Ehitusõigus


Küsimus: Kas üldse on õigust paigaldada sat.tv antenni kortermaja välisseina väljapoole?01.09.2021

Tere!
Kas üldse on õigust paigaldada sat.tv antenni kortermaja välisseina väljapoole?

Vastus: Raul Keba, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tervist

Tänane ehitusseadustik näeb ette, et ümberehitamiseks loetakse muuhulgas ehitamist, mille käigus paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet. Sat tv loetakse tehnosüsteemiks, ning kuivõrd välisantenn muudab ehitise välisilmet, on tegemist ümberehitamisega.

Tehnosüsteemi ümberehitamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt soovitava ehitustöö kohta. Kuivõrd korterelamu välissein on korteriomanike kaasomandis, siis võib sat tv antenni paigaldamine teiste korteriomanike õigusi põhimõtteliselt rikkuda - seega peaks KOV kaasama menetlusse korteriühistu, kellelt küsitakse arvamus (mitte kooskõlastus).

KOV kontrollib menetluses, et hoone välisilme muudatus sobituks hoone arhitektuuriga, samuti kontrollib KOV ehitusprojektis toodud lahenduse ohutust ning et naabrite õigusi ei rikutaks ülemäära. KOV ei hakka lahendama KÜ liikmete omavahelisi vaidlusi, need tuleb lahendada tsiviilkohtus pooltel omavahel.

Seega vastus küsimusele on, et sat tv antenni paigaldamiseks tuleb esitada ehitusteatis ning teatise heakskiitmisel KOV-i poolt on põhimõtteliselt võimalik antenn paigaldada. Kui KÜ leiab, et antenn ei sobi vms, tuleb seda põhjendada. Võimalikud vaidlused KÜ liikmete vahel lahendatakse tsiviilkorras maakohtus.