Lepinguõigus


Küsimus: Nõude aegumine10.02.2011

Tere,
20.09.2007 sõlmiti interneti teel SMS-laenu leping tagasimakse tähtajaga 20.10.2007. Laenu tagastatud ei ole.
22.12.2010 esitati kohtule maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Kas selle nõude võib lugeda aegunuks?
Kas nõue muutub sisenõutavaks alates ajahetkest, mil õigustatud isikul on õigus nõuda nõudele vastava kohustuste täitmist - seega antud juhul alates 21.10.2007 ning nõude võib lugeda aegunuks alates 21.10.2010 või nagu maksekäsu kiirmenetluse avaldaja viitab TsÜS paragrahv 147 lg 3 lause 2 algab nõude 3 aastane aegumistähtaeg selle kalendriaasta lõppemisest, mil õigustatud isik võib arve esitada. Selle näite puhul algab aegumistähtaeg 01.01.2008 ning võib lugeda aegunuks 01.01.2011. Kumb variant antud juhul on õige? Tänan.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui soovite nõudele vastu vaielda, siis aegumise vastuväite võiks esitada ikka ning asuda seisukohale, et laenu tagastamine pole tasu TsÜS § 147 lg 3 mõttes. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on TsÜS § 146 lg 1 kohaselt kolm aastat. Lähtudes TsÜS § 147 lg-test 1 ja 2, algab aegumistähtaeg nõude sissenõutavaks muutumisest, st alates ajast, mil õigustatud isik võib nõuda kohustuse täitmist. Korduva kohustusena aegub perioodiliselt arvestatav intressinõue TsÜS § 154 kohaselt iga intressiarvestusperioodi kohta kolme aasta jooksul alates selle kalendriaasta lõppemisest, mil intressikohustus muutus sissenõutavaks. Sõltumata sellest lõpeb intressinõue kõrvalkohustusest tuleneva nõudena TsÜS § 144 kohaselt koos põhinõudega.
Kui laenulepingu järgi pidi laenusumma olema tasutud hiljemalt 20.10.2007, muutus kohustus nii VÕS § 82 lg 7 kui ka TsÜS § 147 lg 2 järgi sissenõutavaks alates 21.10.2010. Nõue põhivõla tasumiseks aegunuks TsÜS ja § 146 lg 1 kohaselt kolme aasta jooksul, st TsÜS § 136 lg 2 kohaselt "korraliselt" 21.10.2010. Koos põhivõlaga aegunuks TsÜS § 144 kohaselt ka intressinõue. Kui maksekäsu kiirmenetluse avaldus esitati 22.12.2010, siis üldise aegumistähtaja järgi oleks hageja nõue aegunud. Selliselt on Riigikohus lähenenud asjale lahendis nr. 3-2-1-57-08 (p 11), kuid lõppastmes pole välistatud kohtu vastupidine tõlgendus, et nõuet aegunuks ei loeta, mistõttu tõde selgub vaidluse käigus.