Ehitusõigus


Küsimus: Kui palju on lubatud panna päikesepaneele elamumaale isiklikuks tarbeks?22.04.2021

Tere,
Kui palju on lubatud panna päikesepaneele elamumaale isiklikuks tarbeks?
Vallavalitsus väidab, et:
Esmalt tegemist on elamumaaga, mille sihtotstarbeks ei ole tegeleda tootmistega. Tootmistegevus võib jääda kinnistu pindalast alla kuni 2,5% ehk 1771m2 kinnistu puhul saab jääda paneelide alla maksimum 44,1m2. Kinnistule on varasemalt taotletud ehitusluba 36m2 ruutmeetri suuruse pargi rajamiseks, seega jääb veel võimalus rajada juurde 8,1m2.
Tänades,

Vastus: Raul Keba, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tervist

Otseselt seadus sellist protsenti või ruutmeetreid ette ei näe. Üldine põhimõte on, et kinnistul asuvate ehitiste kasutusotstarve peab vastama katastriüksuse (kinnistu) sihtotstarbele. Saan aru, et kinnistul elamu funktsiooniga ehitisi ei paikne, mille teenindamiseks on päikesepaneelid mõeldud. Sellisel juhul tuleb lähtuda päikesepaneelide kasutusotstarbest - kui selleks on toota elektrit, siis järelikult peab katastriüksuse sihtotstarve olema tootmismaa.
Maakatastriseaduse § 18¹ lg 3 näeb ette, et tootmismaa on tootmis- ja tööstusehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa, sealhulgas:
4) tehnorajatiste maa, mis moodustab iseseisva katastriüksuse, sealhulgas kütte-, vee-, gaasi- ja elektrivarustusega seotud ehitiste maa.
Arvestades, et katastriüksuse sihtotstarve määratakse 5% täpsusega, on kohalik omavalitsus tuletanud selle 2,5% ilmselt põhimõttest, et sellisel juhul ümardatakse protsent veel allapoole ehk maakatastris ei ole vaja sihtotstarbe muudatust teha. Kui protsent on üle 2,5%, siis tuleks ümardada see 5%, mis nõuab juba sihtotstarbe registreerimist maakatastris.