DP, et muuta staatust - elamismaaks. Vastavalt uuele DP-le on tehtud leping KOV ja huvitatud isikuga, et huvitatud isik peab välja ehitama 15m teed, mis asuvad eespool kirjeldatud transpordimaal. Need 15 m peaks olema freesasfaldikattega. Küsimus. Kui on juba väljastatud ehitusluba (kehtiv), kas saab nii jagada teekatte kahe tüüpi vahel? Kuidas saab väljastada uus ehitusluba, et ehitada need 15 m, kui juba olemas kehtiv ehitusluba terve tee ehituseks? Kas selline otsus ei riku teiste kinnistuomanike õigusi, kui esialgu oli planeeritud terve tee asfaltbetoonkattega ja nüüd tuleb esimesed 15 m freesasfaldikattega?

Vastus: Kelli Ristal, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tere!
Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldab detailplaneeringu koostamise korraldaja vähemalt ühe detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kui te leiate, et detailplaneering rikub teie õigusi või on vastuolus varasemalt antud ehitusloaga või muude haldusaktidega, siis on teil õigus avaliku väljapaneku käigus esitada sellekohased vastuväited.