Lepinguõigus


Küsimus: Kas kinnisvaramaaklerist saab loobuda?06.06.2011

Kuidas on võimalik kinnisvaramaaklerist loobuda?
Talle on määratud kindel summa kinnisvara müügist.
Kas selle loobumisega kaasneb mingi trahv või peab talle ikka selle kindla summa maksma?
Kuidas üldse selline asjade käik välja võib näha?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tuleks vaadata, millistes tingimustes on pooled maaklerlepingus kokku leppinud ning kas seal on ette nähtud sanktsioone või mitte. Seadus leppetrahve maaklerlepingu ülesütlemise kohta ei sätesta. Iseenesest võib kumbki lepingupool tähtajatu käsunduslepingu, kuni käsundi täitmiseni, igal ajal üles öelda. Kui käsundusleping on sõlmitud lepingupoole eluajaks või pikemaks ajaks kui viieks aastaks, võib käsundisaaja selle üles öelda pärast viie aasta möödumist lepingu sõlmimisest, teatades sellest vähemalt kuus kuud ette. Kumbki lepingupool võib nii tähtajalise kui tähtajatu käsunduslepingu üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks käsunduslepingu täitmist kuni ülesütlemistähtaja või lepingu tähtaja möödumiseni või käsundi täitmiseni.