Ehitusõigus


Küsimus: Milliseid lubasid on tal vaja, kui naaber ehitab keldriboksi sauna?06.08.2021

Tervist
Naaber soovib ja on ka juba alustanud kaasomandis oleva keldriboksi ümberehitamist saunaks. Ehituse käigus kasutatakse ka KÜ kaasomandis olevaid kanalisatsiooni-, vee- ja elektri taristuid. Millised dokumendid ja load peaks tal üldse olema ja millised esitama KÜ-le? Kas ehituseks on vaja küsida teiste elanike nõusolekut? Kui jah, siis kas kõigi eranditult või piisab enamuse nõusolekust?
Küsimuse teine pool hõlmab kindlustust.
Kui ümberehitusel puuduvad vajalikud load, siis kas see oleks õnnetusjuhtumi korral piisavaks põhjuseks, et kindlustuse maksmisest keelduda?
Ette tänades

Vastus: Raul Keba, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tervist

Kaasomandis oleva hoone osa isiklikuks kasutamiseks peab naabril olema kõigi korteriomandite omanike nõusolek. Juhul, kui see puudub, on isik vastava kaasomandi osa hõivanud ebaseaduslikult. Kui isik vabatahtlikult kaasomandi osa ei vabasta, tuleb kohtusse esitada hagiavaldus kinnisasja osa väljanõudmiseks ebaseaduslikust valdusest ning endise olukorra taastamiseks. Sellise nõude võivad esitada omanikud eraldi või ka ühistu, kui ühistule vastav volitus anda (nt üldkoosolekul).

Elamu ümberehitamiseks näeb seadus ette ehitusteatise esitamise kohustuse. Teatis tuleb esitada läbi EHRi kohalikule omavalitsusele ning koos ehitusteatisega tuleb esitada ehitusprojekt ümberehitustööde kohta. Kohalik omavalitsus kaasab menetlusse KÜ ning küsib arvamust ehitusprojekti kohta. Reeglina kohalik omavalitsus omanike vahelisse vaidlusesse selle üle, kas vastavat pinda on isik õigustatud kasutama või mitte, ei lasku. Seda seetõttu, et KOV hindab projekti vastavust nõuetele ning eelkõige kontrollib ehitise ja ehitamise ohutust, omanikevaheliste vaidluste lahendamine on omanike endi asi.

Mis puudutab kindlustust, siis tuleb lähtuda vastavast kindlustuslepingust ning kindlustusandja üldtingmustest. Täpsemalt ei ole võimalik olemasoleva info valguses hinnata, mis tingimustel kindlustusandja hüvitise maksmisest võib keelduda.