Lepinguõigus


Küsimus: Teeservituudi seadmise leping01.06.2011

Minule kuuluvat kinnistut läbib põllutee, K3, ilma katteta tee. Seda teed oleme lubanud piiranguteta kasutada naabril. Kas naabril on igal juhul õigus nõudas meie kinnistule teeservituudi seadmist enda kasuks? Takistusi pole temale siiani tehtud ja ei tehta ka tulevikus. Kas kohus saab määrata igal juhul servituudi seadmise kohustuse meile, kui me ei ole takistanud naaberkinnistu omanike teekasutust?
Vabatahtlikult me notariaalset kokkulepet servituudi seadmiseks sõlmida ei soovi.

Tänan!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tema eesmärk servituudi saamiseks on tagada, et samadel tingimustel ilma vaidlusteta on juurdepääsuteed õigus kasutada ka uuel kinnisasja omanikul, kui ta oma kinnistu võõrandab. Servituut kantakse kinnistusraamatusse. Seaduse kohaselt on omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Avalikult kasutatavale teele juurdepääsu nõude rahuldamise üheks eelduseks on juurdepääsu taotleja kinnisasjal avalikule teele juurdepääsu puudumine. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Seega, kui juurdepääsu täpse asukoha, tähtaja ja tasu osas ei ole pooled kokkuleppele jõudnud, siis määrab need kohus.