Lepinguõigus


Küsimus: Lepingu teeservituudi osa rikkumine23.05.2011

Minu maale on põllumaa ostja kasuks seatud tee servituut. Tee peab korras hoidma ostja. Küsimus selline, kui nüüd ostja rikub ostu-müügilepingu tee seadmise servituudi punkte. Kasutab aga ei hoolda teed, kas mul on õigus minu krundil teele seatud servituut lepingu rikkumise tõttu lõpetada ning kuhu ma pöörduma peaksin?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kahjuks on teadmata pooltevahelise lepingu tingimused (sh. lepingu ülesütlemise võimalikud alused) ning kõik faktilised asjaolud, et anda täpseid juhtnööre. Sellele vaatamata märgin, et lepingu ülesütlemine on äärmuslik meede ning enne seda tuleb teisele poolele anda täiendav mõistlik tähtaeg lepingu täitmiseks. Juhul, kui teine pool jätkuvalt rikub lepingut ning see on oluline rikkumine ja kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist, siis tuleb teha lepingu ülesütlemisavaldus ning esitada see lepingut oluliselt rikkunud teisele poolele. Ka täiendava tähtaja andmisel võib kahjustatud lepingupool määrata, et juhul, kui teine lepingupool ei täida täiendava tähtaja jooksul oma kohustust, loeb kahjustatud lepingupool lepingu üles öelduks. Samas märgin, et Teie situatsioon on eriline ning lepingu ülesütlemine ei pruugi olla kõiki asjaolusid arvestades õiguspärane ja kooskõlas hea usu põhimõttega. Asi nimelt selles, et üldprintsiibis on omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Seega kui teisel poolel puudub teisest kohast juurdepääs avalikult kasutatavale teele, siis ei pruugi lepingu ülesütlemine olla põhjendatud, sest juurdepääsuõigus on isikul olemas ning Teie olukorda annab lahendada ka kahju hüvitamise nõude esitamisega. Kui lepingu rikkumine on tekitanud kahju, siis on õigus nõuda lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist ning see on teisele poolele vähemkoormavam meede võrreldes lepingu ülesütlemisega. Printsiibis võib esitada kohustust rikkunud poole vastu nõude tee kordategemiseks, andes temale mõistliku tähtaja selle nõude täitmiseks, hoiatusega, et juhul, kui ta tähtaegselt teed korda ei tee, siis teete seda ise ja nõuate temalt tee kordategemisega seotud kulud kahjuna sisse. On ilmne, et kui pooled kohtuväliselt ei suuda tõusetunud küsimusi lahendada, siis lõppastmes tuleb pöörduda nõudega kohtusse. Kohtusse esitatava nõude sisu sõltub aga eelnevalt tarvitusele võetavatest meetmetest.