Lepinguõigus


Küsimus: Kas osaline võla tasumine muudab käenduslepingu kehtivaks isegi, kui seal puudub käendaja rahalise vastutuse summa?17.10.2014

Osaühing A andis kirjaliku laenulepingu alusel osaühingule B laenu. Laenu käendasid osaühing B osanikud (2 füüsilist isikut), kuid käenduslepingutesse jäi märkimata käendaja vastutuse rahaline maksimumsumma. Tulenevalt VÕS § 143 (2) on käenduslepingud tühised.
Osaühing B ei ole laenulepingust tulenevaid graafikujärgseid tagasimakseid ja intresse osaühingule A tasunud, kuid üks käenduse andnud füüsiline isik tasus pangaülekandega osaühingule A osaliselt põhivõlgniku võla ja intressid ning märkis ülekandel ka selge viite osaühing B võla osalise tasumise kohta.
Kas VÕS § 144 (3) tulenevalt muutus nüüd tema poolt põhivõlgniku kohustuse osalise tasumisega ka temaga sõlmitud kirjalik käendusleping kehtivaks ja ka ülejäänud võla tasumist koos intresside ja viivistega võib temalt nõuda näiteks kiirmaksekäsu esitamisega, sest põhivõlgnik ei ole tagasimakseid teostanud.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu käenduslepingu sõlmimise täpne aeg, mis võib antud hetkel määravaks saada. Kui osa kohustusest on täidetud, siis võiks väita, et leping on 144 lg 3 alusel erandkorras kehtiv, sest tühise tehingu täitmine reeglina tehingut kehtivaks ei muuda.