Lepinguõigus


Küsimus: Kas kingitud asja saab tagasi nõuda?27.06.2011

Kuus kuud tagasi isa kinkis pojale auto, paberid tehti ümber ja omanikuks sai poeg.
Kas isal on nüüd õigus nõuda auto pojalt tagasi?
Tänan vastamast!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Eeldades, et kinkeleping on sõlmitud seaduses sätestatud vorminõudeid järgides ja kehtiv, siis kinkijal on õigus kinkelepingust taganeda vastava avalduse tegemisega kingisaajale üksnes seaduses sätestatud alustel.
Kui kinkeleping on täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda jägmistel juhtudel:
1) kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust;
2) kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha. Märgime, et nimetatud alusel ei loeta lepingut lõppenuks, kui kingisaaja tasub ülalpeetava ülalpidamiseks vajaliku summa alates kingitud eseme üleandmisest kuni kinkija surmani võlaõigusseaduse §-s 571 sätestatud korras.
3) kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse.
Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest.